ผลการพิจารณาฯ มาตรา 9 (1)
คำวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญ กรณีคณะรัฐมนตรีขอให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยร่างบันทึกความเข้าใจว่าด้วยการผ่านแดนสินค้าฯ วันที่ 12 พฤษภาคม พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
รายงานผลการตรวจสอบ กรณี ขอให้ยกเลิกเอกสารสิทธิ ส.ป.ก. 4-01 บ้านท่าเลย์ หมู่ 5 ตำบลหนองบัวใต้ อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก วันที่ 12 พฤษภาคม พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
แนวทางปฏิบัติตามพระราชบัญญัติป่าไม้ พ.ศ.2484 วันที่ 12 พฤษภาคม พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
ผลคำวินิจฉัยของคณะกรรมการวินิจฉัยการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารสาขาสังคม การบริหารราชการแผ่นดินและการบริหารราชการแผ่นดินและการบังคับใช้กฎหมาย สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีกรณีอุทธรณ์คำสั่งมิให้เปิดเผยข้อมูลข่าวสารของกรมป่าไม้เกี่ยวกับสมุดรายงานรังวัดและแฟ้มประวั วันที่ 12 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 ผลคำวินิจฉัยของคณะกรรมการวินิจฉัยการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารสาขาสังคม การบริหารราชการแผ่นดินและการบริหารราชการแผ่นดินและการบังคับใช้กฎหมาย สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีกรณีอุทธรณ์คำสั่งมิให้เปิดเผยข้อมูลข่าวสารของกรมป่าไม้เกี่ยวกับสมุดรายงานรังวัดและแฟ้มประวัติป่าสงวน ... อ่านต่อ
ผลการพิจารณา จากสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา เรื่อง การคืนทรัพย์สินของกลางตามข้อ 19 แห่งระเบียบกรมป่าไม้ว่าด้วยมาตรการควบคุม ตรวจสอบ และเร่งรัดการดำเนินคดีอาญา พ.ศ.2552 วันที่ 12 พฤษภาคม พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
ผลการพิจารณา จากสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา เรื่อง คุณสมบัติของผู้ขอรับใบอนุญาตมีเลื่อยโซ่ยนต์ ตามมาตรา 5 วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติเลื่อยโซ่ยนต์ พ.ศ.2545 วันที่ 12 พฤษภาคม พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
แนวนโยบายในการฟื้นฟูวิถีชีวิตชาวเล เป็นผลการพิจารณาจากข้อเรียกร้องของขบวนการประชาชนเพื่อสังคมที่เป็นธรรม (ขปส.) วันที่ 12 พฤษภาคม พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
แนวคำวินิจฉัยคดีปกครองเกี่ยวกับกฎหมายว่าด้วยอุทยานแห่งชาติ ป่าสงวนแห่งชาติ วันที่ 12 พฤษภาคม พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
ผลการพิจารณา ขอหารือแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการแปรรูปไม้ตามพระราชบัญญัติสวนป่า พ.ศ.2535 วันที่ 12 พฤษภาคม พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
ขอให้ยุติการผลักดันโครงการแก่งเสือเต้น วันที่ 12 พฤษภาคม พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
แจ้งคำวินิจฉัยอุทธรณ์ของ ก.พ.ค. เรื่องดำที่ 5210082 เรื่องแดงที่ 0012153 วันที่ 12 พฤษภาคม พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
ผลการหารือการแปรรูปไม้ตามพระราชบัญญัติสวนป่า พ.ศ.2535 และพระราชบัญญัติป่าไม้ พ.ศ.2484 วันที่ 12 พฤษภาคม พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
การพิจารณาเรื่องราวการขอเข้าทำประโยชน์ในเขตพื้นที่ป่า ตามพระราชบัญญัติป่าไม้ พุทธศักราช 2484 วันที่ 12 พฤษภาคม พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
ผลการพิจารณา ผู้กระทำผิดกฎหมายว่าด้วยการป่าไม้ เรื่อง การแปรรูปไม้ วันที่ 12 พฤษภาคม พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
ผลการพิจารณา การดำเนินการกรณีราษฎรสมาชิกเครือข่ายปฏิรูปที่ดินแห่งประเทศไทย ในพื้นที่เขตปฏิรูปที่ดิน วันที่ 12 พฤษภาคม พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
ผลการพิจารณา การประชุมคณะกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาพระสงฆ์ในพื้นที่ป่าไม้ ครั้งที่ 1/2552 วันที่ 12 พฤษภาคม พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
ขอส่งสำเนาคำพิพากษาศาลจังหวัดไชยา วันที่ 12 พฤษภาคม พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
ผลการพิจารณา เรื่อง ขอให้ตรวจสอบสัญญาร่วมค้าปลูกต้นตะกูยักษ์ของบริษัท ต้นกล้ามงคล จำกัด วันที่ 12 พฤษภาคม พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
ผลการพิจารณาข้อหารือปัญหาข้อกฎหมายเกี่ยวกับผลของคำสั่งทางปกครอง (หนังสือรับรองการทำประโยชน์ (น.ส. 3 ก.)) ที่ออกโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย วันที่ 12 พฤษภาคม พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
รายงานผลการดำเนินคดีจับกุมผู้กระทำความผิด วันที่ 12 พฤษภาคม พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
คำวินิจฉัยคณะกรรมการวินิจฉัยการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารสาขาสังคม การบริหารราชการแผ่นดินและการบังคับการใช้กฎหมาย ที่ สค 115/2551 เรื่อง อุทธรณ์คำสั่งมิให้เปิดเผยข้อมูลข่าวสารของกรมป่าไม้เกี่ยวกับหนังสือของจังหวัดกาญจนบุรี วันที่ 12 พฤษภาคม พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
ผลการพิจารณา การประชุมคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ กรมป่าไม้ ครั้งที่ 3/2551 วันที่ 12 พฤษภาคม พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
รายงานการประชุมคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการกรมป่าไม้ ครั้งที่ 2/2551 วันที่ 12 พฤษภาคม พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
... อ่านทั้งหมด