นโยบายหรือการตีความ มาตรา 9 (2)
นโยบายกรมป่าไม้ เรื่อง การควบคุมการแปรรูปไม้ ตามพระราชบัญญัติป่าไม้ พุทธศักราช 2484 วันที่ 12 พฤษภาคม พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
การออกใบเบิกทางสำหรับไม้ที่นำผ่านโดยวิธีการถ่ายลำไปประเทศที่สาม วันที่ 12 พฤษภาคม พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
หารือปัญหาข้อกฎหมายเกี่ยวกับผลของคำสั่งทางปกครอง วันที่ 12 พฤษภาคม พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
รายงานการประชุมและสรุปสาระสำคัญ/นโยบายสำคัญจากการประชุมคณะกรรมการป้องกันและปาบปรามการตัดไม้ทำลายป่าแห่งชาติ (คปป.) ครั้งที่ ๑/๒๕๕๒ เมื่อวันพุธ ที่ ๑๗ มิถุนายน ๒๕๕๒ วันที่ 12 พฤษภาคม พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
นโยบายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (นายสุวิทย์ คุณกิตติ) ในงานวันคล้ายวันสถาปนากระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ครบรอบ ๗ ปี วันที่ 12 พฤษภาคม พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
การตรวจสอบการนำสินค้าไม้จากต่างประเทศเข้ามาในราชอาณาจักร วันที่ 12 พฤษภาคม พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
ขอใช้พื้นที่ที่ได้ตรวจยึดดำเนินดคีแล้ว วันที่ 12 พฤษภาคม พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
การพิจารณากำหนดแนวทางเกี่ยวกับการบำรุงรักษาต้นไม้ ตามพระราชบัญญัติสวนป่า พ.ศ. ๒๕๓๕ วันที่ 12 พฤษภาคม พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
การศึกษาผลกระทบทางสังคมของโครงการฝายราษีไศล วันที่ 12 พฤษภาคม พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
ขอรับของกลางในคดีอาญาที่ ๒๓๑/๒๕๕๐ คืน วันที่ 12 พฤษภาคม พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
แนวทางการปฏิบัติงานองเจ้าหน้าที่หน่วยงานภาคสนามในสังกัดกรมป่าไม้ วันที่ 12 พฤษภาคม พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
การกำหนดชนิดไม้เพื่อใช้ในการปลูกสร้างสวนป่า วันที่ 12 พฤษภาคม พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
การป้องกันและปราบปรามเกี่ยวกับกฎหมายว่าด้วยการป่าไม้ วันที่ 12 พฤษภาคม พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
มาตรการปฏิบัติเกี่ยวกับการเพิ่มประสิทธิภาพการป้องกันรักษาป่าและดำเนินคดีตามกฎหมายว่าด้วยการป่าไม้ วันที่ 12 พฤษภาคม พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
การออกประกาศกระทรวงพาณิชย์เรื่องการห้ามนำเข้าและห้ามส่งออกไม้พะยูง วันที่ 12 พฤษภาคม พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
การปรึกษาหารือภายในประเทศ เพื่อพิจารณาแนวทางการดำเนินการตรวจสอบตัวชี้วัดความหลากหลายทางชีวภาพ สำหรับลุ่มแม่น้ำโขงตอนล่าง วันที่ 12 พฤษภาคม พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
หารือปัญหากฎหมายเกี่ยวกับการปลูกป่า (ไม้ที่ปลูกขึ้นเป็นส่วนควบกับที่ดินที่ปลูกไม้นั้นหรือไม่และอยู่ในบังคับกฎหมายว่าด้วยการป่าไม้หรือกฎหมายว่าด้วยป่าสงวนแห่งชาติหรือไม่) วันที่ 12 พฤษภาคม พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
การคืนรถยนต์ของกลางตามมาตรา ๖๔ รี แห่งพระราชบัญญัติป่าไม้ พุทธศักราช ๒๔๘๔ และมาตรา ๘๕ วรรคสาม แห่งประมลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา วันที่ 12 พฤษภาคม พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
การขอรับโอนใบอนุญาตตั้งโรงงานแปรรูปไม้โดยใช้เครื่องจักรเพื่อประดิษฐกรรมสับไม้ (กรณีนางสาวยุพัน เจริญพัฒน์ ขอรับโอนใบอนุญาตตามมาตรา ๕๖ แห่งพระราชบัญญัติป่าไม้ พุทธศักราช ๒๔๘๔) วันที่ 12 พฤษภาคม พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
ขอให้คณะกรรมการกฤษฎีกาตีความ (ปัญหาการออกหนังสือรับรองการทำประโยชน์ในเขตป่าไม้ถาวร) วันที่ 12 พฤษภาคม พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
หารือเกี่ยวกับการออกโฉนดที่ดินหรือหนังสือรับรองการทำประโยชน์ในเขตป่าไม้ตามมาตรา ๕๙ ทวิ วรรคหนึ่ง แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน วันที่ 12 พฤษภาคม พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
หารือปัญหาข้อกฎหมายกณีการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติป่าไม้ พุทธศักราช ๒๔๘๔ วันที่ 12 พฤษภาคม พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
หารือปัญหาข้อกฎหมายตามพระราชบัญญัติสวนป่า พ.ศ. ๒๕๓๕ วันที่ 12 พฤษภาคม พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
หารือปัญหาข้อกฎหมายกรณีเก็บหาของป่าในเขตป่าสงวนแห่งชาติ วันที่ 12 พฤษภาคม พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
หารือปัญหาข้อกฎหมายกรณีการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติป่าไม้ พุทธศักราช ๒๔๘๔ ในเขตปฏิรูปที่ดิน วันที่ 12 พฤษภาคม พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
หารือคณะกรรมการกฤษฎีกาเกี่ยวกับมาตรา ๒๖(๔) แห่งพระราชบัญญัติการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม พ.ศ. ๒๕๑๘ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (ฉบับที่๓) พ.ศ. ๒๕๓๒ วันที่ 12 พฤษภาคม พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
หารือเกี่ยวกับที่ดินสงวนหวงห้ามไว้ใช้ประโยชน์ในราชการและข้อหารือเกี่ยวกับที่ดินสงวนหวงห้ามไว้ใช้ประโยชน์ในราชการ วันที่ 12 พฤษภาคม พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
หารือปัญหาข้อกฎหมายกรณีการทำไม้ในที่ดิน ส.ค.๑ และใบจอง วันที่ 12 พฤษภาคม พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
หารือปัญหาข้อกฎหมายกรณีการดำเนินคดีกับเจ้าของที่ดินซึ่งถูกเพิกถอนเอกสารหนังสือรับรองการทำประโยชน์ ท้องที่อำเภอเทพสถิต จังหวัดชัยภูมิ วันที่ 12 พฤษภาคม พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
บันทึกความเห็นของสำนักงานคณะกรรมการประกอบร่างพระราชกฤษฎีกาโอนกรมป่าไม้ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ไปเป็นกรมปาไม้ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และปรับปรุงอำนาจหน้าที่และกิจการของกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งกรมป่าไม้ และกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่า และพันธุ วันที่ 12 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 บันทึกความเห็นของสำนักงานคณะกรรมการประกอบร่างพระราชกฤษฎีกาโอนกรมป่าไม้ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ไปเป็นกรมปาไม้ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และปรับปรุงอำนาจหน้าที่และกิจการของกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งกรมป่าไม้ และกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่า และพันธุ์พืช กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ. .....และร่างกฎกระทรวงว่าด้วยกลุ่มภารกิจ (ฉบับที่..) พ.ศ..... ... อ่านต่อ
การมีผลบังคับใช้ของพระราชกฤษฎีกาโอนกรมป่าไม้ไปเป็นกรมป่าไม้ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และปรับปรุงอำนาจหน้าที่และกิจการของกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง กรมป่าไม้ และกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ. วันที่ 12 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 การมีผลบังคับใช้ของพระราชกฤษฎีกาโอนกรมป่าไม้ไปเป็นกรมป่าไม้ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และปรับปรุงอำนาจหน้าที่และกิจการของกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง กรมป่าไม้ และกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ. ๒๕๔๖ ... อ่านต่อ
หารือกรณีตัดโค่นไม้สักในที่ดินที่ขึ้นทะเบียนเป็นสวนป่า วันที่ 12 พฤษภาคม พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
การขึ้นทะเบียนสวนป่าสำหรับที่ดินที่มีโฉนดที่ดินหรือหนังสือรับองการทำประโยชน์ตามประมวลกฎหมายที่ดินที่มีไม้หวงห้ามขึ้นตามธรรมชาติอยู่ก่อนแล้ว วันที่ 12 พฤษภาคม พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
สถานะของป่าสงวนแห่งชาติในบริเวณที่มีการกำหนดเขตปฏิรูปที่ดิน วันที่ 12 พฤษภาคม พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
การแต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๐๗ วันที่ 12 พฤษภาคม พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
การดำเนินการตามพระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๐๗ และพระราชบัญญัติป่าไม้ พุทธศักราช ๒๔๘๔ ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับป่าชายเลนของกรมทรัพยากรทางทะเลและชา วันที่ 12 พฤษภาคม พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
การปฏิบัติตามกฎหมายของกรมป่าไม้(กรณีโอนกิจการฯลฯ ไปเป็นของกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช) วันที่ 12 พฤษภาคม พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
กรรมสิทธิ์ในต้นไม้ที่บุคคลปลูกขึ้นและอยู่ในเขตอุทยานแห่งชาติ วันที่ 12 พฤษภาคม พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
หารือข้อกฎหมายเกี่ยวกับแนวปฏิบัติตามพระราชบัญญัติเลื่อยโซ่ยนต์ พ.ศ. ๒๕๔๕ วันที่ 12 พฤษภาคม พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
การดำเนินการเกี่ยวกับการออกใบเบิกทางกำกับการนำไม้เคลื่อนที่ตามพระราชบัญญัติป่าไม้ พุทธศักราช ๒๔๘๔ วันที่ 12 พฤษภาคม พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
การดำเนินการกับไม้ของกลางตามกฎหมายว่าด้วยศุลกากรและกฎหมายว่าด้วยป่าไม้ วันที่ 12 พฤษภาคม พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
... อ่านทั้งหมด