พิมพ์  

ผลการพิจารณาฯ ม.9 (1)
ลำดับที่แฟ้ม/รายละเอียดเอกสารชั้นวางแฟ้มที่
1 การพิจารณาเรื่องราวการเข้าทำประโยชน์ในเขตพื้นที่ป่า ตามพระราชบัญญัติป่าไม้ พุทธศักราช 2484 
2 ขอส่งสำเนาคำพิพากษาศาลจังหวัดไชยา คดีระหว่างพนักงานอัยการจังหวัดไชยา และนายชัยสิงห์ สุทธิ์นุ่น หรือ สิทธิ์นุ่น จำเลย 
3 ขอให้ยุติการผลักดันโครงการแก่งเสือเต้น 
4 คำวินิจฉัยคณะกรรมการวินิจฉัยการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารสาขาสังคม การบริหารราชการแผ่นดินและการบังคับการใช้กฎหมาย ที่ สค 115/2551 เรื่อง อุทธรณ์คำสั่งมิให้เปิดเผยข้อมูลข่าวสารของกรมป่าไม้เกี่ยวกับหนังสือของจังหวัดกาญจนบุรี 
5 คำวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญ กรณีคณะรัฐมนตรีขอให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยร่างบันทึกความเข้าใจว่าด้วยการผ่านแดนสินค้าระหว่างกรมศุลกากรแห่งราชอาณาจักรไทยและกรมศุลกากรและสรรพมิตแห่งราชอาณาจักรกัมพูชา เป็นหนังสือสัญญาเกี่ยวกับการค้าเสรีตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 178 วรรคสาม 
6 คำวินิจฉัยอุทธรณ์ของ ก.พ.ค. เรื่องดำที่ 5210082 เรื่้องแดงที่ 0012153 กรณี นายสุธี สุวรรณลพ ยื่นอุทธรณ์ต่อ ก.พ.ค. ในการที่ถูกอธิบดีกรมป่าไม้ คู่กรณีในอุทธรณ์มีคำสั่งให้ออกจากราชการ 
7 แนวคำวินิจฉัยคดีปกครองเกี่ยวกับกฎหมายว่าด้วยอุทยานแห่งชาติ ป่าสงวนแห่งชาติ และทรัพยากรป่าไม้ 
8 แนวทางปฏิบัติตามพระราชบัญญัติป่าไม้ พ.ศ.2484 
9 แนวนโยบายในการฟื้นฟูวิถีชีวิตชาวเล เป็นผลการพิจารณาจากข้อเรียกร้องของขบวนการประชาชน เพื่อสังคมที่เป็นธรรม (ขปส.) 
10 ผลการพิจารณา ข้อหารือแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการแปรรูปไม้ตามพระราชบัญญัติสวนป่า พ.ศ. 2535 กรณี จังหวัดเพชบูรณ์ แจ้งว่าในท้องที่จังหวัดมีผู้ทำสวนป่าตามพระราชบัญัติสวนป่า พ.ศ. 2535 มีความประสงค์จะขออนุญาตทำการแปรรูปไม้ชั่วคราวเพื่อการค้าโดยใช้เครื่องจักรฯ 
11 ผลการพิจารณา กรณีนางสาวสุธีรา ทิมพิทักษ์ กระทำผิดกฎหมายว่าด้วยการป่าไม้ เรื่อง การแปรรูปไม้ 
12 ผลการพิจารณา การดำเนินการกรณีราษฎรสมาชิกเครือข่ายปฏิรูปที่ดินแห่งประเทศไทย ในพื้นที่เขตปฏิรูปที่ดิน 
13 ผลการพิจารณา การประชุมคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ กรมป่าไม้ ครั้งที่ 3/2551 จำนวน 2 กรณี 
14 ผลการพิจารณา การประชุมคณะกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาพระสงฆ์ในพื้นที่ป่าไม้ ครั้งที่ 1/2552 
15 ผลการพิจารณา จากสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา เรื่อง การคืนทรัพย์สินของกลางตามข้อ 19 แห่งระเบียบกรมป่าไม้ว่าด้วยมาตรการควบคุม ตรวจสอบ และเร่งรัดการดำเนินคดีอาญา พ.ศ. 2552 
16 ผลการพิจารณา จากสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา เรื่อง คุณสมบัติของผู้ขอรับใบอนุญาตมีเลื่อยโซ่ยนต์ ตามมาตรา 5 วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติเลื่อยโซ่ยนต์ พ.ศ. 2545 
17 ผลการพิจารณา เรื่อง ขอให้ตรวจสอบสัญญาร่วมค้าปลูกต้นตะกูยักษ์ของบริษัท ต้นกล้ามงคล จำกัด 
18 ผลการพิจารณาข้อหารือปัญหาข้อกฎหมายเกี่ยวกับผลของคำสั่งทางปกครอง (หนังสือรับรองการทำประโยชน์ (น.ส.3 ก.)) ที่ออกโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย 
19 ผลการหารือการแปรรูปไม้ตามพระราชบัญญัติสวนป่า พ.ศ. 2535 และพระราชบัญญัติ 
20 ผลวินิจฉัยของคณะกรรมการวินิจฉัยการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารสาขาสังคม การบริหารราชการแผ่นดินและการบังคับใช้กฎหมายกฎหมาย สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี กรณีนายบุญชัย เกษตรสุขไพบูลย์ 
21 รายงานการดำเนินคดี ตรวจยึดจับกุมตัวนางสาวเอิบ สุขเต็ม และนางสาววรนุช แต้มฉลาด ในความผิดกฎหมายเกี่ยวกับการป่าไม้ จังหวัดสุรินทร์ ตามคดีอาญาที่ 104/2551 คดีหมายเลขดำที่ 1221/2551 และคดีหมายเลขแดงที่ 1143/2551 
22 รายงานผลการตรวจสอบ กรณีขอให้ยกเลงิกเอกสารสิทธิ ส.ป.ก. 4-01 บ้านท่าเลย์ หมู่ 5 ต.หนองบัวใต้ อ.เมืองตาก จ.ตาก 
23 ห้ามมิให้บุคคลหนึ่งบุคลใดเข้าไปกระทำการใดๆในเขตป่าสงวนแห่งชาติ 
24 รายงานการประชุมคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการกรมป่าไม้ ครั้งที่ 2/2551 

นโยบายหรือการตีความ ม.9 (2)
ลำดับที่แฟ้ม/รายละเอียดเอกสารชั้นวางแฟ้มที่
1 การขออนุญาตและการอนุญาตทำไม้หวงห้ามที่ขึ้นอยู่ในที่ดินที่มิใช่ป่า 
2 การออกใบเบิกทางสำหรับไม้ที่นำผ่านโดยวิธีการถ่ายลำไปประเทศที่สาม 
3 กำหนดมาตราการขอความร่วมมือในการป้องกันและควบคุมไฟป่า 
4 ขอหารือปัญหาข้อกฎหมาย เรื่อง การขออนุญาตเคลื่อนย้ายไม้ 
5 นโยบายกรมป่าไม้ เรื่อง การควบคุมการแปรรูปไม้ ตามพระราชบัญญัติป่าไม้ พุทธศักราช 2484 
6 แนวทางปฏิบัติงานร่วมกับกรมที่ดิน 
7 ประกาศกรมป่าไม้ เรื่อง รายชื่อธนาคารกิ่งไม้ใบไม้ กรมป่าไม้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
8 ระเบียบกรมป่าไม้ว่าด้วยการแจกจ่ายเมล็ดพันธุ์ไม้ของกรมป่าไม้ พ.ศ. 2561 
9 สรุปสาระสำคัญการหารือแนวทางการปฏิบัติงานระหว่างกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช กับกรมป่าไม้ 
10 หารือปัญหาข้อกฎหมายเกี่ยวกับผลของคำสั่งทางปกครอง 
11 การกำหนดชนิดไม้เพื่อใช้ในการปลูกสร้างสวนป่า 
12 การตรวจสอบการนำสินค้าไม้จากต่างปรเทศเข้ามาในราชอาณาจักร 
13 การปรึกษาหารือภายในประเทศ เพื่อพิจารณาแนวทางการดำเนินการตรวจสอบตัวชี้วัดความหลากหลายทางชีวภาพ สำหรับลุ่มแม่น้ำโขงตอนล่าง 
14 การป้องกันและปราบปรามเกี่ยวกับกฎหมายว่าด้วยการป่าไม้ 
15 การพิจารณากำหนดแนวทางเกี่ยวกับการบำรุงรักษาต้นไม้ ตามพระราชบัญญัติสวนป่า พ.ศ. 2535 
16 การศึกษาผลกระทบทางสังคมของโครงการฝายราษ๊ไศล 
17 การออกประกาศกระทรวงพาณิชย์เรื่องการห้ามนำเข้าและห้ามส่งออกไม้พะยูง 
18 ขอใช้พื้นที่ที่ได้ตรวจยึดดำเนินคดีแล้ว 
19 ขอรับของกลางในคดีอาญาที่ 231/2550 
20 นโยบายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (นายสุวิทย์ คุณกิตติ) ในงานวันคล้ายวันสถาปนากระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ครบรอบ 7 ปี 
21 แนวทางการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่หน่วยงานภาคสนามในสังกัดกรมป่าไม้ 
22 มาตราการปฏิบัติเกี่ยวกับการเพิ่มประสิทธิภาพการป้องกันรักษาป่าและดำเนินคดีตามกฎหมายว่าด้วยการป่าไม้ 
23 รายงานการประชุมและสรุปสาระสำคัญ/นโยบายสำคัญจากการประชุมคณะกรรมมการป้องกันและปราบปราบการตัดไม้ทำลายป่าแห่งชาติ (คคป.) ครั้งที่1/2552 
24 การขอรับโอนใบอนุญาตตั้งโรงงานแปรรูปไม้โดยใช้เครื่องจักรเพื่อประดิษฐกรรมสับไม้ (กรณีนางสาวยุพัน เจริญพัฒน์ ขอรับโอนใบอนุญาตตามมาตรา 56 แห่งพระราชบัญญัติ พุทธศักราช 2484) 
25 การคืนรถยนต์ของกลางตามมาตรา 64 รี แห่งพระราชบัญญัติป่าไม้ พุทธศักราช 2484 และมาตรา 85 วรรคสาม แห่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 
26 ขอให้คณะกรรมการกฤษฎีกาตีความ (ปัญหาการออกหนังสือรับรองทำประโยชน์ในเขตป่าไม้ถาวร) 
27 หารือเกี่ยวกับการออกโฉนดที่ดินหรือหนังสือรับรองการทำประโยชน์ในเขตป่าไม้ตามมาตรา 59 ทวิ วรรคหนึ่งแห่งประมวลฎหมายที่ดิน 
28 หารือเกี่ยวกับที่ดินสงวนหวงห้ามไว้ใช้ประโยชน์ในราชการและข้อหารือเกี่ยวกับที่ดินสงวนหวงห้ามไว้ใช้ประโยชน์ในราชการ 
29 หารือข้อกฎหมายกรณีการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติป่าไม้ พุทธศักราช 2484 
30 หารือคณะกรรมการกฤษฎีกาเกี่ยวกับมาตรา 26 (4) แห่งพระราชบัญญัติการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม พ.ศ. 2518 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติการปฏิรูปที่ดินเพื่อการเกษตรกรรม (ฉบับที่ 3 ) พ.ศ. 2532 
31 หารือปัญหากฎหมายเกี่ยวกับการปลูกป่า (ไม้ที่ปลูกขึ้นเป็นส่วนควบกับที่ดินที่ปลูกไม้นั้นหรือไม่และอยู่ในบังคับกฎหมายว่าด้วยการป่าไม้หรือกฎหมายว่าด้วยป่าสงวนแห่งชาติหรือไม่) 
32 หารือปัญหาข้อกฎหมายกรณีการทำไม้ในที่ดิน ส.ค.1 และใบจอง 
33หารือปัญหาข้อกฎหมายกรณีการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติป่าไม้ พุทธศักราช 2484 ในเขตปฏิรูปที่ดิน 
34 หารือปัญหาข้อกฎหมายกรณีเก็บหาของป่าในเขตป่าสงวนแห่งชาติ 
35 หารือปัญหาข้อกฎหมายตามพระราชบัญญัติสวนป่า พ.ศ. 2535 
36 บันทึกความเห็นของสำนักงานคณะกรรมการประกอบร่างพระราชกฤษฎีกาโอนกรมป่าไม้ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ไปเป็นกรมป่าไม้ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และปรับปรุงอำนาจหน้าที่และกิจการของกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งกรมป่าไม้ และกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่า ฯ 
37 หารือปัญหาข้อกฎหมายกรณีดำเนินคดีกับเจ้าของที่ดินซึ่งถูกเพิกถอนเอกสารหนังสือรับรองการทำประโยชน์ท้องที่อำเภอทพสถิต จังหวัดชัยภูมิ 
38 กรรมสิทธิ์ในต้นไม้ที่บุคคลปลูกขึ้นและอยู่ในเขตอุทยานแห่งชาติ 
39 การดำเนินการกับไม้ของกลางตามกฎหมายว่าด้วยศุลกากรและกฎหมายว่าด้วยป่าไม้ 
40 การดำเนินการเกี่ยวกับการออกใบเบิกทางกำกับการนำไม้เคลื่อนที่ตามพระราชบัญญัติป่าไม้ พุทธศักราช 2484 
41 การดำเนินการตามพระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. 2507 และพระราชบัญญัติป่าไม้ พุทธศักราช 2484 ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับป่าชายเลนของกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง 
42 การแต่งตั้งคณะกรรมการเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. 2507 
43 การปฏิบัติตามกฎหมายของกรมป่าไม้ (กรณีโอนกิจการฯลฯ ไปเป็นของกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช) 
44 การมีผลบังคับใช้ของพระราชกฤษฎีกาโอนกรมป่าไม้ไปเป็นกรมป่าไม้ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และปรับปรุงอำนาจหน้าที่และกิจการของกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง กรมป่าไม้ และกรมอุทยานแห่งชาติฯ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและาิ่งแวดล้อม พ.ศ.2546 
45 สถานะของป่าสงวนแห่งชาติในบริเวณที่มีการกำหนดเขตปฏิรูปที่ดิน 
46 หารือกรณีตัดโค่นไม้สักในที่ดินที่ขึ้นทะเบียนเป็นสวนป่า 
47 หารือข้อกฎหมายเกี่ยวกับแนวปฏิบัติตามพระราชบัญญัติเลื่อยโซ่ยนต์ พ.ศ. 2545 

แผนงาน โครงการ งบประมาณ ม.9 (3)
ลำดับที่แฟ้ม/รายละเอียดเอกสารชั้นวางแฟ้มที่
1 กิจกรรมโครงการครูป่าไม้ด้านการฟื้นฟูป่า 
2 กิจกรรมโครงการจัดการทรัพยากรป่าไม้เพื่อสนับสนุนโครงการหลวง 
3 กิจกรรมโครงการถ่ายทอดและรับรองแนวเขตป่าสงวนแห่งชาติลงในระวางแผนที่ มาตราส่วน 1:4,000 
4 กิจกรรมโครงการป่าเศรษฐกิจชุมชน 
5 กิจกรรมโครงการพัฒนาเครื่องมือในการจัดการป่าไม้ 
6 กิจกรรมโครงการเพาะชำกล้าไม้เพื่อฟื้นฟูสภาพเขาสูงชันที่เสื่อมโทรมกลับคืนสู่สภาพป่าธรรมชาติ 
7 กิจกรรมโครงการฟื้นฟูระบบนิเวศน์ในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ 
8 กิจกรรมโครงการส่งเสริมการปลูกต้นไม้เพื่อเพิ่มพื้นที่ป่าเศรษฐกิจ 
9 กิจกรรมโครงการส่งเสริมการปลูกไม้เพื่อเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม ระยะที่ 2 
10 กิจกรรมโครงการส่งเสริมการปลูกไม้เศรษฐกิจในพื้นที่ปลูกไม้ยางพาราและพื้นที่เกษตรกรรม 
11 กิจกรรมโครงการสร้างป่าสร้างรายได้ 
12 กิจกรรมจัดทำแผนที่และแนวเขตป่าไม้ในระบบภูมิสารสนเทศ 
13 กิจกรรมดำเนินการเกี่ยวกับไม้ของกลางและหลักฐานในคดีป่าไม้ 
14 กิจกรรมตรวจสอบและออกหนังสือรับรองไม้ ผลิตภัณฑ์ไม้ และถ่านไม้เพื่อส่งออกไปนอกราชอาณาจักร 
15 กิจกรรมประชาสัมพันธ์ป้องกันและปราบปรามการบุกรุกทำลายทรัพยากรป่าไม้ 
16 กิจกรรมปลูกป่าในพื้นที่โครงการพื้นฟูป่าตามมาตรา 25 พระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. 2507 และพื้นที่ที่ถูกบุกรุก 
17 กิจกรรมป้องกันไฟป่าและควบคุมหมอกควัน 
18 กิจกรรมพัฒนาระบบสารสนเทศป่าไม้ 
19 กิจกรรมพัฒนาศักยภาพการจัดการที่ดินป่าไม้ 
20 กิจกรรมพัฒนาศักยภาพการป้องกันรักษาป่า 
21 กิจกรรมพัฒนาศักยภาพบุคลากร 
22 กิจกรรมเพาะชำกล้าไม้พะยูงและไม้มีค่าสกุลเพื่อการอนุรักษ์ 
23 กิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพการป้องกันไฟป่า 
24 กิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพการป้องกันรักษาป่า 
25 กิจกรรมเพิ่มศักยภาพการจัดการป่าไม้ด้านการป้องกันรักษาป่า 
26 กิจกรรมเพิ่มศักยภาพการจัดการป่าไม้ด้านงานเพาะชำกล้าไม้ 
27 กิจกรรมรวบรวมข้อมูลไม้ สต๊อกไม้ เพื่อสนับสนุนการรับรองถิ่นกำเนิด Ruler of Origin (ROO) ตามกฎ AEC 
28 กิจกรรมราษฎรอาสาสมัครพิทักษ์ป่า (รสทป.) 
29 กิจกรรมวิจัยประยุกต์ 
30 กิจกรรมวิจัยพื้นฐาน 
31 กิจกรรมวิจัยและพัฒนา 
32 กิจกรรมส่งเสริมการจัดการป่าชุมชน 
33 กิจกรรมสำรวจและวิเคราะห์ทรัพยากรป่าไม้ 
34 โครงการจัดระเบียบเพื่อจัดที่ดินทำกินให้ชุมชนในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ 
35 โครงการติดตามการปฏิบัติตามเงื่อนไขการอนุญาตและตรวจติดตามการใช้ประโยชน์ที่ดินของราษฎรที่ได้รับอนุญาต 
36 โครงการสำรวจ ตรวจสอบ จัดทำข้อมูลที่ดินและแผนที่ขอบเขตที่ดินในพื้นที่ป่าไม้ถาวร 
37 โครงการสำรวจ ตรวจสอบ จัดทำข้อมูลที่ดินและแผนที่ขอบเขตที่ดินในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติและการบริการด้านการอนุญาตในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ 
38 แผนยุทธศาสตร์กรมป่าไม้ 20 ปี พ.ศ. 2560 - 2579 
39 รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ พ.ศ. 2561 (ประจำเดือนมกราคม 2561) 
40 รายงานผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณ พ.ศ. 2561 (ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2561) 
41 รายงานผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณ พ.ศ. 2561 (ประจำเดือนตุลาคม-ธันวาคม 2560) 
42 รายงานผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณ พ.ศ. 2561 (ประจำเดือนมีนาคม 2561) 
43 รายงานผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณ พ.ศ. 2561 (ประจำเดือนเมษายน 2561) 
44 กิจกรรมการบริการประชาชน 
45 กิจกรรมโครงการจัดการป่าสงวนแห่งชาติ 
46 กิจกรรมโครงการพัฒนาป่าไม้อันเนื่องมาจากพระราชดำริ 
47 กิจกรรมโครงการส่งเสริมการเรคียนรู้เพื่อการอนุรักษ์และฟื้นฟูสิ่งแวดล้อมอันเนื่องมาจากพระราชดำริ อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก 
48 กิจกรรมโครงการส่งเสริมปลูกต้นไม้เพื่อเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม 
49 กิจกรรมโครงการหมู่บ้านรักษ์ป่าลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา (หมู่บ้านสีเขียว) 
50 กิจกรรมจัดการที่ดินป่าไม้ 
51 กิจกรรมจัดการพื้นที่แนวเขตป่า 
52 กิจกรรมจัดทำฐานข้อมูลความหลากหลายทางชีวภาพ 
53 กิจกรรมจัดแนวเขตป่าสงวนแห่งชาติ 
54 กิจกรรมดำเนินการตามพระราชบัญญัติเลื่อยโซ่ยนต์ พ.ศ.2545 
55 กิจกรรมดูแลรักษาและจัดเก็บไม้ของกลางป่าสาละวิน 
56 กิจกรรมตรวจสอบ ควบคุมและบริการนำไม้หรือของป่าเคลื่อนที่ 
57 กิจกรรมบริการด้านการอนุญาต 
58 กิจกรรมบริหารจัดการงานนิติการ 
59 กิจกรรมบริหารจัดการงานวิจัย 
60 กิจกรรมบำรุงรักษาป่า 
61 กิจกรรมบุคลากรภาครัฐกรมป่าไม้ 
62 กิจกรรมปเ้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ 
63 กิจกรรมปลูกป่า 
64 กิจกรรมป้องกันและปราบปรามการบุกรุกทำลายทรัพยากรป่าไม้ 
65 กิจกรรมพัฒนนาคุณภาพการปฏิบัติงานราชการ 
66 กิจกรรมพัฒนาป่าชุมชนเมืองเพื่อลดสภาวะโลกร้อน 
67 กิจกรรมพัฒนาป่าไม้ร่วมกับองค์กรและเครือข่ายแบบบูรณาการ 
68 กิจกรรมพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 
69 กิจกรรมพัฒนาและถ่ายทอดองค์ความรู้ 
70 กิจกรรมพัฒนาวนศาสตร์ชุมชน 
71 กิจกรรมเพาะชำกล้าไม้เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียว 
72 กิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพการตรวจสอบ ควบคุมและบริการนำเข้าไม้และของป่าเคลื่อนที่ในพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ 
73 กิจกรรมเพิ่มศักยภาพการจัดการงานป่าไม้ 
74 กิจกรรมเพิ่มศักยภาพงานเพาะชำกล้าไม้ 
75 กิจกรรมส่งเสริมงานด้านต่างประเทศ 
76 กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาการปลูกไม้เศรษฐกิจ 
77 กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาพันธุ์ไม้ดิบชื้นเป็นพืชเศรษฐกิจ จังหวัดยะลา 
78 กิจกรรมเสริมสร้างความเข้มแข็งของเครือข่ายเกษตรกรอาชีพปลูกสวนป่า 
79 กิจกรรมอำนวยการงานตรวจสอบภายใน 
80 กิจกรรมอำนวยการงานบริหารกลาง 
81 กิจกรรมอำนวยการงานประชาสัมพันธ์ 
82 กิจกรรมอำนวยการงานแผนงานและสารสนเทศ 
83 โครงการปิดทองหลังพระสืบสานแนวพระราชดำริ 
84 โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี 
85 รายละเอียดแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จำแนกรายกิจกรรม 

คู่มือหรือคำสั่ง ม.9 (4)
ลำดับที่แฟ้ม/รายละเอียดเอกสารชั้นวางแฟ้มที่
1 คู่มือการการใช้งานระบบบริหารจัดการเรื่องร้องเรียนกรสมป่าไม้ 
2 คู่มือการบริหารจัดการข้อร้องเรียนของกรมป่าไม้ 
3 คู่มือการปฎิบัติงาน ตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 ของเจ้าหน้าที่ของรัฐ (โดย สำนักคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ) 
4คู่มือแนวทางการจัดทำแผนปฏิบัติราชการ (พ.ศ.2552-2554) เพื่อการจัดทำงบประมาณ 
5 คู่มือแนวทางการปฏิบัติของเจ้าหน้าที่ในการใช้ดุลยพินิจ ตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 สำหรับหน่วยงานของรัฐ (โดย สำนักงานคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ) 
6 คู่มือมาตราฐานการให้บริการข้อข่าวสาร ตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 ของกรมป่าไม้ 
7 คู่มือศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ (โดย สำนักงานคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ 
8 รายงานผลการวิจัยฉบับสมบูรณ์ 
9 คำขออนุญาตทำการปลูกสร้างสวนป่าหรือปลูกไม้ยืนต้นภายในเขตป่าสงวนแห่งชาติ (ป.ส.29) 
10 รายงานการตรวจสภาพป่าที่มีผู้ขออนุญาตทำการปลูกสร้างสวนป่าหรือปลูกไม้ยืนต้นภายในเขตป่าสงวนแห่งชาติ (ป.ส.30) 
11 รายงานสรุปผลการปลูกสร้างสวนป่าหรือปลูกไม้ยืนต้น (ป.ส.32) 
12 หนังสืออนุญาตให้เข้าไปหรือผ่านหรือใช้ทางหรือนำหรือปล่อยสัตว์เลี้ยงเข้าไปภายในเขตป่าสงวนแห่งชาติ (ป.ส.28) 
13 หนังสืออนุญาตให้ทำการปลูกสร้างสวนป่าหรือปลูกไม้ยืนต้นภายในเขตป่าสงวนแห่งชาติ (ป.ส.31) 
14 การขออนุญาตนำไม้สักที่เคยอยู่ในสภาพเป็นสิ่งปลูกสร้าง หรือเครื่องใช้และพ้นจากสภาพเป็นสิ่งปลูกสร้างหรือเครื่องใช้มาแล้วกว่า 5 ปี เคลื่อยย้ายออกนอกเขตจังหวัด 
15 การแจ้งการนำไม้หรือของป่าเคลื่อนที่เข้าเขตด่านป่าไม้ 
16 กำหนดบริเวณพื้นที่ในส่วนราชการหรือองค์กรของรัฐเข้าใช้ประโยชน์ภายในเขตป่าสงวนแห่งชาติ (ป.ส.19) 
17 คำขอค้าของป่าหวงห้าม (ข.ป.หวงห้าม 1) 
18 คำขอใช้พื้นที่ของส่วนราชการหรือองค์กรของรัฐภายในเขตป่าสงวนแห่งชาติตามมาตรา (ป.ส.17) 
19 คำขอทำการแปรรูปไม้ ตั้งโรงงานแปรรุปไม้ ตั้งโรงค้าไม้แปรรูปหรือมีไม้แปรรูปไว้ในครอบครอง 
20 คำขอรับใบอนุญาตค้าหรือมีไว้ในครอบครองเพื่อการค้าซึ่งสิ่งประดิษฐ์ เครื่องใช้ หรือสิ่งอื่นใดบรรดาที่ทำด้วยไม้หวงห้าม 
21 คำขอรับใบอนุญาตให้นำเข้าเลื่อยโซ่ยนต์ (ลซ.6) 
22 คำขอรับใบอนุญาตให้นำไม้สักที่เคยอยู่ในสภาพเป็นสิ่งปลูกสร้างหรือเคยอยู่ในสภาพเป็นเครื่องใช้มาแล้วกว่า 5 ปี เคลื่อนย้ายออกนอกเขตจังหวัด 
23 คำขอรับใบอนุญาตให้ผลิตเลื่อยโซ่ยนต์ (ลซ.4) 
24 คำขอรับใบอนุญาตให้มีเลื่อยโซ่ยนต์ (ลซ.1) 
25 คำขออนุญาตเข้ากระทำเพื่อประโยชน์การศึกษาหรือวิจัยทางวิชาการภายในเขตป่าสงวนแห่งชาติ (ป.ส.24) 
26 คำขออนุญาตเข้าทำประโยชน์หรืออยู่อาศัยในเขตป่าสงวนแห่งชาติ (สำหรับบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคล) (ป.ส.21) 
27 คำขออนุญาตเข้าทำประโยชน์หรืออยู่อาศัยในเขตป่าสงวนแห่งชาติ (สำหรับส่วนราชการหรือรัฐวิสาหกิจ) (ป.ส.20) 
28 คำขออนุญาตเข้าไปหรือผ่านหรือใช้ทางหรือนำหรือปล่อยสัตว์เลี้ยงเข้าไปภายในเขตป่าสงวนแห่งชาติ (ป.ส.27) 
29 คำขออนุญาตจัดทำโครงการป่าชุมชน 
30 คำขอออกใบเบิกทางนำไม้หรือของป่าเคลื่อนที่ 
31 แบบรายงานการตรวจสอบไม้ที่นำเข้าจากต่างประเทศ ณ คลังสินค้าของศุลกากรและการออกใบเบิกทาง 
32 แบบรายงานการตรวจสอบไม้ที่นำเข้าจากต่างประเทศ ณ คลังสินค้าของศุลกากรและการออกใบเบิกทางของสำนักงานป่าไม้ สาขาจังหวัดสุรินทร์ ประจำเดือน มกราคม พ.ศ. 2548 
33 รายงานการตรวจสภาพป่าที่มีผู้ขออนุญาตเข้าทำประโยชน์หรืออยู่อาศัยในเขตป่าสงวนแห่งชาติ (ป.ส.22) 
34 รายงานการตรวจสภาพป่าที่ส่วนราชการหรือองค์การของรัฐขอใช้พื้นที่ป่าสงวนแแห่งชาติ 
35 หนังสือสัญญาข้อตกลงและให้ความยินยอม, หนังสือมอบอำนาจ, คำขอใบคู่มือคนงานหรือผู้รับจ้าง 
36 หนังสืออนุญาตให้กระทำการเพื่อประโยชน์ในการศึกษาหรือวิจัยทางวิชาการภายในเขตป่าสงวนแห่งชาติ (ป.ส.26) 
37 หนังสืออนุญาตให้เข้าใช้ประโยชน์หรืออยู่อาศัยภายในเขตป่าสงวนแห่งชาติ (ป.ส.23) 
38 (แบบบัญชีไม้ท่อน) บัญชีรายการไม้รูปแบบที่นำเข้ามาในราชอาณาจักรทางด่านศุลกากร 
39 การกำหนดแนวทางให้สิทธิประโยชน์แก่พนักงานราชการที่ปฏิบัติงานในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้และประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ (คพร.) 
40 การซักซ้อมแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการอนุญาตให้เข้าทำประโยชน์หรืออยู่อาศัยในพื้นที่ป่าไม้และค่าชดเชยการปลูกป่าและบำรุงป่า 
41 การตรวจสอบการนำไม้จากต่างประเทศเข้ามาในราชอาณาจักร 
42 การถ่ายลำสินค้าที่มีมาตราการของกระทรวงพาณิชย์ 
43 การมอบหมายให้ผู้ตรวจราชการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมตรวจและติดตามเร่งัดการปฏิบัติงาน และมอบอำนาจหน้าที่ในการสั่งและปฏิบัติราชการแทนปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
44 การยกร่างระเบียบกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
45 การให้ผู้รับอนุญาตประกอบกิจการอุตสาหกรรมไม้รับทราบข้อกำหนด กฎกระทรวง 
46 การออกใบเบิกทางไม้แปรรูป 
47 กำชับให้ผู้เชี่ยวชาญการตรวจพิสูจน์ไม้ปฏิบัติตามระเบียบกรมป่าไม้ว่าด้วยมาตราการควบคุมตรวจสอบและเร่งรัดการดำเนินคดีอาญา พ.ศ. 2552 
48 กำหนดพื้นที่ท่องเที่ยวและพักแรมในอุทยานแห่งชาติและเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเป็นพื้นที่ห้ามบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ 
49 ขอส่งสำเนาคำสั่งกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
50 ขอส่งสำเนาหนังสือ สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
51 ขอส่งสำเนาหนังสือสำนักเลขาธิการและคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบแต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐชุดใหม่ 
52 ซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการนำไม้กฤษณาเข้ามาในราชอาณาจักร 
53 ซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการออกใบเบิกทางนำไม้หรือของป่าเคลื่อนที่ เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัด 
54 ซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับใบเบิกทางนำไม้หรือของป่าเคลื่อนที่ เรียน ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ 
55 แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับกิจกรรมเพาะชำกล้าไม้ 
56 แนวทางปฏิบัติขั้นตอนการใช้คำสั่งทางปกครองตามพระราชัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ.2539 
57 ปัญหาของการจัดการป่าชุมชน 
58 แผนการปฏิบัติงานและงบประมาณโครงการปลูกป่าทดแทนด้วยเงินนอกงบประมาณ ปี 2552 (เพิ่มเติม) 
59 มอบหมายให้ผู้อำนวยการสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 1-13 และผู้อำนวยการสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ (สาขา) ทุกสาขา เป็นผู้พิจารณาลงนามในหนังสือรับรอง ตามระเบียบกรมป่าไม้ว่าด้วยการออกหนังสือรับรองไม้ ผลิตภัณฑ์ไม้ และถ่านไม้ เพื่อส่งออกไปนอกราชอาณาจักร พ.ศ.2552 
60 ระเบียบกรมป่าไม้ว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2550 
61 สรุปประเด็นความเห็นและข้อเสนอแนะของสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ 2551 ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
62 ให้ชะลอการอนุญาตไม้สัก ไม้ยางในที่ดินกรรมสิทธิ์หรอสิทธิครอบครอง การตรวจสอบการทำไม้ที่มิใช่ไม้หวงห้าม และการนำไม้สักที่เคยอยู่ในสภาพเป็นสิ่งปลูกสร้างหรือเครื่องใช้มาแล้วกว่า 5 ปี เคลื่อนย้ายออกนอกเขตจังหวัด 

สัญญาสัมปทาน ม.9 (6)
ลำดับที่แฟ้ม/รายละเอียดเอกสารชั้นวางแฟ้มที่
1 การอนุญาตใช้ประโยชน์พื้นที่ป่าไม้ ในท้องที่จังหวัดกาฬสินธุ์ 
2 การอนุญาตใช้ประโยชน์พื้นที่ป่าไม้ ในท้องที่จังหวัดขอนแก่น 
3 การอนุญาตใช้ประโยชน์พื้นที่ป่าไม้ ในท้องที่จังหวัดชัยภูมิ 
4 การอนุญาตใช้ประโยชน์พื้นที่ป่าไม้ ในท้องที่จังหวัดนครราชสีมา 
5 การอนุญาตใช้ประโยชน์พื้นที่ป่าไม้ ในท้องที่จังหวัดบุรีรัมย์ 
6 การอนุญาตใช้ประโยชน์พื้นที่ป่าไม้ ในท้องที่จังหวัดมหาสารคาม 
7 การอนุญาตใช้ประโยชน์พื้นที่ป่าไม้ ในท้องที่จังหวัดมุกดาหาร 
8 การอนุญาตใช้ประโยชน์พื้นที่ป่าไม้ ในท้องที่จังหวัดยโสธร 
9 การอนุญาตใช้ประโยชน์พื้นที่ป่าไม้ ในท้องที่จังหวัดร้อยเอ็ด 
10 การอนุญาตใช้ประโยชน์พื้นที่ป่าไม้ ในท้องที่จังหวัดเลย 
11 การอนุญาตใช้ประโยชน์พื้นที่ป่าไม้ ในท้องที่จังหวัดศรีสะเกษ 
12 การอนุญาตใช้ประโยชน์พื้นที่ป่าไม้ ในท้องที่จังหวัดสกลนคร 
13 การอนุญาตใช้ประโยชน์พื้นที่ป่าไม้ ในท้องที่จังหวัดสงขลา 
14 การอนุญาตใช้ประโยชน์พื้นที่ป่าไม้ ในท้องที่จังหวัดสุรินทร์ 
15 การอนุญาตใช้ประโยชน์พื้นที่ป่าไม้ ในท้องที่จังหวัดหนองบัวลำภู 
16 การอนุญาตใช้ประโยชน์พื้นที่ป่าไม้ ในท้องที่จังหวัดอำนาจเจริญ 
17 การอนุญาตใช้ประโยชน์พื้นที่ป่าไม้ ในท้องที่จังหวัดอุดรธานี 
18 การอนุญาตใช้ประโยชน์พื้นที่ป่าไม้ ในท้องที่จังหวัดอุบลราชธานี 
19 การอนุญาาตใช้ประโยชน์พื้นที่ป่าไม้ ในท้องที่จังหวัดหนองคาย 
20 คำสั่งและแบบรายงานผลการตรวจสอบและติดตามผลการใช้พื้นที่ป่าไม้และของผู้รับอนุญาต 
21 ประทานบัตรที่ 27647/15763 วันที่ 29 พ.ค. 2543 (สิ้นสุดวันที่ 28 พ.ค. 2563) ประทานบัตรออกให้แก่ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ไทยพาณิชย์ค้าไม้ โครงการทำเหมืองแร่ หินอุตสาหกรรมชนิดหินปูน (เพื่ออุตสาหกรรมก่อสร้าง) ที่ตำบลเขาพระ อำเภอรัตนภูมิ จังหวัดสงขลา 

มติคณะรัฐมนตรี ม.9 (7)
ลำดับที่แฟ้ม/รายละเอียดเอกสารชั้นวางแฟ้มที่
1 การจัดสร้างสวนสาธารณะ (หนึ่งตำบล หนึ่งสวนสาธารณะ) 
2 ขออนุมัติกระบวนการพัฒนากฎหมาย 
3 แนวทางการปรับปรุงระบบการประชุมคณะรัฐมนตรี 
4 ผลการเจรจาแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของเกษตรภาคเหนือ 
5 ร่าง นโยบาย มาตราการ และแผนการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ความหลากหลายทางชีวภาพอย่างยั่งยืน พ.ศ. 2551 - 2555 
6 รายงานผลการดำเนินการตามมติคณะรัฐมนตรี (การปรับปรุงระบบภาษีที่ดิน) 
7 การขอเข้าใช้ประโยชน์ในเขตป่าที่คณะรัฐมนตรีมีมติให้รักษาไว้เป็นสมบัติของชาติ 
8 การขอให้คณะกรรมการกฤษฎีกาตีความในกฎหมาย 
9 การเข้าทำประโยชน์ในพื้นที่ป่าไม้ 
10 การจำแนกเขตการให้ประโยชน์ที่ดินในพื้นที่ป่าชายเลนประเทศไทย 
11 การตั้งโรงงานแปรรูปไม้ด้วยเครื่องจักรด้วยการแปรรูปไม้ยางพาราโดยเฉพาะ 
12 การปรับปรุงมติคณะรัฐมนตรี เรื่องแนวทางการดำเนินการของคณะรัฐมนตรีในเรื่องที่สภาที่ปรึกษาเศรษกิจและสังคมแห่งชาติให้คำปรึกษา ข้อเสนอแนะ หรือความเห็นต่อคณะรัฐมนตรี 
13 การปรับปรุงมติคณะรัฐมนตรีเกี่ยวกับแนวทางปฏิบัติในการชี้แจงต่อที่ประชุมคณะรัฐมนตรี 
14 การพิจารณาอนุญาตให้ตั้งโรงงงานแปรรรูปไม้เพื่อผลิตแผ่นไม้บาง 
15 ขอกความร่วมมือในการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญหรือร่างพระราชบัญญัติ 
16 ขอความเป็นธรรมเกี่ยวกับการขออนุญาตตั้งโรงงานผลิตแผ่นไม้วีเนียร์ 
17 ขอทบทวนมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 10 กันยายน 2528 
18 ขอทบทวนมติคณะรัฐมนตรีเกี่ยวกับการกำหนดชั้นของป่าต้นน้ำลำธารและการทำเหมืองในพื้นที่ป่าปิด 
19 ขออนุมัติหลักการเพื่อพิจารณาให้เอกชนเข้าไปใช้ประโยชน์ เป็นการชั่วคราวในเขตป่าที่คณะรัฐมนตรีมีมติให้รักษาไว้เป็นสมบัติของชาติ 
20 ซักซ้อมความเข้าใจในการปฏิบัติตามมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 ตั้งแต่ปี 2541-ปัจจุบัน 
21 นโยบายการทำไม้ 
22 นโยบายการทำไม้ 
23 นโยบายการทำไม้นอกเขตป่าโครงการและการทำไม้แผ้วถางป่าในบริเวณอ่างเก็บน้ำ 
24 นโยบายการป้องกันการลักลอบตัดฟันไม้ทำลายป่า และอัตราค่าจำหน่ายไม้ของกลาง 
25 นโยบายเกี่ยวกับการทำไม้ 
26 มติคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ เรื่องการกำหนดชั้นคุณภาพลุ่มน้ำยมและน่านและข้อเสนอแนะมาตราการการใช้ที่ดินในเขตลุ่มน้ำ 
27 มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 9 มกราคม 2522 แก้ไขเพิ่มเติมโดยมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 11 มกราคม 2526 นโยบายเกี่ยวกับการทำไม้ 
28 มติคณะรัฐมนตรีเกี่ยวกับแผนพัฒนาจังหวัดและแผนพัฒนากลุ่มจังหวัด พ.ศ. 2553-2556 ที่ทบทวนใหม่ 
29 มาตรการการใช้ที่ดินในเขตลุ่มน้ำปิงและวัง 
30 รายงานความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 9 มกราคม 2522 เรื่องนโยบายเกี่ยวกับการทำไม้ 
31 ห้ามมิให้ข้าราชการและครอบครัวทำไม้และค้าไม้ในที่ที่ตนปกครอง 
32 การกำหนดชั้นคุณภาพลุ่มน้ำภาคตะวันออก และข้อเสนอแนะมาตราการการใช้ที่ดินในเขตลุ่มน้ำภาคตะวันออก 
33 การจำแนกเขตการให้ประโยชน์ที่ดินในพื้นที่ป่าชายเลนประเทศไทย 
34 การใช้ประโยชน์ในพื้นที่ป่าชายเลน 
35 การตั้งโรงงานแปรรูปไม้ (โรงเลื่อย) เพื่อผลิตไม้แรรูปหรือไม้สัก จากที่ปลูกขึึ้นโดยเฉพาะ คือ ยูคาลิปตัส สะเดาเทียม สนทะเล สนปฏิพัทธ์ กระถินณรงคฺ์ กระถินเทพา กระถินยักษ์ มะพร้าว มะขาม มะไฟบ้าน มะปรางบ้าน จามจุรี และไม้ตาล 
36 การปรับปรุงภารกิจและโครงสร้างของกรมป่าไม้และร่างพระราชกฤษฎีกาแบ่งส่วนราชการกรมป่าไม้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
37 การพิจารณาแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับที่ดินในเขตป่าไม้ 
38 การอนุญาตตั้งโรงงานแปรรูปไม้โดยใช้เครื่องจักร (โรงเลื่อยจักร) เพื่อผลิตไม้แปรรูปหรือชิ้นไม้จากยางพาราและไม้จากสวนป่าโดยเฉพาะ 
39 การอนุญาตให้เข้าทำประโยชน์ในพื้นที่ป่าไม้ 
40 ขอทบทวนมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 10 กันยายน 2528 ในส่วนที่เกี่ยวกับการผ่อนผันให้ส่วนราชที่ดำเนินการตามโครงการพระราชดำริและโครงการเพื่อความมั่นคง เข้าทำประโยชน์ในพื้นที่ขออนุญาตเท่าที่จำเป็นไปพลางก่อน จนกว่าจะได้รับอนุญาตจากกรมป่าไม้ 
41 ขอปรับปรุงมติคณะรัฐมนตรี การกำหนดมาตราการใช้ประโยชน์ทรัพยากรที่ดินและป่าไม้ในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ 
42 ขอปรับปรุงมติคณะรัฐมนตรี ว่าด้วยการกำหนดมาตราการการใช้ประโยชน์ทรัพยากรที่ดินและป่าไม้ในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ 
43 ขออนุมัติดำเนินการปฏิรูปที่ดินในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ 
44 ขออนุมัติดำเนินการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมในพื้นป่าสงวนแห่งชาติในเขตเศรษฐกิจที่เสื่อมโทรม 
45 นโยบายเกี่ยวกับการขอเข้าทำประโยชน์ในเขตพื้นที่ป่าไม้เพื่อก่อสร้างทาง 
46 ผลการจำแนกเขตการใช้ประโยชน์ทรัพยากรและที่ดินป่าไม้ ในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติเพิ่มเติม 
47 ผลการจำแนกเขตการใช้ประโยชน์ทรัพยากรและที่ดินป่าไม้ ในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติเพิ่มเติม (ยกเลิกเอกสาร เนื่องจากซ้ำกับเอกสารเลขที่ 9-71-030) 
48 ผลการจำแนกเขตการใช้ประโยชน์ทรัพยากรและที่ดินป่าไม้ ในพื้นที่ป่าสงวานแห่งชาติ 
49 มาตรการการใช้ที่ดินในลุ่มน้ำมูลและชี 
50 มาตรการการใช้ที่ดินในลุ่มน้ำยมและน่าน 
51 รายงานการศึกษาสถานการณ์ปัจจุบันของป่าไม้ชายเลนและปะการังของประเทศ 
52 การกหนดชั้นคุณภาพลุ่มน้ำภาคตะวันตก ภาคกลาง และลุ่มน้ำป่าสัก และการกำหนดชั้นคุณภาพลุ่มน้ำภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือส่วนอื่นๆ (ลุ่มน้ำชายแดน) 
53 การแก้ไขปัญหาที่ดินในพื้นที่ป่าไม้ 
54 การแก้ปัญหาที่ดินในพื้นที่ป่าไม้ 
55 การขอตั้งงบประมาณปลูกปลูกป่าทดแทนกรณีหน่วยงานอื่นของรัฐได้รับอนุญาตให้เข้าทำประโยชน์ในพื้นที่ป่าไม้ 
56 การจ่ายเงินชดเชยค่าดูแลและบำรุงรักษาสวนป่าที่ปลูกตามเงื่อนไขสัมปทานทำไม้ซึ่งถูกกำหนดให้เป็นเขตอนุรักษ์ 
57 การชุมนุมเรียกร้องของเครือข่ายองค์กรชุมชนรักเทือกเขาบรรทัด 
58 การป้องกันและแก้ไขปัญหาพระสงฆ์ในพื้นที่ป่าไม้ 
59 การพิจารณาแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับที่ดินป่าไม้ในเขตป่าไม้ 
60 การยกเลิกการให้สัมปทานทำไม้ในเขตป่าไม้ชายเลน 
61 ขออนุญาตเข้าใช้พื้นที่เพื่อดำเนินงานโครงการฟื้นฟูพัฒนาคุณภาพชีวิตและพื้นที่ต้นน้ำหนาว จังหวัดเพชรบูรณ์ 
62 โครงการน้ำบาดาลบรรเทาความเดือนร้อนจากอุทกภัยปี 2549 
63 โครงการแปลงสวนยางเป็นทุน 
64 โครงการแปลงสวนยางเป็นทุน 
65 แนวทางให้ความช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดภาคเหนือ ปี 2549 
66 แผนการจัดการทรัพยากรที่ดินและป่าไม้ระดับพื้นที่และโครงการจัดการทรัพยากรที่ดินและป่าไม้ (พ.ศ.2541-2544) 
67 แผนและมาตรการป้องกันรักษาป่าและพื้นฟูสภาพป่า (พ.ศ.2551-2555) 
68 มติคณะกรรมการนโยบายป่าไม้แห่งชาติ ครั้งที่ 3/2543 เรื่อง การแก้ไขปัญหาการจัดการพื้นที่ป่าชายเลน 
69 มติคณะกรรมการนโยบายป่าไม้แห่งชาติ เรื่องการแก้ไขปัญหาการจัดการพื้นที่ป่าชายเลน 
70 ร่างพระราชกฤษฎีกากำหนดเขตปฏิรูปที่ดินในท้องที่จังหวัดนครราชสีมา จังหวัดพะเยา จังหวัดพังงา จังหวัดแพร่ จังหวัดมหาสารคาม จังหวัดลำพูน จังหวัดสุโขทัย จังหวัดอุตรดิตถ์ จังหวัดอุบลราชธานี และจังหวัดอำนาจเจริญ รวม 13 ฉบับ 
71 หลักการเกี่ยวกับการอนุญาตให้เข้าทำประโยชน์หรืออยู่อาศัยภายในเขตป่าสงวนแห่งชาติที่อยู่ในพื้นที่ป่าอนุรักษ์เพิ่มเติม 
72 หลักเกณฑ์การนำเข้าไม้และสิ่งประดิษฐ์ที่ทำด้วยไม้ตามแนวชายแดนจังหวัดกาญจนบุรี 
73 หลักเกณฑ์การนำเข้าไม้และสิ่งประดิษฐ์ที่ทำด้วยไม้ตามแนวชายแดนจังหวัดตาก