พิมพ์  

ผลการพิจารณาฯ ม.9 (1)
ลำดับที่แฟ้ม/รายละเอียดเอกสารชั้นวางแฟ้มที่
1การกำหนดค่าสินไหมทดแทนและดอกเบี้ยในระหว่างผิดนัด ขส01  
2 ป.ป.ส. ประกาศผลผู้ชนะการประกวดราคาจ้างโครงการปรับปรุงประสิทธิภาพระบบเครือข่ายท้องถิ่น (LAN) ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ขส01  
3 ป.ป.ส. ประกาศผลผู้ชนะการประกวดราคาจ้างดำเนินการจัดงานประกาศเกียรติคุณบุคคลฯ ประจำปี 2558  ขส01  
4 ป.ป.ส. ประกาศผลผู้ชนะประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารสำนักงาน ปปส.ภ.5 ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์  ขส01  
5 ป.ป.ส. ประกาศผลผู้ชนะประกวดราคาจ้างโครงการปรับปรุงประสิทธิภาพอุปกรณ์ป้องกันฯ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ขส01  
6 ป.ป.ส. ประกาศผลผู้ชนะประกวดราคาจ้างดำเนินการโครงการ “ประชาสัมพันธ์การดำเนินงานแก้ไขปัญหายาเสพติดผ่านรายการโทรทัศน์ในกลุ่มประชาชน”  ขส01  
7 ป.ป.ส. ประกาศผลผู้ชนะประกวดราคาจ้างเหมาเอกชนดำเนินการฯ ประจำปี 2558 ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ขส01  
8 ป.ป.ส. ประกาศผลผู้ชนะประกวดราคาจ้างเหมาเอกชนดำเนินงานโครงการประชาสัมพันธ์ฯ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ขส01  
9 ป.ป.ส. ประกาศผลผู้ชนะสอบราคาจ้างบำรุงรักษาซอฟต์แวร์และอุปกรณ์ระบบรักษาความปลอดภัยเครือข่าย (ระบบความปลอดภัยพื้นฐานหลัก) ประจำปีงบประมาณ 2558 ขส01  
10 ป.ป.ส. ประกาศผลผู้ชนะสอบราคาจ้างผลิตของขวัญของรางวัลเนื่องในวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2558 ขส01  
11 ป.ป.ส. ประกาศผลผู้ชนะสอบราคาจ้างผลิตสื่อเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานประกอบการฯ ขส01  
12 ป.ป.ส. ประกาศผู้ชนะสอบราคาจ้างเผยแพร่ข้อความถวายพระพรเนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 87 พรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ขส01  
13 ป.ป.ส. ผู้ชนะประกวดราคาจ้างดำเนินโครงการรณรงค์ประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างความตระหนักและการมีส่วนร่วมในการป้องกันยาเสพติด  ขส01  
14 ป.ป.ส.ประกาศผลผุ้ชนะการสอบราคาจ้างดำเนินโครงการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ขส01  
15 ป.ป.ส.ประกาศผลผู้ชนะการประกวดราคาจ้างเผยแพร่โครงการรณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้กลุ่มเป้าหมายร่วม คิดดี ทำดี เพื่อต่อต้านยาเสพติดผ่านสื่อสิ่งพิมพ์ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  ขส01  
16 ป.ป.ส.ประกาศผลผู้ชนะการประกวดราคาจ้างเหมาทำความสะอาดอาคาร สำนักงาน ป.ป.ส. ดินแดงและทุ่งสองห้อง ด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ ขส01  
17 ป.ป.ส.ประกาศผลผู้ชนะการประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ จำนวน 3 รายการ ด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์  ขส01  
18 ป.ป.ส.ประกาศผลผู้ชนะการสอบราคาจ้างพิมพ์วารสาร เพื่อนวิทยากร:วิทยากรสู่วิทยากยารเสพติด  ขส01  
19 ป.ป.ส.ประกาศผลผู้ชนะการสอบราคาจ้างเหมาจัดส่งสื่อสนับสนุนการรณรงค์ประชาสัมพันธ์การแจ้งเบาะแสยาเสพติด 1386 ขส01  
20 ป.ป.ส.ประกาศผู้ชนะการประกวดราคาจ้างทำธงสัญลักษณ์ หน่วยลูกเสือต้านภัยยาเสพติด และเครื่องหมายลูกเสือต้านภัยยาเสพติด จำนวน 2 รายการ  ขส01  
21 ป.ป.ส.ประกาศผู้ชนะการประกวดราคาจ้างเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารสร้างภูมิคุ้มกัน ยาเสพติดแก่เด็กและเยาวชนก่อนวัยเสี่ยง  ขส01  
22 ป.ป.ส.ประกาศผู้ชนะการประกวดราคาซื้อชุดตรวจหาสารเสพติดในปัสสาวะ จำนวน 1,537,000 ชุด โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ขส01  
23 ป.ป.ส.ประกาศผู้ชนะการสอบราคาจ้างผลิตสื่อสนับสนุนการเผยแพร่สำหรับผู้นำชุมชนในการให้ความรู้และปรับเจตคติของครอบครัวที่ผ่านการบำบัดพื้นฟู พร้อมจัดส่ง ขส01  
24 ป.ป.ส.ประกาศผู้ชนะการสอบราคาซื้อสารเคมีและอุปกรณ์วิทยาศาสตร์ จำนวน 11 รายการ  ขส01  
25 ป.ป.ส.ภ.1 ประกาศผลผู้ชนะการสอบราคาจ้างผลิตโล่ประกาศเกียรติคุณให้กับการดำเนินงานแก้ไข้ปัญหายาเสพติด ขส01  
26 ป.ป.ส. ประกาศผลผู้ชนะการประกวดราคาจ้างผลิตหนังสือที่ระลึกงานมอบโล่ฯ ประจำปี 2558 โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ขส01  
27 ป.ป.ส. ประกาศผลผู้ชนะประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเก็บทรัพย์สินสำนักงาน ป.ป.ส.ภาค 8 จังหวัดสุราษฏร์ธานี โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ขส01  
28 ป.ป.ส. ประกาศผลผู้ชนะประกวดราคาจ้างผลิตและเผยแพร่สร้างการรับรู้ของประชาชนฯ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ขส01  
29 ป.ป.ส. ประกาศผลผู้ชนะประกวดราคาซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน ชนิดตั้งพื้นหรือแขวน (มีระบบฟอกอากาศ)จำนวน 4 รายการ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)  ขส01  
30 ป.ป.ส. ประกาศผลผู้ชนะประกวดราคาซื้อเครื่องพิมพ์แผนที่สีและเครื่องสแกนแผนที่สีฯ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ขส01  
31 ป.ป.ส.ประกาศผลผู้ชนะประกวดราคาจ้างเหมาทาสีอาคารสำนักงาน ป.ป.ส. ทุ่งสองห้อง โดยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ขส01  
32 ป.ป.ส. ประกาศผลผู้ชนะจ้างผลิตสื่อรณรงค์การดำเนินงานด้านยาเสพติดของ สำนักงาน ป.ป.ส. จำนวน 2 รายการ (กระเป๋า) โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ขส01  
33 ป.ป.ส. ประกาศผลผู้ชนะประกวดราคาจ้างโครงการถวายพระพรสมเด็จพระบรมโอรสาธิราช เจ้าฟ้ามหาวชิราลงกรณ์ สยามมกุฎราชกุมาร ผ่านสื่อสิ่งพิมพ์  ขส01  
34 ป.ป.ส. ประกาศผลผู้ชนะประกวดราคาจ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซม Router และ Switching ขส01  
35 ป.ป.ส. ประกาศผลผู้ชนะประกวดราคาจ้างผลิตสื่อเผยแพร่ป้องกันยาเสพติดผ่านวิทยุชุมชนฯ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  ขส01  
36 ป.ป.ส. ประกาศผลผู้ชนะประกวดราคาจ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคาร ปปส.ภาค 2 โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ขส01  
37 ป.ป.ส. ประกาศผลผู้ชนะประกวดราคาซื้อกระดาษคุณภาพมาตรฐาน A4 80 แกรม ฉลากเขียว โดยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์ (e-market) ขส01  
38 ป.ป.ส. ประกาศผลผู้ชนะประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน ป.ป.ส. จำนวน 13 รายการ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ขส01  
39 ป.ป.ส. ประกาศผลผู้ชนะประกวดราคาซื้อระบบสารสนเทศเพื่อการสนับสนุนการบริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (Web Help Resk) โดยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์ (e-market)  ขส01  
40 ป.ป.ส.ประกาศผลผู้ชนะการจ้างผลิตธงสัญลักษณ์และเครื่องหมายหน่วยลูกเสือต้านยาเสพติด ขส01  
41 ป.ป.ส.ประกาศผลผู้ชนะการประกวดราคาจ้างบำรุงรักษาซอฟต์แวร์ระบบป้องกันไวรัสรวมศูนย์ ปี 2559 ขส01  
42 ป.ป.ส.ประกาศผลผู้ชนะการประกวดราคาจ้างบำรุงรักษาและแก้ไขปัญหาการใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ลูกข่ายและอุปกรณ์ต่อพ่วง สำนักงาน ป.ป.ส. ประจำปีงบประมาณ 2559 ขส01  
43 ป.ป.ส.ประกาศผลผู้ชนะการประกวดราคาจ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขระบบรักษาความปลอดภัย ระบบเครือข่ายของสำนักงาน ป.ป.ส. โดยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ขส01  
44 ป.ป.ส.ประกาศผลผู้ชนะการประกวดราคาซื้อผงหมึก/โทนเนอร์ของเครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์และเครื่องโทรสาร จำนวน 10 รายการ โดยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์ (e-market) ขส01  
45 ป.ป.ส.ประกาศผู้ชนะการประกวดราคาจ้างบำรุงรักษาความปลอดภัยสื่อสารข้อมูลสำนักงานภาค ประจำปีงบประมาณ 2559 โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ขส01  
46 ป.ป.ส.ประกาศผู้ชนะการประกวดราคาจ้างบำรุงรักษาซอฟต์แวร์และอุปกรณ์ระบบรักษาความปลอดภัยระบบเครือข่าย ประจำปีงบประมาณ 2559 โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ขส01  
47 ป.ป.ส.ประกาศผู้ชนะการประกวดราคาเช่าใช้บริการอินเตอร์เน็ตความเร็วสูงแบบองค์กร ประจำปีงบประมาณ 2559 โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ขส01  
48 ป.ป.ส. ประกาศผลผู้ชนะการประกวดราคาจ้างเหมาบริการทำความสะอาด สำนักงาน ปปส.ภาค 8 โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ขส01  
49 ป.ป.ส. ประกาศผลผู้ชนะการประกวดราคาจ้างเหมาบริการเอกชนดำเนินงาน ปปส.ภ.2ฯ ขส01  
50 ป.ป.ส. ประกาศผลผู้ชนะการประกวดราคาจ้างเหมาเอกชนดำเนินงานสนับสนุนการปฏิบัติงานภายใน ปปส.ภาค 8 โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ขส01  
51 ป.ป.ส. ประกาศผลผู้ชนะจ้างเหมาเอกชนดำเนินงานในการให้บริการพนักงานขับรถยนต์ฯ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ขส01  
52 ป.ป.ส. ประกาศผลผู้ชนะซื้อรถยนต์ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ขส01  
53 ป.ป.ส. ประกาศผลผู้ชนะประกวดราคาเช่าวงจรสื่อสารสัญญาณความเร็วสูง โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ขส01  
54 ป.ป.ส. ประกาศผลผู้ชนะประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน ป.ป.ส. จำนวน 3 รายการ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ขส01  
55 ป.ป.ส. ประกาศผลผู้ชนะประกวดราคาราคาจ้างบำรุงรักษาเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายพร้อมอุปกรณ์ระบบศูนย์กลางข้อมูลพืชเสพติดฯ ขส01  
56 ป.ป.ส.ประกาศผลผู้ชนะการประกวดราคาต่ออายุซอฟต์แวร์และการบำรุงรักษาอุปกรณ์ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ขส01  
57 ป.ป.ส.ประกาศผลผู้ชนะการประกวดราคาบำรุงรักษาซ่อมแซมระบบเครือข่าย ณ สำนักงาน ป.ป.ส. ส่วนกลางและสำนักงาน ปปส.ภาค โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ขส01  
58 ป.ป.ส.ประกาศผลผู้ชนะการประกวดราคาบำรุงรักษาอุปกรณ์ป้องกันการบุกรุก โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ขส01  
59 ป.ป.ส.ประกาศผลผู้ชนะโครงการประกวดราคาจ้างเหมาเอกชนดำเนินงานเพิ่มประสิทธิภาพการป้องกันยาเสพติดของป.ป.ส.โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  ขส01  
60 ป.ป.ส.ประกาศผลผู้ชนะจ้างดูแลต้นไม้ฯ ภายในสำนักงาน ป.ป.ส.และ สำนักงาน ป.ป.ส.ทุ่งสองห้อง โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ขส01  
61 ประกาศผลผู้ชนะประกวดราคาผงหมึก-โทเนอร์ ขส01  
62 ป.ป.ส.ประกาศผลผู้ชนะจ้างเหมาบริการถ่ายเอกสารพร้อมเครื่องถ่ายเอกสารฯประจำปี 2559 ขส01  
63 สำนักงาน ป.ป.ส.ประกาสผลผู้ชนะการสอบราคาจ้างโครงการผลิตสื่อสนับสนุนเพื่อการประสานงานยาเสพติดประจำปี 2559 จำนวน 2 รายการ  ขส01  
64 ป.ป.ส. ประกาศผลผู้ชนะสอบราคาจ้างถวายพระพรเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 88 พรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ผ่านสื่อสิ่งพิมพ์ฯ ขส01  
65 ป.ป.ส. ประกาศผลผู้ชนะการสอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 3 รายการ ขส01  
66 ป.ป.ส.ประกาศผลผู้ชนะการประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ โครงการปรับปรุงระบบคอมพิวเตอร์แม่ข่าย จำนวน 1 ระบบ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ขส01  
67 ป.ป.ส.ประกาศผลผู้ชนะการสอบราคาจ้างโครงการพัฒนาระบบศูนย์กลางวิชาการด้านยาเสพติด จำนวน 1 ระบบ  ขส01  
68 ป.ป.ส.ประกาศผู้ชนะการสอบราคาซื้อครุภัณฑ์สำรวจ จำนวน 4 รายการ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ขส01  
69 ป.ป.ส. ประกาศผลผู้ชนะการประกวดราคาจ้างดำเนินโครงการประชาสัมพันธ์ฯ ผ่านรายการโทรทัศน์ ในกลุ่มประชาชน ปี 2559 ขส01  
70 ป.ป.ส. ประกาศผลผู้ชนะประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 13 รายการ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ขส01  
71 ป.ป.ส. ประกาศผลผู้ชนะประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ จำนวน 13 รายการ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  ขส01  
72 ป.ป.ส. ประกาศผลผู้ชนะการสอบราคาจ้างพิมพ์และเผยแพร่วารสาร สำนักงาน ป.ป.ส. ปีที่ 32 ขส01  
73 ป.ป.ส. ประกาศผลผู้ชนะโครงการจัดทำศูนย์คอมพิวเตอร์สำรองฯ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ขส01  
74 ป.ป.ส. ประกาศผลผู้ชนะประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 362 เครื่อง โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ขส01  
75 ป.ป.ส. ประกาศผลผู้ชนะสอบราคาซื้อสารเคมี และอุปกรณ์ฯ 79 รายการ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ขส01  
76 ประกาศผลผู้ชนะสอบราคาซื้อผงหมึก/โทนเนอร์ของเครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์และเครื่องโทรสาร ขส01  
77 ประกาศผลผู้ชนะการสอบราคาจ้างดำเนินงานโครงการเผยแพร่ข้อมูลฯ ภายใต้ปฏิบัติการ "ประชารัฐร่วมใจ ต้านภัยยาเสพติด" ขส01  
78 ประกาศผลผู้ชนะการสอบราคาซื้อสารมาตรฐานสำหรับการตรวจพิสูจน์ยาเสพติดฯ จำนวน 32 รายการ ขส01  
79 ประกาศผลผู้ชนะประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ จำนวน 8 รายการ (ครั้งที่ 2) โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ขส01  
80 ป.ป.ส.ประกาศผลผู้ชนะการประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคาร ปปส.ภ.1 จ.ปทุมธานี ขส01  
81 ป.ป.ส.ประกาศผลผู้ชนะการประกวดราคาผลิตซองหนัง จำนวน 4,000 ใบ ขส01  
82 ป.ป.ส.ประกาศผู้ชนะการประกวดราคาจ้างปรับปรุงอาคาร ปปส.กทม ขส01  
83 ป.ป.ส.ประกาศผู้ชนะจ้างพิมพ์หนังสือคู่มือการแก้ไขปัญหาผู้เสพผู้ติด ขส01  
84 ประกาศผลผู้ชนะการสอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 3 รายการ พร้อมติดตั้ง ขส01  
85 ประกาศผลผู้ชนะการสอบราคาซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ จำนวน 2 รายการ ขส01  
86 ประกาศผลผู้ชนะการสอบราคาซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 29 รายการ ขส01  
87 ป.ป.ส.ประกาศผลผู้ชนะการสอบราคาซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ จำนวน 5 รายการ ขส01  
88 ปป.ป.ส.ประกาศผลผู้ชนะการสอบราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 13 รายการ ขส01  
89 ประกาศผลผู้ชนะการสอบราคาจ้างถวายพระพรเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 61 พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ผ่านสื่อสิ่งพิมพ์ ขส01  
90 ประกาศผลผู้ชนะการสอบราคาซื้อครุภัณฑ์เครื่องปรับอากาศ จำนวน 5 รายการ ขส01  
91 ประกาศผลผู้ชนะประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 3 รายการ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ขส01  
92 ป.ป.ส.ประกาศผลผู้ชนะการประกวดราคาซื้อชุดตรวจหาสารเสพติดในปัสสาวะ ขส01  
93 ป.ป.ส.ประกาศผู้ชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) จ้างจัดประชุมสำหรับโครงการจัดการประชุมระดับเจ้าหน้าที่อาวุโส ภายใต้กรอบบันทึกความเข้าใจ 7 ฝ่าย ว่าด้วยการควบคุมยาเสพติดในอนุภูมิภาค ขส01  
94 ป.ป.ส.ประกาศผู้ชนะการสอบราคาจ้างผลิตกระเป๋าและซองบรรจุเอกสารประกอบการประชุม ฝึกอบรม สัมมนา ของสำนักงาน ป.ป.ส. จำนวน 4 รายการ ขส01  
95 ประกาศผลผู้ชนะสอบราคาจ้างจัดพิธีมอบโล่ประกาศเกียรติคุณบุคคลและองค์กรฯ ขส01  
96 ประกาศผลผู้ชนะสอบราคาจ้างผลิตสื่อรณรงค์ประชาสัมพันธ์ สนับสนุนการจัดกิจกรรม ในวันต่อต้านยาเสพติดโลก ขส01  
97 ประกาศผลผู้ชนะสอบราคาจ้างเผยแพร่การจัดกิจกรรมเนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก (26 มิถุนายน) ประจำปี 2559 ขส01  
98 ประกาศผลผู้ชนะสอบราคาจ้างเผยแพร่ประชาสัมพันธ์บุคคลและองค์กรที่ได้รับการประกาศเกียรติคุณฯ ผ่านสื่อสิ่งพิมพ์ ขส01  
99 ป.ป.ส.ประกาศผลผู้ชนะการประกวดราคาจ้างโครงการรณรงค์ประชาสัมพันธ์เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดฯ ปี 2559 ขส01  
100 ป.ป.ส. ประกาศผลผู้ชนะประกวดราคาซื้อเครื่องกำเนิดไฟฟ้า (Genarator) พร้อมอุปกรณ์ รวมค่าติดตั้ง จำนวน 1 ชุด ขส01  
101 ป.ป.ส.ประกาศผลผู้ชนะการประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการบริหารจัดการสถานที่เก็บรักษาทรัพย์สินคดียาเสพติด สำนักงาน ปปส.ภาค 7 ขส01  
102 ป.ป.ส.ประกาศผลผู้ชนะการประกวดราคาซื้อโครงการปรับปรุงระบบคอมพิวเตอร์แม่ข่ายระบบสารสนเทศยาเสพติด (NIS) ขส01  
103 ป.ป.ส.ประกาศผลผู้ชนะการประกวดราคาซื้อหมึกเครื่องคอมพิวเตอร์และเครื่องโทรสาร จำนวน 24 รายการ โดยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์ (e-market) ขส01  
104 ป.ป.ส.ประกาศผลผู้ชนะซื้อเครื่องมือการสืบสวนเครือข่ายการค้ายาเสพติด 2 รายการ ขส01  
105 ประกาศผลผู้ชนะประกวดราคาจ้างปรับพื้นที่ สร้างที่เก็บรถยนต์ โดยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ ขส01  
106 ประกาศผลผู้ชนะสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ โครงการปรับปรุงประสิทธิภาพระบบสารสนเทศยาเสพติดฯ ขส01  
107 ป.ป.ส.ประกาศผลผู้ชนะประกวดจ้างเหมาบริการทำความสะอาคอาคารสำนักงาน ปปส.ภาค 2 ขส01  
108 ประกาศผลผู้ชนะสอบราคาจ้างเหมาบริการดูแลต้นไม้และสวนไม้ประดับฯ ปปส.ภ.2 ขส01  
109 ป.ป.ส.ประกาศผลผู้ชนะซื้อผงหมึกเครื่องพิมพ์และเครื่องโทรสาร ขส01  
110 ป.ป.ส.ประกาศผลผู้ชนะสอบราคาจ้างปูหญ้าเทียมฯโดยวิธีสอบราคา ขส01  
111 ป.ป.ส. ประกาศผลผู้ชนะประกวดราคาซื้อสารมาตรฐานฯ จำนวน 69 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ขส01  
112 ป.ป.ส.ประกาศผลผู้ชนะการประกวดราคาจ้างพิมพ์วารสารสำนักงาน ป.ป.ส. ปีที่ 33 ขส01  
113 ป.ป.ส.ประกาศผลผู้ชนะการสอบราคาจ้างโครงการประชาสัมพันธ์สร้างความเข้าใจระบบบำบัดรักษายาเสพติด ขส01  
114ป.ป.ส.ผู้ชนะสอบราคาจัดซื้อสารเคมีและอุปกรณ์สำหรับเครื่องแก๊สโครมาโตกราฟและวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 87 รายการ ขส01  
115 ป.ส.ประกาศผลผู้ชนะสอบราคาผลิตคู่มือการใช้งานระบบข้อมูลการบำบัดฯ (บสต) ขส01  

นโยบายหรือการตีความ ม.9 (2)
ลำดับที่แฟ้ม/รายละเอียดเอกสารชั้นวางแฟ้มที่
1 แผนยุทธศาสตร์การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด พ.ศ. 2558-2562 ขส02  
2 วิสัยทัศน์ พันธกิจของสำนักงาน ป.ป.ส. ขส02  
3 คำแถลงนโยบายของคณะรัฐมนตรี พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี แถลงต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติ วันศูกร์ที่ 12 กันยายน 2557 ขส02  
4 สรุปสาระสำคัญการมอบนโยบายการปฏิบัติการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหายาเสพติด ขส02  
5 การมอบนโยบายการดำเนินงานให้แก่ผู้ว่าราชการจังหวัด และผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงมหาดไทย วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2551 ขส02  
6 คำแถลงนโยบาย ของ คณะรัฐมนตรี นายสมชาย วงศ์สวัสดิ์ นายกรัฐมนตรี แถลงต่อรัฐสภา วันอังคารที่ 7 ตุลาคม 2551 ขส02  
7 คำแถลงนโยบาย ของ คณะรัฐมนตรี นายสมัคร สุนทรเวช นายกรัฐมนตรีแถลงต่อรัฐสภา วันจันทร์ที่ 18 กุมภาพันธ์ 2551  ขส02  
8 คำแถลงนโยบาย ของ คณะรัฐมนตรี นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ นายกรัฐมนตรี แถลงต่อรัฐสภา วันจันทร์ที่ 29 ธันวาคม 2551 ขส02  
9 สรุปนโยบายและข้อสั่งการในพิธีมอบนโยบายและเปิดปฏิบัติการ “รวมพลังไทเทิดไท้องค์ภูมิพล เฉลิมฉลอง 80พรรษา” วันที่ 29 ตุลาคม 2550 ณ ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล ขส02  
10 สรุปสาระสำคัญการมอบนโยบายการปฏิบัติการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหายาเสพติด ปีงบประมาณ 2559 ขส02  
11 สรุปสาระสำคัญการมอบนโยบายการดำเนินงานของสำนักงาน ป.ป.ส. และการปฏิบัติการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหายาเสพติด วันที่ 12 กรกฎาคม 2559 ขส02  
12 นโยบายการนำแผนประชารัฐร่วมใจ สร้างหมู่บ้านชุมชนมั่นคง ปลอดภัยยาเสพติด พ.ศ.๒๕๕๙-๒๕๖๐ ไปสู่การปฏิบัติ ขส02  
13 แผนยุทธศาสตร์การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด พ.ศ. 2558 - 2562 ขส02  
14 นโยบายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม(พลอากาศเอก ประจิน จั่นตอง) 

แผนงาน โครงการ งบประมาณ ม.9 (3)
ลำดับที่แฟ้ม/รายละเอียดเอกสารชั้นวางแฟ้มที่
1 แผนงาน โครงการ และงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2556 ขส03  
2 แผนงาน โครงการ และงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2557 ขส03  
3 แผนงาน โครงการ และงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2558 ขส03  
4 แผนงาน โครงการ และงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2559 ขส03  
5 แผนงาน โครงการ และงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2560 ขส03  
6 แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2560 ขส03  
7 แผนปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ปี 2560 ขส03  
8 รายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2561 ขส03  
9 แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2561 ขส03  
10 เเผนปฏิบัติการป้องกันเเละปราบปรามยาเสพติดยาเสพติดเร่งด่วน ปี2561 
11 รายงานเเผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2562 

คู่มือหรือคำสั่ง ม.9 (4)
ลำดับที่แฟ้ม/รายละเอียดเอกสารชั้นวางแฟ้มที่
1มาตรการริบทรัพย์สินคดียาเสพติด สลก. 
2 การดำเนินการต่อของกลางคดียาเสพติด สลก. 
3 สิทธิประโยชน์ตอบแทนผู้ปฏิบัติงานและผู้ช่วยเหลือทางราชการในการปราบปรามยาเสพติด สลก. 
4 คู่มืองานบริการสำหรับประชาชนของสำนักงาน ป.ป.ส. สลก. 
5 คำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรี ที่ 156/2557 เรื่อง จัดตั้งศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดแห่งชาติ ขส04  
6 คำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรี ที่ 179/2556 เรื่อง ปรับปรุงการจัดตั้งศูนย์อำนวยการพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติดแห่งชาติ  ขส04  
7 รวมกฏหมายยาเสพติด สกม. 
8 ระเบียบคณะอนุกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ว่าด้วยการจัดการทรัพย์สินของกองทุน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2543 ขส04  
9 ระเบียบคณะอนุกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ว่าด้วยการจัดการทรัพย์สินของกองทุน (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2546 ขส04  
10 ระเบียบคณะอนุกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ว่าด้วยการจัดการทรัพย์สินของกองทุน พ.ศ. 2537 ขส04  
11กฏหมายยาเสพติด:แนวทางปฏิบัติของเจ้าหน้าที่ กอง/สำนักที่เกี่ยวข้อง 
12คู่มือ การยึด อายัดและริบทรัพย์สินคดียาเสพติด กอง/สำนักที่เกี่ยวข้อง 
13คู่มือการจัดซื้อ/จัดจ้างโดยวิธีตกลงราคา กอง/สำนักที่เกี่ยวข้อง 
14คู่มือการป้องกันและแก้ไขปัญหายาสเพติดในสถานศึกษา กอง/สำนักที่เกี่ยวข้อง 
15คู่มือเงินสินบนและเงินรางวัลยาเสพติด กอง/สำนักที่เกี่ยวข้อง 
16คู่มือเจ้าพนักงาน ป.ป.ส. กอง/สำนักที่เกี่ยวข้อง 
17คู่มือตรวจสอบทรัพย์คดียาเสพติด กอง/สำนักที่เกี่ยวข้อง 
18 คู่มือแนวทางดำเนินงานขับเคลื่อนแผนประชารัฐ สร้างหมู่บ้านชุมชนมั่นคง ปลอดภัยยาเสพติด พ.ศ. 2559 - 2560 ( ชุดปฏิบัติการ ) สยศ. 
19 คู่มืออาสาสมัครแรงงานในการดำเนินงานป้องกันยาเสพติด าเสพติด 
20 คู่มือการดำเนินงานศูนย์เยาวชนระดับพื้นที่ เพื่อการสร้างภูมิคุ้มกันและป้องกันยาเสพติด สำนักงาน ป.ป.ส. กปส. 

สัญญาสัมปทาน ม.9 (6)
ลำดับที่แฟ้ม/รายละเอียดเอกสารชั้นวางแฟ้มที่
1 สัญญาจ้างก่อสร้างอาคารสำนักงาน ปปส.ภาค5 จังหวัดเชียงใหม่ (สัญญาเลขที่ 66/งป.2558) ขส06  
2 สัญญาจ้างจัดประชุมระดับรัฐมนตรี เรื่องความร่วมมือตามโครงการปฏิบัติการแม่น้ำโขงปลอดภัย 4 ประเทศ ระยะที่ 2 ส่วนขยาย จังหวัดเชียงใหม่ (สัญญาเลขที่ 104/งป.2558) ขส06  
3 สัญญาจ้างดำเนินการโครงการจัดพิธีบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อนและค่ายศาสนธรรมสร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติดเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามรมราชกุมารี (สัญญาเลขที่ 98.01/งป.2558) ขส06  
4 สัญญาจ้างดำเนินโครงการการรณรงค์ป้องกันยาเสพติดผ่านรถโดยสารปรับอากาศ(รถทัวร์) ในรายการที่ 1 จ้างผลิตละครอ้างอิงจากข่าวที่เกิดขึ้นจริงในสังคม จำนวน 10 ตอน (สัญญาเลขที่ 92/งป.2558) ขส06  
5 สัญญาจ้างดำเนินโครงการการรณรงค์ป้องกันยาเสพติดผ่านรถโดยสารปรับอากาศ(รถทัวร์) ในรายการที่ 2 จ้างสำเนาละครอ้างอิงจากข่าวที่เกิดขึ้นจริงในสังคม จำนวน 10 ตอนและในรายการที่ 3 จ้างจัดงานแถลงข่าวและบันทึกความร่วมมือระหว่างกรมการขนส่งทางบกภาคเอกชนเจ้าของบริษัทรถ ขส06  
6 สัญญาจ้างถมดินและกำแพงกั้นดิน เพื่อการก่อสร้างอาคารสำนักงาน ป.ป.ส.ภ.1 (สัญญาเลขที่ 28/งป.2558) ขส06  
7 สัญญาจ้างทำธงสัญลักษณ์ หน่วยลูกเสือต้านภัยยาเสพติด(พร้อมเสาธงและขาตั้ง)และเครื่องหมายลูกเสือต้ายภัยยาเสพติด จำนวน 2 รายการ (สัญญาเลขที่ 108/งป.2558) ขส06  
8 สัญญาจ้างบริการบำรุงรักษาระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ยาเสพติด (GIS) ประจำปีงบประมาณ 2558 (สัญญาเลขที่ 28/งป.2558) ขส06  
9 สัญญาจ้างบำรุงรักษา Software License ระบบสารสนเทศยาเสพติดของสำนักงาน ป.ป.ส.(โครงการ Migration Phase 1-2) ประจำปีงบประมาณ 2558 (สัญญาเลขที่ 37/งป.2558) ขส06  
10 สัญญาจ้างบำรุงรักษาและซ่อมแก้ไขระบบสารสนเทศยาเสพติดโครงการ Migration Phase 1(NIS) ประจำปีงบประมาณ 2558 (สัญญาเลขที่ 35/งป.2558) ขส06  
11 สัญญาจ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขอุปกรณ์เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายพร้อมระบบปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ 2558 (สัญญาเลขที่ 36/งป.2558) ขส06  
12 สัญญาจ้างบำรุงรักษาอุปกรณ์ป้องกันระบบเครือข่ายระดับ Application(Firewall Layer 7) และ อุปกรณ์ตรวจสอบและป้องกันระบบเครือข่ายประสิทธิภาพสูง ประจำปีงบประมาณ 2558 (สัญญาเลขที่ 57/งป.2558) ขส06  
13 สัญญาจ้างปรับปรุง"ศูนย์พิพิธทัศนาการตรวจวิเคราะห์ยาเสพติด"(Narcotics Analysis and Profiling Gallery) ณ บริเวณชั้น 1 อาคาร 4 ชั้น สำนักงาน ป.ป.ส.ทุ่งสองห้อง (สัญญาเลขที่ 39/งป.2558) ขส06  
14 สัญญาจ้างปรับปรุงสถานที่ปฏิบัติงานของ สตส. (สัญญาเลขที่ 89/งป.2558) ขส06  
15 สัญญาจ้างปรับปรุงห้องทำงานสำนักงาน ปปส.ภ1และสำนักงาน ปปส.ภ7 (สัญญาเลขที่ 63/งป.2558) ขส06  
16 สัญญาจ้างผลิตสื่อรณรงค์เพื่อสนับสนุนงานรณรงค์ป้องกันยาเสพติดสำนักงาน ปปส.ภ.1-9/กทม. (สัญญาเลขที่ 111/งป.2557) ขส06  
17 สัญญาจ้างผลิตสื่อรณรงค์เพื่อสนับสนุนงานรณรงค์ป้องกันยาเสพติดสำนักงานปปส.ภ.1-9/กทม. เพิ่มเติม (สัญญาเลขที่ 125/งป.2557)  ขส06  
18 สัญญาจ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคารสำนักงาน ป.ป.ส.(เขตดินแดง)และสำนักงาน ป.ป.ส.(เขตทุ่งสองห้อง) ประจำปี 2558 ระยะเวลา 11 เดือน (สัญญาเลขที่ 48/งป.2558) ขส06  
19 สัญญาจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัยประจำสำนักงาน ป.ป.ส.ดินแดงและทุ่งสองห้อง (สัญญาเลขที่ 049/งป.2558) ขส06  
20 สัญญาเช่าวงจรสื่อสารสัญญาณความเร็วสูง ปีงบประมาณ 2558 (สัญญาเลขที่ 43/งป.2558) ขส06  
21 สัญญาซื้อขายครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ตามโครงการปรับปรุงประสิทธิภาพระบบคอมพิวเตอร์แม่ข่ายระบบสารสนเทศ (สัญญาเลขที่ 61/งป.2558) ขส06  
22 สัญญาซื้อขายครุภัณฑ์โครงการปรับปรุงศูนย์ปฏิบัติการแม่น้ำโขงปลอดภัยระยะที่2 (สัญญาเลขที่ 29/งป.2558) ขส06  
23 สัญญาซื้อขายคอมพิวเตอร์ โปรแกรมคอมพิวเตอร์และอนุญาตให้ใช้สิทธิ์ในโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ตามโครงการปรับปรุงประสิทธิภาพระบบคอมพิวเตอร์แม่ข่ายและระบบสารสนเทศ (NIS) ระยะที่ 1 (สัญญาเลขที่ 76/งป.2558) ขส06  
24 สัญญาซื้อขายระบบประมวลผลสร้างความสัมพันธ์ข้อมูล (สัญญาเลขที่ 15/งป.2558) ขส06  
25 สัญญาซื้ออุปกรณ์กีฬากองทุนลานกีฬาต้านยาเสพติด (สัญญาเลขที่ 14/งป.2558) ขส06  
26 สัญญาสัมปทาน ม.9(6) ขส06  
27 สัญญาจ้างก่อสร้างอาคารเก็บรักษาทรัพย์สินสำนักงาน ปปส.ภาค8 จังหวัดสุราษฏร์ธานี (สัญญาเลขที่ 129/งป.2558) ขส06  
28 สัญญาจ้างจัดงานพิธีมอบเงินพระราชทานกองทุนแม่ของแผ่นดิน ปี 2557-2558 โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (สัญญาเลขที่ 144/งป.2558) ขส06  
29 สัญญาซื้อขายรถยนต์จำนวน 2 รายการ (สัญญาเลขที่ 01/งป.2559) ขส06  
30 สัญญาซื้อขายเสื้อเกราะป้องกันกระสุน ระดับ 3 เอ จำนวน 1,000 ตัว (สัญญาเลขที่ 65/งป.2558) ขส06  
31 รายละเอียดสัญญาซื้อ/จ้าง ประจำเดือนตุลาคม 2558 ปีงบประมาณ 2559 ขส06  
32 สัญญาจ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขโปรแกรมลิขสิทธิ์ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ยาเสพติด(GIS) ประจำปีงบประมาณ 2559 (สัญญาจ้างที่ 1/งป.2559)  ขส06  
33 สัญญาจ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขระบบสารสนเทศยาเสพติดโครงการ MigrationPhas 1-2 (NIS) (สัญญาจ้างที่ 9/งป.2559) ขส06  
34 สัญญาจ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคารสำนักงาน ป.ป.ส.ดินแดง และทุ่งสองห้อง ปี 2559 (สัญญาจ้างที่ 20/งป.2559)  ขส06  
35 สัญญาจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัยประจำสำนักงาน ป.ป.ส.ดินแดง และสำนักงานป.ป.ส.ทุ่งสองห้อง (สัญญาจ้างที่ 29/งป.2559) ขส06  
36 สัญญาจ้างเหมาเอกชนดำเนินงานในการให้บริการพนักงานขับรถยนต์สำนักงาน (สัญญาจ้างที่ 8/งป.2559)  ขส06  
37 สัญญาจ้างเหมาเอกชนดำเนินงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพงานการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ของ สนง.ป.ป.ส.(สัญญาจ้างที่ 19/งป.2559)  ขส06  
38 จ้างโครงการซ่อมบำรุงรักษาเครื่องตัดสัญญาณโทรศัพท์เคลื่อนที่ในเรือนจำกลางเขาบิน สัญญาจ้าง 49/งป.2559 ขส06  
39 จ้างบำรุงรักษา Software License ระบบสารสนเทศยาเสพติดของสำนักงาน ป.ป.ส. (โครงการ Migration Phase 1-2) ปี 2559 สัญญาจ้าง 45/งป.2559 ขส06  
40 จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขอุปกรณ์เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายพร้อมระบบปฏิบัติการปี 2559 สัญญาจ้าง 34/งป.2559 ขส06  
41 จ้างบำรุงรักษาอุปกรณ์ป้องกันระบบเครือข่ายระดับ Applicatiom (Firewall Layer 7) และอุปกรณ์ตรวจสอบและป้องกันระบบเครือข่ายประสิทธิภาพสูง ประจำปี 2559 สัญญาจ้าง 37/งป.2559  ขส06  
42 จ้างเหมาเอกชนดำเนินงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของสถาบันสำรวจและติดตามการปลูกพืชเสพติด ประจำปีงบประมาณ 2559 สัญญาจ้าง 33/งป.2559 ขส06  
43 เช่าวงจรสื่อสารสัญญาณความเร็วสูง ปีงบประมาณ 2559 สัญญาซื้อ 12/งป.2559 ขส06  
44 สัญญาจ้างจัดประชุมระดับเจ้าหน้าที่อาวุโสและระดับรัฐมนตรีฯ สัญญาจ้างเลขที่ 60/งป2559 ขส06  
45 สัญญาจ้างดำเนินโครงการประชาสัมพันธ์การดำเนินงานแก้ไขปัญหายาเสพติดผ่านรายการโทรทัศน์ ในกลุ่มประชาชน ปี2559 ขส06  
46 สัญญาจ้างบำรุงรักษาอุปกรณ์ป้องกันการบุกรุก ประจำปีงบประมาณ 2559 สัญญาจ้างเลขที่57/งป2559 ขส06  
47 สัญญาซื้อขายครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ โครงการจัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์ลูกข่าย 362 เครื่อง สัญญาซื้อเลขที่ 17/งป2559 ขส06  
48 สัญญาซื้อขายครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 13 รายการ สัญญาซื้อเลขที่ 15/งป2559 ขส06  
49 สัญญาซื้อขายคอมพิวเตอร์และอนุญาตให้ใช้ลิขสิทธิ์โปรแกรมคอมพิวเตอร์โครงการปรับปรุงระบบคอมพิวเตอร์แม่ข่าย(เพิ่มเติม) สัญญาซื้อเลขที่16/งป2559 ขส06  
50 สัญญาปรับปรุงโครงสร้างหลังคาอาคารเก็บรักษาทรัพย์สิน ปปส.ภ6 สัญญาจ้างเลขที่ 59/งป2559 ขส06  
51 สัญญาจ้างจัดโครงการเผยแพร่ศาสตร์แห่งพระราชาและประสบการณ์การทำงานในภูมิภาคของไทยต้านยาเสพติดต่อประชาคมโลกในหัวข้อการแก้ไขปัญหายาเสพติดโลกใช้แนวทางการพัฒนาทางเลือก และประสบการณ์ดำเนินโครงการแม่น้ำโขงปลอดภัย สัญญาจ้าง 72/งป.2559 ขส06  
52 สัญญาจ้างที่ปรึกษาโครงการสำรวจคุณภาพชีวิต และสภาพความเป็นอยู่ของประชาชน : ประมาณการจำนวนผู้เกี่ยวข้องกับสารเสพติดในประเทศไทย ปี 2559 ในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สัญญาจ้าง 70/งป.2559 ขส06  
53 สัญญาจ้างที่ปรึกษาโครงการสำรวจคุณภาพชีวิตและสภาพความเป็นอยู่ของประชาชน : ประมาณการจำนวนผู้เกี่ยวข้องกับสารเสพติดในประเทศไทย ปี 2559 ในพื้นที่ภาคเหนือภาคใต้ ภาคกลาง (ภาค 2 - ภาค 7) และ กทม. สัญญาจ้าง 69/งป.2559 ขส06  
54 สัญญาซื้อขายครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์โครงการจัดทำศูนย์คอมพิวเตอร์สำรอง (Disaster recovery site) สัญญาซื้อ 22/งป.2559 ขส06  
55 ซื้อขายและอนุญาตให้ใช้สิทธิในโปรแกรมลิขสิทธิ์การใช้งานชุดตรวจพิสูจน์หลักฐานจากโทรศัพท์เคลื่อนที่ (Renew License-XRY Complete)  ขส06  
56 จ้างก่อสร้างอาคารสำนักงาน ปปปส.ภ.1 จังหวัดปทุมธานี สัญญาจ้างที่ 100/งป.2559 ขส06  
57 จ้างผลิตสื่อสำหรับสนับสนุนการดำเนินงานป้องกันยาเสพติดในหมู่บ้านชุมชน พร้อมจัดส่ง สัญญาจ้างที่ 94/งป.2559 ขส06  
58 สัญญาจ้างปรับปรุงที่ทำการสำนักงาน ปปส.กทม. ชั้น 4 และชั้น 5 สัญญาเลขที่ 107/งป.2559 ขส06  
59 สัญญาซื้อชุดตรวจหาสารเสพติดในปัสสาวะ จำนวน 1,358,400 ชุด สัญญาเลขที่ 48/งป.2559 ขส06  
60 สัญญาจ้างจัดประชุมสำหรับโครงการจัดการประชุมระดับเจ้าหน้าที่อาวุโสภายใต้กรอบบันทึกความเข้าใจ 7 ฝ่าย ว่าด้วยการควบคุมยาเสพติดในอนุภูมิภาค สัญญาจ้างที่ 110/งป.2559 ขส06  
61 สัญญาจ้างที่ปรึกษาเพื่อทำการศึกษาวิจัยการนำหลักการแบ่งเฉลี่ยทรัพย์สิน (Asset Sharing) มาใช้ในคดียาเสพติดของประเทศไทย สัญญาจ้างที่ 109/งป.2559  ขส06  
62 สัญญาจ้างก่อสร้างโครงการบริหารจัดการสถานที่เก็บรักษาทรัพย์สิน คดียาเสพติด สำนักงาน ปปส.ภ.7 สัญญจ้าง 123/งป.2559 ขส06  
63 สัญญาจ้างจัดกิจกรรมเนื่องในวันต่อต้านยาเสพติด (26 มิถุนายน) ประจำปี 2559 สัญญจ้าง 122/งป.2559 ขส06  
64 สัญญาจ้างดำเนินโครงการรณรงค์ประชาสัมพันธ์เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก (26 มิถุนายน) ประจำปี 2559 สัญญาจ้าง 121/งป.2559 ขส06  
65 ซื้อเครื่องกำเนิดไฟฟ้า (Genarator)พร้อมอุปกรณ์รวมค่าติดตั้ง จำนวน 1 ชุด สัญญาจ้าง 55/งป.2559 ลว.13/7/59  ขส06  
66 สัญญาซื้อโครงการปรับปรุงระบบคอมพิวเตอร์แม่ข่ายระบบสารสนเทศยาเสพติด (NIS) สัญญาจ้าง 54/งป.2559 ลว.7/7/59  ขส06  
67 สัญญาซื้อขายหมึก/โทนเนอร์ของเครื่องพิมพ์และเครื่องโทรสาร สัญญาซื้อ 58/งป.2559 ลว.29ส.ค.59 ขส06  
68 สัญญาจ้างจัดการประชุมเจ้าหน้าที่ อาวุโสอาเซียนด้านยาเสพติด ครั้งที่ 37 สัญญาจ้าง 126/งป.2559 ลว 10 ส.ค.59 ขส06  
69 สัญญาจ้างปรับพื้น เพื่อสร้างสถานที่เก็บรักษายานพาหนะ ที่ยึด/อายัดจากคดียาเสพติด สัญญาจ้าง 128/งป.2559 ลว 31 ส.ค.59 ขส06  
70 สัญญาซื้อเครื่องมือสืบสวนสอบสวน เป้าหมายเครือข่ายฯกล่องสืบสวนทางภาพ จำนวน 12 ชุด สัญญาซื้อ 57/งป.2559 ลว. 25 ส.ค. 2559 ขส06  
71 จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขอุปกรณ์เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายพร้อมระบบปฏิบัติการ สัญญาจ้าง 13/งป.2560 ลว. 31 พ.ย. 2559 ขส06  
72 จ้างบำรุงรักษาอุปกรณ์ป้องกันระบบเครือข่ายระดับ Application (Firewall Layer7) และอุปกรณ์ตรวจสอบและป้องกันระบบเครือข่ายประสิทธิภาพสูง และอุปกรณ์ป้องกันการบุกรุก ประจำปีงบประมาณ 2560 ขส06  
73 จ้างพนักงานขับรถยนต์สำนักงาน ปปส.ส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ประจำปีงบประมาณ 2560 สัญญาจ้าง 9/งป.2560 ลว. 27 พ.ย. 2559 ขส06  
74 จ้างเหมาบริการถ่ายเอกสารพร้อมเครื่องถ่ายเอกสารกระดาษวัสดุสิ้นเปลืองและพนักงาน ประจำปีงบประมาณ 2560 สัญญาจ้าง 5/งป.2560 ลว. 25 พ.ย. 2559 ขส06  
75 จ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคารสำนักงาน ป.ป.ส. ดินแดง และสำนักงาน ปปส. ทุ่งสองห้อง ประจำปีงบประมาณ 2560 สัญญาจ้าง 11/งป.2560 ลว. 28 พ.ย. 2559 ขส06  
76 จ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัยประจำสำนักงาน ปปส.ดินแดงและ ปปส.ทุ่งสองห้อง ประจำปีงบประมาณ 2560 สัญญาจ้าง 10/งป.2560 ลว. 27 พ.ย. 2559 ขส06  
77 จ้างเหมาเอกชนดำเนินงานของสำนักงาน ป.ป.ส. ประจำปีงบประมาณ 2560 ขส06  
78 เช่าใช้บริการอินเตอร์เน็ตความเร็วสูงแบบองค์กร (Corporate Connection) สัญญาซื้อ 1/งป.2560 ลว. 21 ต.ค. 2559 ขส06  
79 สัญญาเช่าใช้บริการวงจรสื่อสารสัญญาณความเร็วสูง ประจำปีงบประมาณ 2560 สัญญาซื้อ 4/งป.2560 ลว. 31 ต.ค. 2559 ขส06  
80 จ้างดำเนินการโครงการประชาสัมพันธ์ การดำเนินงานแก้ไขปัญหายาเสพติด ผ่านรายการโทรทัศน์ ในกลุ่มประชาชน ปี 2560 สัญญาจ้าง 24/งป.2560 ขส06  
81 จ้างบำรักษาซ่อมแซมปก้ไขระบบสารสนเทศยาเสพติดโครงการ Migration Phase 1-2 (NIS) ปี 2560 สัญญาจ้าง 23/งป.2560 ขส06  
82 จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขโปรแกรมลิขสิทธิ์ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ยาเสพติด (GIS) สัญญาจ้าง 22/งป.2560 ขส06  
83 ซื้อขายเครื่องสำรองไฟฟ้าอัตโนมัติ UPS และเครื่องกำเนิดไฟฟ้า ขนาดไม่ต่ำกว่า 125 KVA จำนวน 3 เครื่อง สัญญาซื้อ 9/งป.2560 ขส06  
84 ให้บริการลิขสิทธิ์โปรแกรม (Software License) ระบบสารสนเทศยาเสพติดของสำนักงาน ป.ป.ส. (โครงการ Migration Phase 1-2) พร้อมบำรุงรักษา ประจำปีงบประมาณ 2560 สัญญาจ้าง 26/งป.2560 ลว. 30 พ.ย. 2559  ขส06  
85 จ้างก่อสร้างอาคารสำนักงาน ปปส.ภ.7 สัญญาจ้าง 32/งป.2560 ขส06  
86 ซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 2 รายการ สัญญาซื้อ 13/งป.2560 ขส06  
87 ซื้อเครื่องแก๊สโครมาโตกราฟ จำนวน 3 เครื่อง ขส06  
88 ซื้อเครื่องแก๊สโครมาโตกราฟแมสสเปกโตรมิเตอร์ จำนวน 1 เครื่อง สัญญาซื้อ 11/งป.2560 ขส06  
89 ซื้อขายรถยนต์ตู้นั่งส่วนกลาง จำนวน 3 คัน สัญญาซื้อ 15/งป.2560 ขส06  
90 จ้างพิมพ์และเผยแพร่วารสาร สำนักงาน ป.ป.ส. ปีที่ 33 สัญญาจ้าง 39/งป.2560 ขส06  
91 ซื้อตู้สาขาโทรศัพท์อัตโนมัติ IP-PABX จำนวน 1 ระบบ สัญญาซื้อ 14/งป.2560 ขส06  
92ไม่มีภารกิจที่เกี่ยวข้องในหัวข้อนี้ 

มติคณะรัฐมนตรี ม.9 (7)
ลำดับที่แฟ้ม/รายละเอียดเอกสารชั้นวางแฟ้มที่
1 รวมเล่มสรุปสาระสำคัญมติคณะรัฐมนตรีด้านการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด(ตุลาคม2555-กันยายน2556) ขส07  
2 สรุปสาระสำคัญมติคณะรัฐมนตรีด้านการป้องกันเเละปราบปรามยาเสพติด (ตุลาคม 2555-มีนาคม 2556) ขส07  
3 สรุปสาระสำคัญมติคณะรัฐมนตรีด้านการป้องกันเเละปราบปรามยาเสพติด (เมษายน-มิถุนายน 2556) ขส07  
4 การจัดทำความตกลงประเทศเจ้าภาพสำหรับการประชุมกลุ่มผู้เชี่ยวชาญนานาชาติโดยสถาบันเพื่อการยุติธรรมแห่งประเทศไทย(องค์การมหาชน)ร่วมกับสำนักงานสหประชาชาติว่าด้วยยาเสพติดและอาชญากรรม(UNODC) ขส07  
5 โครงการพัฒนาศักยภาพการภาพปราบปรามยาเสพติดประเทศเพื่อนบ้าน ขส07  
6 ผลการประชุมรัฐมนตรีอาเซียนด้านยาเสพติด ครั้งที่ 3 และผลการหารือทวิภาคีกับสาธารณรัฐแห่งสภาพเมียนมา สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวและสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม ขส07  
7 มติคณะรัฐมนตรี แผนยุทธศาสตร์การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด พ.ศ. 2558-2562 ขส07  
8 ร่างบันทึกความเข้าใจระหว่างสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดแห่งราชอาณาจักรไทยกับสำนักงานกลางเพื่อการควบคุมยาเสพติดแห่งสหพันธรัฐรัสเซีย ขส07  
9 ร่างเอกสารแก้ไขเอกสารเพิ่มเติมว่าด้วยความเป็นหุ้นส่วนภายใต้กรอบบันทึกความเข้าใจ 7 ฝ่าย ขส07  
10 รายงานความคืบหน้าการดำเนินงานด้านความร่วมมือระหว่างประเทศสมาชิกอาเซียนสืบเนื่องมาจากการประชุมรัฐมนตรีอาเซียนด้านยาเสพติด ครั้งที่ 3 ขส07  
11 สรุปการประชุมศูนย์อำนวยการพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติดแห่งชาติ(ศพส.) ครั้งที่1/2557 ขส07  
12 สรุปการประชุมและข้อสั่งการของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม พลเอกไพบูลย์ คุ้มฉายา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม ขส07  
13 ขออนุมัติการประชุมเชิงปฏิบัติการและนิทรรศการระหว่างประเทศเพื่อผลักดันแนวปฏิบัติสหประชาชาติว่าด้วยการพัฒนาทางเลือกสู่การปฏิบัติ ขส07  
14 ประมวลมติคณะรัฐมนตรีด้านปัญหายาเสพติด (มีนาคม 2552 - กุมภาพันธ์ 2554) ขส07  
15 มติการประชุมคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด(ป.ป.ส.) ประจำปี 2550-2551 ขส07  
16 มติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันและแก้ไขปัญหkยาเสพติด (มีนาคม 2544-มกราคม 2548) (เพิ่มเติม) ขส07  
17 มติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด (16 มกราคม – 8 พฤษภาคม 2550) ขส07  
18 มติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด (กุมภาพันธ์ - ธันวาคม 2548) ขส07  
19 มติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด (มกราคม 2549 -12 กันยายน 2549) ขส07  
20 มติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด (มีนาคม 2544-มกราคม 2548) ขส07  
21 สรุปสาระสำคัญมติคณะรัฐมนตรีด้านการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด (ตุลาคม 2554-กันยายน 2555)  ขส07  
22 สรุปสาระสำคัญมติคณะรัฐมนตรีด้านการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด (ตุลาคม 2549-มีนาคม 2551) ขส07  
23 สรุปสาระสำคัญมติคณะรัฐมนตรีด้านการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด (ตุลาคม 2550-กันยายน 2551) ขส07  
24 สรุปสาระสำคัญมติคณะรัฐมนตรีด้านการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด (ตุลาคม 2552 - มีนาคม 2553) ขส07  
25 สรุปสาระสำคัญมติคณะรัฐมนตรีด้านการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด (พฤษภาคม 2549- กันยายน 2549) ขส07  
26 สรุปสาระสำคัญมติคณะรัฐมนตรีด้านการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด (มีนาคม-มิถุนายน 2551) ขส07  
27 สรุปสาระสำคัญมติคณะรัฐมนตรีด้านการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด (เมษายน 2553 - มิถุนายน 2553) ขส07  
28 สรุปสาระสำคัญมติคณะรัฐมนตรีด้านการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด คณะรักษาความสงบแห่งชาติ(คสช.)(ระหว่างวันที่ 22พ.ค.–11ก.ย.57) สมัยรัฐบาล พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา(ระหว่างวันที่12ก.ย.57-30ก.ย.58) ขส07  
29 มติคณะรัฐมนตรี เรื่อง รายงานผลการประชุมคณะกรรมการชายแดนส่วนภูมิภาคไทย - เมียนมา ครั้งที่ 29 ขส07  
30 มติคณะรัฐมนตรี เรื่อง สรุปผลการเยือนราชอาณาจักรกัมพูชาของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม ระหว่างวันที่ 9 - 10 กันยายน 2558  ขส07  
31 มติคณะรัฐมนตรี เรื่อง สรุปผลการเยือนสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม ระหว่างวันที่ 16 - 17 กันยายน 2558 ขส07  
32 มติคณะรัฐมนตรี เรื่องผลการสำรวจความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับสถานการณ์การแพร่ระบาดยาเสพติดตามยุทธศาสตร์การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด (สิงหาคม พ.ศ. 2558)  ขส07  
33 ร่างบันทึกความเข้าใจว่าด้วยการเปิดเผยและการใช้ข้อมูล ระหว่างสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดแห่งราชอาณาจักรไทย และกรมการตรวจคนเข้าเมืองและการป้องกันชายแดนแห่งเครือรัฐออสเตรเลียเสนอที่ประชุมคณะรัฐมนตรีพิจารณาให้ความเห็นชอบและอนุมัติให้เลขาธิการ ขส07  
34 ผลการประชุมเชิงปฏิบัติการและนิทรรศการระหว่างประเทศเพื่อผลักดันแนวปฏิบัติสหประชาชาติ ว่าด้วยการพัฒนาทางเลือกสู่การปฏิบัติ (ICAD 2) และการเสนอวิดีทัศน์สรุปผลการประชุมฯ ต่อที่ประชุมคณะรัฐมนตรี ขส07  
35 แผนปฏิบัติการแม่น้ำโขงปลอดภัย 6 ประเทศ ระยะเวลา 3 ปี (2559 - 2561) ระหว่างสาธารณรัฐประชาชนจีน สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา ประเทศไทย ราชอาณาจักรกัมพูชา และสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม ขส07  
36 มาตรการบูรณาการการแก้ไขฟื้นฟู ติดตาม ดูแล ช่วยเหลือและสงเคราะห์ผู้กระทำผิดในชุมชน ขส07  
37 สรุปผลการประชุมรัฐมนตรีอาเซียนด้านยาเสพติด ครั้งที่ 4 ขส07  
38 สรุปการประชุมคณะกรรมการอำนวยการ ศอ.ปส. พลเอกไพบูลย์ คุ้มฉายา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม ขส07  
39 ผลการประชุมคณะกรรมาธิการยาเสพติด สมัยที่ 59 และท่าทีประเทศไทยสำหรับเข้าร่วมการประชุมสมัชชาสหประชาชาติสมัยพิเศษว่าด้วยปัญหา ยาเสพติดโลก ค.ศ. 2016 ขส07  
40 ผลการประชุมสมัชชาสหประชาชาติสมัยพิเศษว่าด้วยปัญหายาเสพติดโลก ค.ศ. 2016 (United Nations General Assembly Special Session 2016 - UNGASS 2016) และการเสนอวิดีทัศน์สรุปผลการประชุมฯ ต่อที่ประชุมคณะรัฐมนตรี  ขส07  
41 รายงานผลการดำเนินงานภายใต้แผนปฏิบัติการแม่น้ำโขงปลอดภัย 6 ประเทศ สาธารณรัฐประชาชนจีน สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว สาธารณรัฐ แห่งสหภาพเมียนมา ราชอาณาจักรกัมพูชา สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม และประเทศไทย ตั้งแต่วันที่ ๑๙ มกราคม-๑๒ เมษายน ๒๕๕๙  ขส07  
42 รายงานการประชุมคณะกรรมการ ป.ป.ส. ครั้งที่ 1/2558 วันที่ 21 สิงหาคม 2558 ขส07  
43 สรุปการประชุมคณะกรรมการ ป.ป.ส. ครั้งที่ 1/2559 วันที่ 13 พฤษภาคม 2559 ขส07  
44 สรุปการประชุมคณะกรรมการอำนวยการ ศอ.ปส. พลเอกไพบูลย์ คุ้มฉายา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม ขส07  
45 สรุปสาระสำคัญมติคณะรัฐมนตรีด้านการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด รัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา ปีงบประมาณ 2559 (1 ตุลาคม 2558 - 30 กันยายน 2559) ขส07  
46 คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบสรุปผลการปฏิบัติการภายใต้โครงการแม่น้ำโขงปลอดภัย ๒๕๕๙ ขส07  
47 แผนความช่วยเหลือสำหรับแผนปฏิบัติการเพื่อแก้ไขปัญหายาเสพติดในพื้นที่สามเหลี่ยมทองคำกับประเทศ/องค์กรผู้ให้ และการเสนอวีดีทัศน์สรุปผลการประชุมฯ ต่อที่ประชุมคณะรัฐมนตรี ขส07  
48 สรุปสาระสำคัญ มติคณะรัฐมนตรีด้านการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด รัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา ปีงบประมาณ 2560 (1 เมษายน - 30 มิถุนายน 2560)  ขส07  
49 รายงานความก้าวหน้าผลการดำเนินงานตามแผนแม่บทโครงการขยายผลโครงการหลวงเพื่อแก้ปัญหาพื้นที่ปลูกฝิ่นอย่างยั่งยืน ระยะที่ 2 (พ.ศ. 2557 - 2561) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 รอบ 6 เดือน (เมษายน - กันยายน 2559) และปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 รอบ 6 เดือน (ตุลาคม 2559 - มีนาคม 256 ขส07  
50 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนประชารัฐร่วมใจ สร้างหมู่บ้าน/ชุมชนมั่นคง ปลอดภัยยาเสพติด พ.ศ. 2559 - 2560  ขส07  
51 รายงานผลการประชุมระดับเจ้าหน้าที่อาวุโสและระดับรัฐมนตรีภายใต้กรอบบันทึก ความเข้าใจ 7 ฝ่าย ว่าด้วยการควบคุมยาเสพติดในอนุภูมิภาค ขส07  

ข่าวสารอื่นๆ ที่คณะกรรมการกำหนด ม.9(8)
ประกาศประกวดราคา สอบราคา
ลำดับที่แฟ้ม/รายละเอียดเอกสารชั้นวางแฟ้มที่
1ข่าวประกวดราคา ขส08_1  

ข่าวสารอื่นๆ ที่คณะกรรมการกำหนด ม.9(8)
สรุปผลการจัดซื้อ (แบบ สขร.1)
ลำดับที่แฟ้ม/รายละเอียดเอกสารชั้นวางแฟ้มที่
1 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2556 ขส08  
2 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนตุลาคม2556-กันยายน2557 ขส08  
3 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนตุลาคม 2557  ขส08  
4 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างเดือนพฤศจิกายน 2557 ขส08  
5 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างเดือนธันวาคม 2557 ขส08  
6 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างเดือนมกราคม 2558 ขส08  
7 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างเดือนกุมภาพันธ์ 2558 ขส08  
8 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างเดือนมีนาคม 2558 ขส08  
9 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างเดือนเมษายน 2558 ขส08  
10 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างเดือนพฤษภาคม 2558 ขส08  
11 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างเดือนมิถุนายน 2558 ขส08  
12 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างเดือนกรกฎาคม 2558 ขส08  
13 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างเพิ่มเติม (ตุลาคม 2557 - มิถุนายน 2558) ขส08  
14 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างเดือนสิงหาคม 2558 ขส08  
15 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างเพิ่มเติมรอบ2 (ตุลาคม 2557 - กรกฎาคม 2558) ขส08  
16 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างเดือนกันยายน 2558 ขส08  
17 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2558 ขส08  
18 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างเดือนตุลาคม 2558 ขส08  
19 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างเดือนพฤศจิกายน 2558 ขส08  
20 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างเดือนธันวาคม 2558 ขส08  
21 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน มกราคม 2559 ขส08  
22 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2559 ขส08  
23 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน มีนาคม 2559 ขส08  
24 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน เมษายน 2559 ขส08  
25 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน พฤษภาคม 2559 ขส08  
26 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน มิถุนายน 2559 ขส08  
27 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน กรกฎาคม 2559 ขส08  
28 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน สิงหาคม 2559 ขส08  
29 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน กันยายน 2559 ขส08  
30 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างเพิ่มเติม (ตุลาคม 2558 - กันยายน 2559) ขส08  
31 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน ตุลาคม 2559 ขส08  
32 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน พฤศจิกายน 2559 ขส08  
33 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนธันวาคม 2559 ขส08  
34 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนมกราคม 2560 ขส08  
35 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2560 ขส08  
36 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนมีนาคม 2560 ขส08  
37 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนเมษายน 2560 ขส08  
38 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนพฤษภาคม 2560 ขส08  
39 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนมิถุนายน 2560 ขส08  
40 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน กรกฎาคม 2560 ขส08  
41 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน สิงหาคม 2560 ขส08  
42 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน กันยายน 2560 ขส08  
43 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน ตุลาคม 2560 ขส08  
44 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน พฤศจิกายน 2560 ขส08  

ข่าวสารอื่นๆ ที่คณะกรรมการกำหนด ม.9(8)
กำหนดให้ข้อมูลข่าวสารตามเกณฑ์ฯ
ลำดับที่แฟ้ม/รายละเอียดเอกสารชั้นวางแฟ้มที่
1 แนวทางปฏิบัติตามพรบ.ข้อมูลข่าวสาร พ.ศ. 2540 
2 แบบคำขอข้อมูลข่าวสาร 
3 สรุปสถิติผู้เข้าใช้บริการศูนย์บริการข้อมูลข่าวสารฯ ประจำปีงบประมาณ 2556 สลก. 
4 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของสำนักงาน ป.ป.ส. พ.ศ. 2557 ที่ 123/2557 ลงวันที่ 17 เมษายน 2557 สลก. 
5 2.1 ขั้นตอนการบริการข้อมูลข่าวสารของสำนักงานป.ป.ส. สลก. 
6 แบบสำรวจความคิดเห็นการใช้บริการศูนย์บริการข้อมูลข่าวสารสำนักงาน ป.ป.ส. 
7 สถานการณ์ยาเสพติดประเทศไทย วันที่ 22 พฤษภาคม - 31 กรกฎาคม 2557 
8 สรุปสถิติผู้เข้าใช้บริการศูนย์บริการข้อมูลข่าวสารฯ ประจำปีงบประมาณ 2557 สลก. 
9 สรุปสถิติผู้เข้าใช้บริการศูนย์บริการข้อมูลข่าวสารฯ ประจำปีงบประมาณ 2553 สลก. 
10 สรุปสถิติผู้เข้าใช้บริการศูนย์บริการข้อมูลข่าวสารฯ ประจำปีงบประมาณ 2554 สลก. 
11 สรุปสถิติผู้เข้าใช้บริการศูนย์บริการข้อมูลข่าวสารฯ ประจำปีงบประมาณ 2555 สลก. 
12 จำนวนผู้เกี่ยวข้องกับยาเสพติดถูกดำเนินการตามกระบวนการยุติธรรม ประจำปีงบประมาณ 2558 (ตุลาคม2557-สิงหาคม2558) ศทส. 
13 สรุปผลการดำเนินการมาตรการริบทรัพย์สิน ประจำปีงบประมาณ 2558 (ตุลาคม 2557 - สิงหาคม 2558) ศทส. 
14 2.1 คู่มือการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์บริการข้อมูลข่าวสารสำนักงาน ป.ป.ส.และเจ้าหน้าที่ประสานข้อมูลข่าวสารประจำกอง/สำนัก สลก. 
15 2.4 สรุปสถิติผู้เข้าใช้บริการศูนย์บริการข้อมูลข่าวสารฯ ประจำปีงบประมาณ 2558 (1 ตุลาคม 2557 - 30 กันยายน 2558) สลก. 
16 1.1 ซักซ้อมความเข้าใจแนวทางการเปิดเผยข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ราคากลางและการคำนวณราคากลาง สลก. 
17 1.1 ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติในการพิจารณาอุทธรณ์ผลการพิจารณาผู้ชนะการเสนอราคาในการจัดหาพัสดุด้วยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Market: e - market) และด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Bidding: e - bidding) สลก. 
18 1.1 แนวทางปฏิบัติในการจัดหาพัสดุด้วยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Market: e - market) และด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Bidding: e - bidding) ลว. 10 เม.ย.58 สลก. 
19 1.1 ยกเว้นและกำหนดรายละเอียดเพิ่มเติมในการปฏิบัติในการจัดหาพัสดุด้วยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Market: e - market) และด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Bidding: e - bidding) ลว 28 ก.ค.58 สลก. 
20 1.1 ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๕ และที่แก้ไขเพิ่มเติม สลก. 
21 1.1 ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. ๒๕๔๙ สลก. 
22 1.1การขยายระยะเวลากำหนดวงเงินวิธีการจัดหาพัสดุโดยยกเว้นการปฏิบัติตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ.2535และที่แก้ไขเพิ่มเติมและยกเว้นการปฏิบัติตามแนวทางปฏิบัติในการจัดหาพัสดุด้วยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Market: e - market) และด้วยวิธ สลก. 
231.3 รายงานการขอซื้อขอจ้าง เอกสารสอบราคาและเอกสารประกวดราคา ตามมาตรา ๙ (๘) และหลักเกณฑ์ในการพิจารณาตัดสินผลในแต่ละโครงการหรือรายการ สำนักงาน ป.ป.ส. สลก. 
24 1.6 รายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2559 ไตรมาส 1 (ต.ค.58-ธ.ค.58) และไตรมาส 2 (ม.ค59.-มี.ค.59) สลก. 
25 2.1 สิทธิของประชาชนเกี่ยวกับการยึดและอายัดทรัพย์สินในคดียาเสพติด ตาม พ.ร.บ.มาตรการในการปราบปรามผู้กระทำผิดเกี่ยวกับยาเสพติด พ.ศ.2534 สตส. 
26 2.5 ผังกระบวนการเรื่องร้องเรียนการจัดซื้อจัดจ้างของ สำนักงาน ป.ป.ส. 
27 2.2 เอกสาร"การสนับสนุนเงินหรือทรัพย์สินของกองทุนป้องกันและปราบปรามยาเสพติด"  สตส. 
28 2.2 เอกสาร"การให้ความช่วยเหลือ กรณีเจ้าหน้าที่บาดเจ็บ/เสียชีวิตจากการปราบปรามยาเสพติดให้ความช่วยเหลือ 5 ระเบียบ สตส. 
29 2.5 ขั้นตอนการดำเนินการต่อเรื่องร้องเรียนยาเสพติด 
30 2.6 ผลการดำเนินการเรื่องร้องเรียน 1386 รายจังหวัด (วันที่ 1 ตุลาคม 2557 - 30 กันยายน 2558) 
31 2.6 รายงานผลการดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน (ตุลาคม 2558 - มีนาคม 2559) สตส. 
32 2.6 รายงานผลการดำเนินการเรื่องร้องเรียน (วันที่ 1 ตุลาคม 2557 - 30 กันยายน 2558) 
33 2.2 คู่มืองานบริการสำหรับประชาชนของสำนักงาน ป.ป.ส. ปี2559 
34 2.2 คู่มืออาสาสมัครแรงงานในการดำเนินงานป้องกันยาเสพติด กปส. 
35 3.1 กฎกระทรวง แบ่งส่วนราชการสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด กระทรวงยุติธรรม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๗ กพร. 
36 3.1 กฎกระทรวง แบ่งส่วนราชการสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด กระทรวงยุติธรรม พ.ศ. ๒๕๔๘ กพร. 
37 3.2 วิสัยทัศน์และพันธกิจของสำนักงาน ป.ป.ส. 
383.4 กฏ ระเบียบ และแนวปฏิบัติของสำนักงาน ปปส. กอง/สำนักที่เกี่ยวข้อง 
39 3.5คู่มือแนวทางดำเนินงานขับเคลื่อนแผนประชารัฐ สร้างหมู่บ้านชุมชนมั่นคง ปลอดภัยยาเสพติด พ.ศ. 2559 - 2560 (สำหรับเจ้าหน้าที่ชุดปฏิบัติการ) สยศ. 
40 4.1 แผนปฏิบัติการของสำนักงาน ป.ป.ส. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 สยศ. 
41 2.1 ขั้นตอนการขอเข้าศึกษาดูงานห้องยาเสพติดนิทรรศน์ สำนักงาน ป.ป.ส. กปส. 
42 2.1 ขั้นตอนการขอรับการสนับสนุนสื่อรณรงค์ สำนักงาน ป.ป.ส. กปส. 
43 2.3 สถิติการจับกุมและการบำบัดรักษา 
44 2.3 สถิติผู้ขอสนับสนุนสื่อรณรงค์ สำนักงาน ป.ป.ส. (ปีงบประมาณ 2558 - ปีงบประมาณ 2559) กปส. 
45 2.3 สถิติผู้เข้าศึกษาดูงานห้องยาเสพติดนิทรรศน์ สำนักงาน ป.ป.ส. (ปีงบประมาณ 2558 - ปีงบประมาณ 2559) กปส. 
46 2.4 สรุปแบบประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการ สำนักงาน ปปส.กทม. ประจำปีงบประมาณ 2559 (ประจำเดือนตุลาคม 2558 - มีนาคม 2559) 
47 2.6 สรุปผลการดำเนินการเรื่องร้องเรียน (1ตุลาคม 2558 - 29 กุมภาพันธ์ 2559) 
48 2.7 รายงานผลการดำเนินงานตามแนวทางการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ ประจำปีงบประมาณ 2559 ของสำนักงาน ป.ป.ส. กพร. 
49 3.6 รายงานผลการดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ประจำปีงบประมาณ 2558 สยศ. 
50 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของสำนักงาน ป.ป.ส. พ.ศ. 2559 ที่ 189/2559 ลงวันที่ 25 เมษายน 2559 
51 5.1 หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขการสรรหาและการเลือกสรรพนักงานราชการ สลก. 
52 5.1 หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ สลก. 
53 5.1 หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญให้ดำรงตำแหน่งประเภททั่วไป ระดับชำนาญงาน สลก. 
54 5.2 รายงานผลการสรรหาและเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป สลก. 
55 4.3 สรุปผลการเบิกจ่ายงบประมาณ สำนักงาน ป.ป.ส. ปีงบประมาณ 2559 ประจำเดือน กันยายน 2558 (1ต.ค.57-30 ก.ย.58) สยศ. 
56 4.4 รายงานการวิเคราะห์ต้นทุนผลผลิตและต้นทุนกิจจกรรมโดยสรุป ประจำปีงบประมาณ 2559 เปรียบเที่ยบกับปีงบประมาณ 2557 สำนักงาน ป.ป.สป สยศ. 
57 6.1 คู่มือการประเมินผลการปฏบัติราชการ ตามคำรับรองการปฏิบัติราชการสำนักงาน ป.ป.ส. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ระดับ สำนัก/กอง/ศูนย์/สถาบัน/กลุ่มขึ้นตรง  กพร. 
58 5.3 จรรยาข้าราชการของสำนักงาน ป.ป.ส. สลก. 
59 5.5 หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการ สลก. 
60 5.5 หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการของพนักงานราชการ สลก. 
61 5.5 หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการของลูกจ้างประจำ สลก. 
62 6.4 สรุปรายงานผลการปฏิบัติงานตรวจสอบภายในประจำปีงบประมาณ 2558 กตส. 
63 6.3 คำรับรองการปฏิบัติราชการสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559  กพร. 
641.2 แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2559 สลก. 
651.5 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง (แบบ สขร.1) สลก. 
661.7 รายงานผู้ควบคุมหรือผู้ตรวจสอบภายในในส่วนที่เกียวข้องกับการจัดหาพัสดุ สลก. 
671.8 รายงานอื่นๆที่เกี่ยวข้อง เช่นรายงานหรือผลการตรวจสอบของสำนักงานคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน สลก. 
683.3 แผนปฏิบัติการของสำนักงาน ป.ป.ส. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 สยศ. 
691.4 ผลการจัดหาพัสดุในแต่ละโครงการหรือรายการ สลก. 
70 6.2 สรุปรายงานผลการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ 2559 กตส. 
71 1.1 ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยหลักเกณฑ์การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 
72 1.2 แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2561 สลก. 
73 แนวทางปฏิบัติในการจัดซื้อจัดจ้างผ่านระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ e-GP สลก. 

สัญญาอื่นๆ
ลำดับที่แฟ้ม/รายละเอียดเอกสารชั้นวางแฟ้มที่
1 ซื้อขายชุดตรวจหาสารเสพติดในปัสสาวะ จำนวน 7 รายการ (512,080 ชุด) ขส06  
2 ซื้อสารมาตรฐานสำหรับการตรวจพิสูจน์ของกลางยาเสพติด ขส06  
3 สัญญาซื้อขายรถยนต์นั่งตรวจการณ์ขับเคลื่อน 4 ล้อ กันกระสุน จำนวน 1 คัน ขส06  
4 สัญญาซื้อขายอุปกร์กีฬาของกองทุนลานกีฬาต้านยาเสพติด พ.ศ. 2560 ขส06  
5 จ้างที่ปรึกษาโครงการประชุมวิชาการสารเสพติดระดับชาติ ครั้งที่ 10 ขส06  
6 จ้างโครงการประชาสัมพันธ์ เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก (26 มิถุนายน ประจำปี 2560) สัญญาจ้างที่ 62/งป.2560  ขส06  
7 จ้างโครงการพัฒนาสื่อเพื่อพัฒนาทักษะสมองในเด็กปฐมวัยสำหรับวิทยากร (ครู ก) สัญญาจ้างที่ 68/งป.2560  ขส06  
8 จ้างพิมพ์หนังสือ ดุลหยาดฝนจากฟ้า สัญญาจ้างที่ 69/งป.2560 ขส06  
9 สัญญาจ้างที่ปรึกษาโครงการ วิจัยเพื่อพัฒนาแนวทางการแก้ไขปัญหายาเสพติดอย่างยั่งยืน ในพื้นที่ อำเภอ อมก๋อย จังหวัด เชียงใหม่ สัญญาจ้างที่ 64/งป.2560 ขส06  
10 สัญญาซื้อขายชุดตรวจหาสารเสพติดในปัสสาวะ จำนวน 1 รายการ สัญญาซื้อที่ 29/งป.2560 ขส06  
11 สัญญาซื้อผลหมึก/โทนเนอร์ ของเครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์และเครื่องโทรสาร สัญญาซื้อที่ 27/งป.2560  ขส06  
12 สัญญาเช่ารถยนต์ จำนวน 2 รายการ สัญญาเลขที่ 32/งป.2560 ขส06  
13 สัญญาเช่ารถยนต์ตรวจการณ์ขนาดปริมาตรกระบอกสูบ 2,755 ซีซี จำนวน 12 คัน สัญญาเลขที่ 31/งป.2560 ขส06  
14 สัญญาเช่ารถยนต์นั่ง ขนาดปริมาตรกระบอกสูบ 2,494 ซีซี จำนวน 12 คัน สัญญาเลขที่ 30/งป.2560 สลก. 
15 สัญญาจ้างโครงการจ้างบำรุงรักษาและแก้ไขปัญหาระบบข้อมูลการบำบัดรักษาและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดของประเทศ สัญญาจ้างที่ 9/งป.2561 ขส06  
16 สัญญาจ้างโครงการจ้างเหมาเอกชนดำเนินงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพงานการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ของสำนักงาน ป.ป.ส. (ดินแดง)/ปปส.กทม./ปปส.ภ.1/ปปส.ภ.7 และ สวพ. สัญญาจ้างที่ 2/งป.2561 ขส06  
17 สัญญาจ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขโปรแกรมลิขสิทธิ์ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ยาเสพติด (GIS) สัญญาจ้างที่ 14/งป.2561 ขส06  
18 สัญญาเช่าใช้บริการวงจรสื่อสารสัญญาณความเร็วสูง สัญญาซื้อที่ 4/งป.2561 ขส06  
19 สัญญาเช่าใช้บริการอินเตอร์เน็ตความเร็วสูงแบบองค์กร (Corporate Connection) สัญญาซื้อที่ 5/งป.2561 ขส06  
20 โครงการประชาสัมพันธ์การดำเนินงานแก้ไขปัญหายาเสพติด ผ่านรายการโทรทัศน์ สัญญาจ้างที่ 27/งป.2561 ขส06  
21 โครงการประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้ความเข้าใจและการมีส่วนร่วมของประชาชนในการแก้ไขปัญหายาเสพติด สัญญาจ้างที่ 22/งป.2561 ขส06  
22 จัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 1 รายการ สัญญาซื้อที่ 8/งป.2561 
23 จ้างทำของ/จ้างเหมาบริการจ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขระบบสารสนเทศยาเสพติด โครงการ Migration Phase 1-2 (NIS) สัญญาจ้างที่ 31/งป.2561 ขส06  
24 จ้างเหมาทำความสะอาดอาคารสำนักงาน ป.ป.ส.ดินแดง และสำนักงาน ป.ป.ส.ทุ่งสองห้อง ประจำปีงบประมาณ 2561 สัญญาจ้างที่ 21/งป.2561 ขส06  
25 จ้างเหมาเอกชนดำเนินงานในการให้บริการพนักงานขับรถยนต์สำนักงาน ป.ป.ส. ส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ประจำปีงบประมาณ 2561 สัญญาจ้างที่ 20/งป.2561 ขส06  
26 บำรุงรักษาอุปกรณ์ป้องกันระบบเครือข่ายระดับ Application (Firewall Layer 7) และอุปกรณ์ตรวจสอบและป้องกันระบบเครือข่ายประสิทธิภาพสูง และอุปกรณ์ป้องกันการบุกรุก สัญญาจ้างที่ 30/งป.2561 ขส06  
27 ประกวดราคาจ้างจ้างบำรุงรักษาระบบรักษาความปลอดภัย การควบคุมการเข้าถึงเครือข่ายคอมพิวเตอร์ระบบส่วนควบคุมและระบบการสื่อสารข้อมูลสำนักงานภาค สัญญาจ้างที่ 29/งป.2561 ขส06  
28 จ้างขออนุญาตให้ใช้ลิขสิทธิ์โปรแกรม (Software License) ระบบสารสนเทศยาเสพติด สำนักงาน ป.ป.ส. (โครงการ Migration Phase 1-2) พร้อมบำรุงรักษา ประจำปีงบประมาณ 2561 สัญญาจ้างที่ 34/งป.2561 
29 จ้างโครงการผลิตและเผยแพร่สารคดีสั้น ชุด มาตรการในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด สัญญาจ้างที่ 33/งป.2561 
30 จ้างโครงการผลิตและเผยแพร่สื่อเพื่อการสร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติดในเด็กปฐมวัย สัญญาจ้างที่ 37/งป.2561 
31 จ้างทำโครงการเสริมประสิทธิภาพระบบสำรองข้อมูล 1 ระบบ สัญญาจ้างที่ 32/งป.2561 
32 จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขอุปกรณ์เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายพร้อมระบบปฏิบัติการ ประจำปี 2561 สัญญาจ้างที่ 36/งป.2561 
33 จ้างเหมาบริการถ่ายเอกสารพร้อมเครื่องถ่ายเอกสาร กระดาษวัสดุสิ้นเปลือง และพนักงานประจำเครื่อง ประจำปีงบประมาณ 2561 เดือน ธันวาคม 2560 - กันยายน 2561 สัญญาจ้างที่ 38/งป.2561 
34 จ้างเหมาอาคารสำนักงาน ปปส.ภ.9 สัญญาจ้างที่ 40/งป.2561 
35 ซื้อขายเครื่อง ไอซีพี แมสสาเฟคโตรมิเตอร์ สัญญาซื้อที่ 11/งป.2561 
36 ซื้อขายเครื่องสำรองไฟฟ้าอัตโนมัติ (UPS) สัญญาซื้อที่ 13/งป.2561 
37 ซื้อขายชุดตรวจหมาสารเสพติดในปัสสวะสำหรับปีงบประมาณ 2561 จำนวน 2 รายการ สัญญาซื้อที่ 12/งป.2561 
38 จ้างพิมพ์และเผยแพร่วารสารสำนักงาน ป.ป.ส. ปีที่ 34 สัญญาจ้างที่ 41/งป.2561 
39 ซื้อขายสารมาตรฐานสำหรับการตรวจพิสูจน์ของกลางยาเสพติด จำนวน 46 รายการ สัญญาซื้อที่ 14/งป.2561  
40 โครงการพัฒนาระบบบริหารขัดการวัสดุครุภัณฑ์อิเลิกทรอนิกส์สำนักงาน ป.ป.ส. 
41 สัญญาซื้อขายชุดทดสอบสารเสพติดในปัสสวะ ปีงบประมาณ 2561 จำนวน 3 รายการ  
42 จ้างก่อสร้างอาคารสำนักงาน ปปส.ภ.4 
43 สัญญาจ้างบำรุงรักษาเเละซ่อมเเซมเเก้ไขอุปกรณ์เครื่องคอมพิวเตอร์ 
44 สัญญาจ้างโครงการจัดกิจกรรมเนื่องในวันต่อต้านยาเสพติด 26 มิถุนายน 2561 
45 สัญญาจัดซื้อโครงการจัดซื้อชุดควบคุมระบบประชุมทางไกลผ่านจอภาพของ สำนักงาน ป.ป.ส. 
46 สัญญาซื้อขายโครงการจัดซื้อโครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบประชุมทางไกลผ่านจอภาพของ สำนักงาน ป.ป.ส. 
47 สัญญาซื้อขายโครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบการประชุมทางไกลผ่านจอภาพของสำนักงาน ป.ป.ส. 
48 สัญญาโครงการมหกรรมกองทุนเเม่ของเเผ่นดิน ประจำปี2561 
49 สัญญาเเก้ไขเปลี่ยนเเปลงสัญญาจ้างโครงการประชาสัมพันธ์เผยเเพร่สร้างความเข้าใจ 
50 สัญญาซื้อโครงการพัฒนาระบบคลังข้อมูลอัจฉริยะเพื่อการวิเคราะห์ข้อมูลยาเสพติด 
51 สัญญาจ้างบริการรักษาความปลอดภัยประจำสำนักงาน ป.ป.ส.ดินเเดงเเละทุ่งสองห้อง ประจำปีงบประมาณ2562 
52 สัญญาจ้างบำรุงรักษาเเละซ่อมเเซมเเก้ไขระบบสารสนเทศยาเสพติดโครงการ Migration phase 1-2ประจำปีงบประมาณ 2562 
53 สัญญาจ้างบำรุงรักษาเเละซ่อมเเซมเเก้ไขอุปกรณ์เครื่องคอมพิวเตอร์เเม่ข่ายพร้อมระบบปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ2562 
54 สัญญาจ้างเหมาบริการพนักงานขับรถยนต์สำนักงาน ป.ป.ส.ทั้งส่วนกลางเเละภูมิภาค ประจำปีงบประมาณ 2562 
55 สัญญาเช่าใช้บริการอินเตอร์เน็ตความเร็วสูงเเบบองค์กรประจำปีงบประมาณ2562 
56 สัญญาให้บริการลิขสิทธิ์โปรเเกรมระบบสารสนเทศยาเสพติดสำนักงาน ป.ป.ส.พร้อมบำรุงรักษาประจำปีงบประมาณ 2562 
57 สัญญา ef ครูปฐมวัย62 
58 สัญญาซื้อขายสารมาตรฐานสำหรับการตรวจพิสูจน์ 
59 สัญญาชุดทดสอบ 
60 สัญญาบ้านพักภาค1 
61 สัญญาบ้านพักภาค7 
62 สัญญาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์แท็บเล็ต (Ipad) 
63 สัญญาซื้อครุภัณฑ์เครื่องมือวิทยาศาสตร์ 
64 สัญญาซื้อครุภัณฑ์เครื่องมือวิทยาศาสตร์ เครื่องแก๊สโครมาโตกราฟ 
65 สัญญาซื้อชุดหาพิกัดและทิศทางโทรศัพท์ระยะใกล้ 
66 สัญญาซื้อโครงการการพัฒนาระบบการบริหารจัดการสิทธิ์การใช้เครือข่ายผ่านอุปกรณ์เคลื่อนที่ 
67 สัญญาซื้อโครงการจัดหาระบบป้องกันการบุกรุกเครือข่ายคอมพิวเตอร์ (Firewall) 
68 สัญญาซื้อโครงการชุดปฏิบัติการภาคสนามพร้อมอุปกรณ์ประจำกายเจ้าหน้าที่ สำนักงาน ป.ป.ส. 
69 สัญญาซื้อโครงการปรับปรุงประสิทธิภาพระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ สำนักงาน ป.ป.ส. 
70 สัญญาซื้อโครงการระบบป้องกันอุปกรณ์ป้องกันการบุกรุกเว็บไซด์ (Web Application Firewall) 
71 สัญญาซื้อโครงการระบบป้องกันอุปกรณ์ระบบบริหารจัดการปูมเหตุการณ์ 
72 สัญญาซื้อโครงการจ้างบำรุงรักษาระบบรักษาความปลอดภัยการควบคุมการเข้าถึงเครือข่ายคอมพิวเตอร์ระบบส่วนควบ และระบบการสื่อสารข้อมูลสำนักงานภาค ประจำปีงบประมาณ 2563 
73 สัญญาซื้อโครงการจ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขอุปกรณ์เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายพร้อมระบบปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ 2563 
74 สัญญาซื้อโครงการจ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคาร สำนักงาน ป.ป.ส. ดินแดง สำนักงาน ป.ป.ส. ทุ่งสองห้อง และสำนักปราบปรามยาเสพติด (บ้านบางรัก) ประจำปีงบประมาณ 2563 
75 สัญญาซื้อโครงการจ้างเหมาบริการพนักงานขับรถยนต์ สำนักงาน ป.ป.ส. ส่วนกลาง และส่วนภูมิภาค ประจำปีงบประมาณ 2563 
76 สัญญาซื้อโครงการจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัยประจำ สำนักงาน ป.ป.ส. ดินแดง และสำนักงาน ปปส. ทุ่งสองห้อง ประจำปีงบประมาณ 2563 
77 สัญญาซื้อโครงการจ้างเหมาเอกชนดำเนินงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพงานการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดของ สำนักงาน ป.ป.ส. (ดินแดง)/ปปส.กทม./ปปส.ภ.๗ และ สวพ. ประจำปีงบประมาณ 2562 
78 สัญญาซื้อชุดตรวจพิสูจน์หลักฐานโทรศัพท์เคลื่อนที่ จำนวน 10 ชุด 
79 สัญญาจ้างจัดนิทรรศการระหว่างการประชุมคณะกรรมมธิการยาเสพติด สมัยที่ 63 
80 สัญญาจ้างเหมาเอกชนดำเนินงานเพื่อสนับสนุนงานด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดของ สำนักงาน ป.ป.ส. (ดินแดง) และ สวพ. ประจำปี พ.ศ. 2563 
81 สัญญาซื้อขายชุดทดสอบหาสารเสพติดในปัสสาวะ จำนวน 7 รายการ 
82 สัญญาซื้อขายสารมาตรฐานสำหรับการตรวจพิสูจน์ของกลางยาเสพติด จำนวน 27 รายการ 
83 สัญญาจ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขระบบสารสนเทศยาเสพติด โครงการ Migration Phase 1-2 (NIS) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
84 สัญญาจ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขอุปกรณ์เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายพร้อมระบบปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
85 สัญญาจ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคาร สำนักงาน ป.ป.ส. ดินแดง สำนักงาน ป.ป.ส. ทุ่งสองห้อง และสำนักปราบปรามยาเสพติด (บ้านบางรัก) ประจำปีงบประมาณ 2563 
86 สัญญาจ้างเหมาบริการพนักงานขับรถยนต์สำนักงาน ป.ป.ส. ส่วนกลาง และส่วนภูมิภาค ประจำปีงบประมาณ 2563 
87 สัญญาจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัยประจำ สำนักงาน ป.ป.ส.ดินแดง และสำนักงาน ป.ป.ส. ทุ่งสองห้อง ประจำปีงบประมาณ 2563 
88 สัญญาซื้อขายคอมพิวเตอร์ (โครงการเสริมประสิทธิภาพระบบสำรองข้อมูล เพิ่มเติม) 
89 สัญญาซื้อขายเครื่องสำรองไฟฟ้าอัตดนมัติ (UPS) ขนาดไม่ต่ำกว่า 60 KVA และเครื่องกำเนิดไฟฟ้า Generator ขนาดไม่ต่ำกว่า 220 KVA จำนวน 1 ชุด 
90 สัญญาให้บริการลิขสิทธิ์โปรแกรม (Software License) ระบบสารสนเทศยาสเพติดสำนักงาน ป.ป.ส. (โครงการ Migration Phase 1-2) พร้อมบำรุงรักษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
91 สัญญาจ้างโครงการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้ และเข้าใจแนวทางการปรับสถานะพืชกระท่อม 
92 สัญญาจ้างโครงการเยาวชนสร้างสรรค์ พื้นที่ปลอดภัย Save Zone, No New Face (Youth Tubers) 
93 สัญญาจ้างงานปรับปรุงห้องประชุมประมุข สวัสดิ์มงคล อาคาร 1 ชั้น 4 
94 สัญญาจ้างงานปรับปรุงห้องประชุมยอดมณี อาคาร 3 ชั้น 5 
95 สัญญาจ้างโครงการสร้างการรับรู้เพื่อการป้องกันเเละแก้ไขปัญหายาเสพติดผ่านสื่อ Social Media ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 
96 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกรกฎาคม ปีงบประมาณ 2563 
97 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกุมภาพันธ์ ปีงบประมาณ 2563 
98 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤษภาคม ปีงบประมาณ 2563 
99 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมิถุนายน ปีงบประมาณ 2563 
100 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนเมษายน ปีงบประมาณ 2563 
101 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนสิงหาคม ปีงบประมาณ 2563 
102 สัญญาซื้อขายอุปกรณ์กีฬาของกองทุนลานกีฬาต้ายาเสพติด 
103 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกันยายน ปีงบประมาณ 2563 
104 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนตุลาคม ปีงบประมาณ 2564 
105 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนธันวาคม ปีงบประมาณ 2563 
106 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนธันวาคม ปีงบประมาณ 2564 
107 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤศจิกายน ปีงบประมาณ 2564 
108 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมกราคม ปีงบประมาณ 2563 
109 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมกราคม ปีงบประมาณ 2564 
110 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมีนาคม ปีงบประมาณ 2563 
111 สัญญาจ้างขออนุญาตให้บริการลิขสิทธิ์โปรแกรม Software License ระบบสารสนเทศยาเสพติด 
112 สัญญาจ้างจัดจ้างให้เอกชนผู้รับงาน Organize ดำเนินโครงการมหกรรมกองทุนแม่ของแผ่นดิน ประจำปี 2563 
113 สัญญาจ้างบำรุงรักษาเเละซ่อมแซมแก้ไขเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายพร้อมระบบปฏิบัติการ ประจำปี 2564 
114 สัญญาจ้างบำรุงรักษาเเละซ่อมแซมแก้ไขเครื่องเชื่อมต่อเครือข่ายระยะไกล (Router) 
115 สัญญาจ้างบำรุงรักษาเเละซ่อมแซมแก้ไขระบบสารสนเทศยาเสพติด โครงการ NIS 
116 สัญญาจ้างบำรุงรักษาความปลอดภัยการควบคุมการเข้าถึงเครือข่ายคอมพิวเตอร์ระบบส่วนควบ เเละระบบการสื่อสารข้อมูลสำนักงานภาค ประจำปีงบประมาณ 2564 
117 สัญญาจ้างบำรุงรักษาระบบการบริหารจัดการสิทธิ์การใช้เครือข่ายผ่านอุปกรณ์เคลื่อนที่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
118 สัญญาจ้างบำรุงรักษาระบบประชุมทางไกลผ่านจอภาพ Video Conference 
119 สัญญาจ้างบำรุงรักษาระบบป้องกันการบุกรุกเครือข่ายคอมพิวเตอร์ สำนักงาน ป.ป.ส. อุปกรณ์ระบบบริหารจัดการปูมเหตุการณ์เเละวิเคราะห์สถานการความเชื่อมโยงการถูกโจมตี Siem 
120 สัญญาจ้างบำรุงรักษาอุปกรณ์ป้องกันระบบเครือข่ายระดับ Application Layer 7 
121 สัญญาจ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคาร สำนักงาน ป.ป.ส. ดินแดง เเละสำนักงาน ป.ป.ส. ทุ่งสองห้อง ประจำปีงบประมาณ 2564 
122 สัญญาจ้างเหมาบริการพนักงานขับรถยนต์ สำนักงาน ป.ป.ส. ส่วนกลางเเละส่วนภูมิภาค ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
123 สัญญาจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัยประจำ สำนักงาน ป.ป.ส. ดินแดง เเละสำนักงาน ป.ป.ส. ทุ่งสองห้อง ประจำปีงบประมาณ 2564 
124 สัญญาซื้อขายเครื่องสำรองไฟฟ้าอัตโนมัติ UPS เเละเครื่องกำเนิดไฟฟ้า 
125 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกุมภาพันธ์ ปีงบประมาณ 2564 
126 สัญญาจ้างก่อสร้างอาคารเก็บทรัพย์สิน สำนักงาน ป.ป.ส. ภาค.5 
127 สัญญาซื้อขายชุดทดสอบสารเสพติดในปัสสาวะ ประจำปีงบประมาณ 2564 
128 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมีนาคม ปีงบประมาณ 2564 
129 สัญญาจ้างบำรุงรักษาระบบคลังข้อมูลอัจฉริยะเพื่อการวิเคราะห์ข้อมูลยาเสพติด 
130 สัญญาซื้อขายคอมพิวเตอร์โครงการเสริมประสิทธิภาพระบบสำรองข้อมูล (ระยะที่2) 
131 สัญญาซื้อขายเครื่องโครมาโทกราฟีของเหลวประสิทธิภาพสูง 
132 สัญญาซื้อขายสารมาตรฐานสำหรับการตรวจพิสูจน์ของกลางยาเสพติด 
133 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนเมษายน ปีงบประมาณ 2564 
134 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤษภาคม ปีงบประมาณ 2564 
135 สัญญาจ้างงานปรับปรุงโถงอาคาร 2 ชั้น 1 สำนักงาน ป.ป.ส. (ดินแดง) 
136 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมิถุนายน ปีงบประมาณ 2564 
137 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกรกฎาคม ปีงบประมาณ 2564 
138 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนสิงหาคม ปีงบประมาณ 2564 
139 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกันยายน ปีงบประมาณ 2564 
140 สัญญาจ้างโครงการสร้างการรับรู้เพื่อรองรับพระราชบัญญัติกฎหมายยาเสพติดใหม่ตามนโยบายรัฐบาล 
141 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนตุลาคม ปีงบประมาณ 2565 
142 สัญญาจ้างขออนุญาตให้บริการลิขสิทธิ์โปรแกรม (Software License) ระบบสารสนเทศยาเสพติดสำนักงาน ป.ป.ส. (โครงการ Migration Phase 1-2) พร้อมบำรุงรักษาประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
143 สัญญาจ้างบำรุงรักษาเเละแก้ไขปัญหาการใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ลูกข่ายเเละอุปกรณ์ต่อพ่วง สำนักงาน ป.ป.ส. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
144 สัญญาจ้างบำรุงรักษาเเละซ่อมแซมแก้ไขอุปกรณ์เครื่องคอมพิวเตอร์เเม่ข่าย พร้อมระบบปฏิบัติการ ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2565 
145 สัญญาจ้างบำรุงรักษาการบริหารจัดการสิทธิ์การใช้เครือข่ายผ่านอุปกรณ์เคลื่อนที่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
146 สัญญาจ้างบำรุงรักษาความปลอดภัยการควบคุมการเข้าถึงเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ระบบส่วนควบเเละระบบการสื่อสารข้อมูลสำนักงานภาค ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
147 สัญญาจ้างบำรุงรักษาระบบคลังข้อมูลอัจฉริยะเพื่อการวิเคราะห์ข้อมูลยาเสพติด ระยะที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
148 สัญญาจ้างบำรุงรักษาระบบประชุมทางไกลผ่านจอภาพ (Video Conference) 
149 สัญญาจ้างบำรุงรักษาระบบป้องกันการบุกรุกเครือข่ายคอมพิวเตอร์ สำนักงาน ป.ป.ส. อุปกรณ์ระบบป้องกันการบุกรุกเครือข่ายคอมพิวเตอร์ (Firewall) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
150 สัญญาจ้างบำรุงรักษาอุปกรณ์ป้องกันระบบเครือข่ายระดับ Application เเละอุปกรณ์ตรวจสอบเเละป้องกันระบบเครือข่ายประสิทธิภาพสูงเเละอุปกรณ์ป้องกันการบุกรุก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
151 สัญญาจ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคาร สำนักงาน ป.ป.ส. ดินแดง เเละสำนักงาน ป.ป.ส. ทุ่งสองห้อง เเละสำนักปราบปรามยาเสพติด (บ้านบางรัก) 
152 สัญญาจ้างเหมาบริการรักษาความปบอดภัยประจำ สำนักงาน ป.ป.ส. ดินแดง เเละสำนักงาน ป.ป.ส. ทุ่งสองห้อง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
153 สัญญาเช่าใช้บริการวงจรสื่อสารสัญญาณความเร็วสูง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
154 สัญญาเช่าใช้บริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงเเบบองค์กร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
155 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤศจิกายน ปีงบประมาณ 2564 
156สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนธันวาคม ปีงบประมาณ 2564 

ข่าวสารอื่นๆ ที่คณะกรรมการกำหนด ม.9(8)
กำหนดให้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับงานวิจัยฯ
ลำดับที่แฟ้ม/รายละเอียดเอกสารชั้นวางแฟ้มที่
1ศูนย์วิชาการด้านยาเสพติด