ผลการพิจารณาฯ มาตรา 9 (1)
รายงานการประชุมคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการกรมป่าไม้ ครั้งที่ 2/2551 วันที่ 9 มิถุนายน พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
ผลการพิจารณา การประชุมคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ กรมป่าไม้ ครั้งที่ 3/2551 จำนวน 2 กรณี วันที่ 7 มิถุนายน พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
คำวินิจฉัยคณะกรรมการวินิจฉัยการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารสาขาสังคม การบริหารราชการแผ่นดินและการบังคับการใช้กฎหมาย ที่ สค 115/2551 เรื่อง อุทธรณ์คำสั่งมิให้เปิดเผยข้อมูลข่าวสารของกรมป่าไม้เกี่ยวกับหนังสือของจังหวัดกาญจนบุรี วันที่ 7 มิถุนายน พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
รายงานการดำเนินคดี ตรวจยึดจับกุมตัวนางสาวเอิบ สุขเต็ม และนางสาววรนุช แต้มฉลาด ในความผิดกฎหมายเกี่ยวกับการป่าไม้ จังหวัดสุรินทร์ ตามคดีอาญาที่ 104/2551 คดีหมายเลขดำที่ 1221/2551 และคดีหมายเลขแดงที่ 1143/2551 วันที่ 7 มิถุนายน พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
ผลการพิจารณาข้อหารือปัญหาข้อกฎหมายเกี่ยวกับผลของคำสั่งทางปกครอง (หนังสือรับรองการทำประโยชน์ (น.ส.3 ก.)) ที่ออกโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย วันที่ 7 มิถุนายน พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
ผลการพิจารณา เรื่อง ขอให้ตรวจสอบสัญญาร่วมค้าปลูกต้นตะกูยักษ์ของบริษัท ต้นกล้ามงคล จำกัด วันที่ 7 มิถุนายน พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
ขอส่งสำเนาคำพิพากษาศาลจังหวัดไชยา คดีระหว่างพนักงานอัยการจังหวัดไชยา และนายชัยสิงห์ สุทธิ์นุ่น หรือ สิทธิ์นุ่น จำเลย วันที่ 7 มิถุนายน พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
ผลการพิจารณา การประชุมคณะกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาพระสงฆ์ในพื้นที่ป่าไม้ ครั้งที่ 1/2552 วันที่ 7 มิถุนายน พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
ผลการพิจารณา การดำเนินการกรณีราษฎรสมาชิกเครือข่ายปฏิรูปที่ดินแห่งประเทศไทย ในพื้นที่เขตปฏิรูปที่ดิน วันที่ 7 มิถุนายน พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
ผลการพิจารณา กรณีนางสาวสุธีรา ทิมพิทักษ์ กระทำผิดกฎหมายว่าด้วยการป่าไม้ เรื่อง การแปรรูปไม้ วันที่ 7 มิถุนายน พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
การพิจารณาเรื่องราวการเข้าทำประโยชน์ในเขตพื้นที่ป่า ตามพระราชบัญญัติป่าไม้ พุทธศักราช 2484 วันที่ 7 มิถุนายน พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
ผลการหารือการแปรรูปไม้ตามพระราชบัญญัติสวนป่า พ.ศ. 2535 และพระราชบัญญัติ วันที่ 7 มิถุนายน พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
คำวินิจฉัยอุทธรณ์ของ ก.พ.ค. เรื่องดำที่ 5210082 เรื่้องแดงที่ 0012153 กรณี นายสุธี สุวรรณลพ ยื่นอุทธรณ์ต่อ ก.พ.ค. ในการที่ถูกอธิบดีกรมป่าไม้ คู่กรณีในอุทธรณ์มีคำสั่งให้ออกจากราชการ วันที่ 7 มิถุนายน พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
ขอให้ยุติการผลักดันโครงการแก่งเสือเต้น วันที่ 7 มิถุนายน พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
ผลการพิจารณา ข้อหารือแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการแปรรูปไม้ตามพระราชบัญญัติสวนป่า พ.ศ. 2535 กรณี จังหวัดเพชบูรณ์ แจ้งว่าในท้องที่จังหวัดมีผู้ทำสวนป่าตามพระราชบัญัติสวนป่า พ.ศ. 2535 มีความประสงค์จะขออนุญาตทำการแปรรูปไม้ชั่วคราวเพื่อการค้าโดยใช้เครื่องจักรฯ วันที่ 7 มิถุนายน พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
แนวคำวินิจฉัยคดีปกครองเกี่ยวกับกฎหมายว่าด้วยอุทยานแห่งชาติ ป่าสงวนแห่งชาติ และทรัพยากรป่าไม้ วันที่ 7 มิถุนายน พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
แนวนโยบายในการฟื้นฟูวิถีชีวิตชาวเล เป็นผลการพิจารณาจากข้อเรียกร้องของขบวนการประชาชน เพื่อสังคมที่เป็นธรรม (ขปส.) วันที่ 7 มิถุนายน พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
ผลการพิจารณา จากสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา เรื่อง คุณสมบัติของผู้ขอรับใบอนุญาตมีเลื่อยโซ่ยนต์ ตามมาตรา 5 วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติเลื่อยโซ่ยนต์ พ.ศ. 2545 วันที่ 7 มิถุนายน พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
ผลการพิจารณา จากสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา เรื่อง การคืนทรัพย์สินของกลางตามข้อ 19 แห่งระเบียบกรมป่าไม้ว่าด้วยมาตรการควบคุม ตรวจสอบ และเร่งรัดการดำเนินคดีอาญา พ.ศ. 2552 วันที่ 7 มิถุนายน พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
ผลวินิจฉัยของคณะกรรมการวินิจฉัยการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารสาขาสังคม การบริหารราชการแผ่นดินและการบังคับใช้กฎหมายกฎหมาย สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี กรณีนายบุญชัย เกษตรสุขไพบูลย์ วันที่ 7 มิถุนายน พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
แนวทางปฏิบัติตามพระราชบัญญัติป่าไม้ พ.ศ.2484 วันที่ 7 มิถุนายน พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
รายงานผลการตรวจสอบ กรณีขอให้ยกเลงิกเอกสารสิทธิ ส.ป.ก. 4-01 บ้านท่าเลย์ หมู่ 5 ต.หนองบัวใต้ อ.เมืองตาก จ.ตาก วันที่ 7 มิถุนายน พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
คำวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญ กรณีคณะรัฐมนตรีขอให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยร่างบันทึกความเข้าใจว่าด้วยการผ่านแดนสินค้าระหว่างกรมศุลกากรแห่งราชอาณาจักรไทยและกรมศุลกากรและสรรพมิตแห่งราชอาณาจักรกัมพูชา เป็นหนังสือสัญญาเกี่ยวกับการค้าเสรีตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 178 วรรคสาม วันที่ 7 มิถุนายน พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
ห้ามมิให้บุคคลหนึ่งบุคลใดเข้าไปกระทำการใดๆในเขตป่าสงวนแห่งชาติ วันที่ 7 มิถุนายน พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
... อ่านทั้งหมด