นโยบายหรือการตีความ มาตรา 9 (2)
การดำเนินการกับไม้ของกลางตามกฎหมายว่าด้วยศุลกากรและกฎหมายว่าด้วยป่าไม้ วันที่ 27 กรกฎาคม พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
การดำเนินการเกี่ยวกับการออกใบเบิกทางกำกับการนำไม้เคลื่อนที่ตามพระราชบัญญัติป่าไม้ พุทธศักราช 2484 วันที่ 27 กรกฎาคม พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
หารือข้อกฎหมายเกี่ยวกับแนวปฏิบัติตามพระราชบัญญัติเลื่อยโซ่ยนต์ พ.ศ. 2545 วันที่ 27 กรกฎาคม พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
กรรมสิทธิ์ในต้นไม้ที่บุคคลปลูกขึ้นและอยู่ในเขตอุทยานแห่งชาติ วันที่ 27 กรกฎาคม พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
การปฏิบัติตามกฎหมายของกรมป่าไม้ (กรณีโอนกิจการฯลฯ ไปเป็นของกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช) วันที่ 27 กรกฎาคม พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
การดำเนินการตามพระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. 2507 และพระราชบัญญัติป่าไม้ พุทธศักราช 2484 ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับป่าชายเลนของกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง วันที่ 27 กรกฎาคม พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
การแต่งตั้งคณะกรรมการเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. 2507 วันที่ 27 กรกฎาคม พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
สถานะของป่าสงวนแห่งชาติในบริเวณที่มีการกำหนดเขตปฏิรูปที่ดิน วันที่ 27 กรกฎาคม พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
หารือกรณีตัดโค่นไม้สักในที่ดินที่ขึ้นทะเบียนเป็นสวนป่า วันที่ 27 กรกฎาคม พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
การมีผลบังคับใช้ของพระราชกฤษฎีกาโอนกรมป่าไม้ไปเป็นกรมป่าไม้ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และปรับปรุงอำนาจหน้าที่และกิจการของกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง กรมป่าไม้ และกรมอุทยานแห่งชาติฯ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและาิ่งแวดล้อม พ.ศ.2546 วันที่ 27 กรกฎาคม พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
บันทึกความเห็นของสำนักงานคณะกรรมการประกอบร่างพระราชกฤษฎีกาโอนกรมป่าไม้ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ไปเป็นกรมป่าไม้ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และปรับปรุงอำนาจหน้าที่และกิจการของกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งกรมป่าไม้ และกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่า ฯ วันที่ 9 กรกฎาคม พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
หารือปัญหาข้อกฎหมายกรณีดำเนินคดีกับเจ้าของที่ดินซึ่งถูกเพิกถอนเอกสารหนังสือรับรองการทำประโยชน์ท้องที่อำเภอทพสถิต จังหวัดชัยภูมิ วันที่ 9 กรกฎาคม พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
หารือปัญหาข้อกฎหมายกรณีการทำไม้ในที่ดิน ส.ค.1 และใบจอง วันที่ 3 กรกฎาคม พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
หารือเกี่ยวกับที่ดินสงวนหวงห้ามไว้ใช้ประโยชน์ในราชการและข้อหารือเกี่ยวกับที่ดินสงวนหวงห้ามไว้ใช้ประโยชน์ในราชการ วันที่ 3 กรกฎาคม พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
หารือคณะกรรมการกฤษฎีกาเกี่ยวกับมาตรา 26 (4) แห่งพระราชบัญญัติการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม พ.ศ. 2518 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติการปฏิรูปที่ดินเพื่อการเกษตรกรรม (ฉบับที่ 3 ) พ.ศ. 2532 วันที่ 3 กรกฎาคม พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
หารือปัญหาข้อกฎหมายกรณีการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติป่าไม้ พุทธศักราช 2484 ในเขตปฏิรูปที่ดิน วันที่ 3 กรกฎาคม พ.ศ. 2563 
หารือปัญหาข้อกฎหมายกรณีเก็บหาของป่าในเขตป่าสงวนแห่งชาติ วันที่ 3 กรกฎาคม พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
หารือปัญหาข้อกฎหมายตามพระราชบัญญัติสวนป่า พ.ศ. 2535 วันที่ 3 กรกฎาคม พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
หารือข้อกฎหมายกรณีการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติป่าไม้ พุทธศักราช 2484 วันที่ 3 กรกฎาคม พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
หารือเกี่ยวกับการออกโฉนดที่ดินหรือหนังสือรับรองการทำประโยชน์ในเขตป่าไม้ตามมาตรา 59 ทวิ วรรคหนึ่งแห่งประมวลฎหมายที่ดิน วันที่ 3 กรกฎาคม พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
ขอให้คณะกรรมการกฤษฎีกาตีความ (ปัญหาการออกหนังสือรับรองทำประโยชน์ในเขตป่าไม้ถาวร) วันที่ 3 กรกฎาคม พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
การขอรับโอนใบอนุญาตตั้งโรงงานแปรรูปไม้โดยใช้เครื่องจักรเพื่อประดิษฐกรรมสับไม้ (กรณีนางสาวยุพัน เจริญพัฒน์ ขอรับโอนใบอนุญาตตามมาตรา 56 แห่งพระราชบัญญัติ พุทธศักราช 2484) วันที่ 3 กรกฎาคม พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
การคืนรถยนต์ของกลางตามมาตรา 64 รี แห่งพระราชบัญญัติป่าไม้ พุทธศักราช 2484 และมาตรา 85 วรรคสาม แห่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา วันที่ 3 กรกฎาคม พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
หารือปัญหากฎหมายเกี่ยวกับการปลูกป่า (ไม้ที่ปลูกขึ้นเป็นส่วนควบกับที่ดินที่ปลูกไม้นั้นหรือไม่และอยู่ในบังคับกฎหมายว่าด้วยการป่าไม้หรือกฎหมายว่าด้วยป่าสงวนแห่งชาติหรือไม่) วันที่ 3 กรกฎาคม พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
การปรึกษาหารือภายในประเทศ เพื่อพิจารณาแนวทางการดำเนินการตรวจสอบตัวชี้วัดความหลากหลายทางชีวภาพ สำหรับลุ่มแม่น้ำโขงตอนล่าง วันที่ 2 กรกฎาคม พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
การออกประกาศกระทรวงพาณิชย์เรื่องการห้ามนำเข้าและห้ามส่งออกไม้พะยูง วันที่ 2 กรกฎาคม พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
มาตราการปฏิบัติเกี่ยวกับการเพิ่มประสิทธิภาพการป้องกันรักษาป่าและดำเนินคดีตามกฎหมายว่าด้วยการป่าไม้ วันที่ 2 กรกฎาคม พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
การป้องกันและปราบปรามเกี่ยวกับกฎหมายว่าด้วยการป่าไม้ วันที่ 2 กรกฎาคม พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
การกำหนดชนิดไม้เพื่อใช้ในการปลูกสร้างสวนป่า วันที่ 2 กรกฎาคม พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
แนวทางการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่หน่วยงานภาคสนามในสังกัดกรมป่าไม้ วันที่ 2 กรกฎาคม พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
ขอรับของกลางในคดีอาญาที่ 231/2550 วันที่ 2 กรกฎาคม พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
การศึกษาผลกระทบทางสังคมของโครงการฝายราษ๊ไศล วันที่ 2 กรกฎาคม พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
การพิจารณากำหนดแนวทางเกี่ยวกับการบำรุงรักษาต้นไม้ ตามพระราชบัญญัติสวนป่า พ.ศ. 2535 วันที่ 2 กรกฎาคม พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
ขอใช้พื้นที่ที่ได้ตรวจยึดดำเนินคดีแล้ว วันที่ 2 กรกฎาคม พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
การตรวจสอบการนำสินค้าไม้จากต่างปรเทศเข้ามาในราชอาณาจักร วันที่ 2 กรกฎาคม พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
นโยบายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (นายสุวิทย์ คุณกิตติ) ในงานวันคล้ายวันสถาปนากระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ครบรอบ 7 ปี วันที่ 2 กรกฎาคม พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
รายงานการประชุมและสรุปสาระสำคัญ/นโยบายสำคัญจากการประชุมคณะกรรมมการป้องกันและปราบปราบการตัดไม้ทำลายป่าแห่งชาติ (คคป.) ครั้งที่1/2552 วันที่ 2 กรกฎาคม พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
หารือปัญหาข้อกฎหมายเกี่ยวกับผลของคำสั่งทางปกครอง วันที่ 13 มิถุนายน พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
การออกใบเบิกทางสำหรับไม้ที่นำผ่านโดยวิธีการถ่ายลำไปประเทศที่สาม วันที่ 13 มิถุนายน พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
นโยบายกรมป่าไม้ เรื่อง การควบคุมการแปรรูปไม้ ตามพระราชบัญญัติป่าไม้ พุทธศักราช 2484 วันที่ 13 มิถุนายน พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
แนวทางปฏิบัติงานร่วมกับกรมที่ดิน วันที่ 13 มิถุนายน พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
สรุปสาระสำคัญการหารือแนวทางการปฏิบัติงานระหว่างกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช กับกรมป่าไม้ วันที่ 13 มิถุนายน พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
กำหนดมาตราการขอความร่วมมือในการป้องกันและควบคุมไฟป่า วันที่ 13 มิถุนายน พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
ประกาศกรมป่าไม้ เรื่อง รายชื่อธนาคารกิ่งไม้ใบไม้ กรมป่าไม้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 วันที่ 13 มิถุนายน พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
การขออนุญาตและการอนุญาตทำไม้หวงห้ามที่ขึ้นอยู่ในที่ดินที่มิใช่ป่า วันที่ 13 มิถุนายน พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
ระเบียบกรมป่าไม้ว่าด้วยการแจกจ่ายเมล็ดพันธุ์ไม้ของกรมป่าไม้ พ.ศ. 2561 วันที่ 13 มิถุนายน พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
ขอหารือปัญหาข้อกฎหมาย เรื่อง การขออนุญาตเคลื่อนย้ายไม้ วันที่ 13 มิถุนายน พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
... อ่านทั้งหมด