พิมพ์  

โครงสร้างองค์กร ม.7 (1)
ลำดับที่แฟ้ม/รายละเอียดเอกสารชั้นวางแฟ้มที่
1ดัชนีรวม 
2 โครงสร้างและการจัดองค์กรในการดำเนินงาน 
3 นโยบายป่าไม้แห่งชาติ 
4 วิสัยทัศน์ อำนาจหน้าที่ของกรมป่าไม้ ภารกิจหลักของกรมป่าไม้ 
5 กฎกระทรวง แบ่งส่วนราชการกรมป่าไม้ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
6 การจัดหน่วยงานและกำหนดอำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบในส่วนราชการกรมป่าไม้ ตามกฎกระทรวงแบ่งส่่วนราชการกรมป่าไม้ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2551 
7 โครงสร้างและการจัดองค์กรของกรมป่าไม้ 
8 ประกาศราชกิจจานุเบกษา เล่ม 118 ตอนพิเศษ 114 ง หน้า 10 ถึง 83 ลงวันที่ 15 พฤศจิกายน 2544 ประกาศกรมป่าไม้ เรื่อง โครงสร้างและการจัดหน่วยงาน อำนาจหน้าที่ วิธีการดำเนินงาน และสถานที่ติดต่อเพื่อขอรับข้อมูลข่าวสารของกรมป่าไม้ 
9 ประกาศราชกิจจานุเบกษา เล่ม 134 ตอนที่ 37 ง วันที่ 18 พฤษภาคม 2560 ประกาศกรมป่าไม้ ลงวันที่ 30 มีนาคม พ.ศ.2560 เรื่อง โครงสร้างและการจัดหน่วยงาน อำนาจหน้าที่ วิธีการดำเนินงาน และสถานที่ติดต่อเพื่อขอรับข้อมูลข่าวสารของกรมป่าไม้ 
10 ประวัติกรมปป่าไม้โดยสังเขป 
11 แผนการบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2555 - 2558 
12 แผนการมอบโอนภารกิจจากส่วนกลางให้แก่ราชการบริหารส่วนกลางในภูมิภาคและส่วนภูมิภาค 
13 แผนที่กรมป่าไม้/แผนภูมิโครงสร้างกรมป่าไม้ 
14 แผนปฏิบัติราชการ 4 ปี กรมป่าไม้ 
15พระนามและรายนามอธิบดีกรมป่าไม้ 
16 มอบอำนาจให้รองอธิบดีกรมป่าไม้สั่งและปฏิบัติราชการแทนอธิดีกรมป่าไม้ 
17 วันสำคัญทางป่าไม้ 

อำนาจหน้าที่ ม.7 (2)
ลำดับที่แฟ้ม/รายละเอียดเอกสารชั้นวางแฟ้มที่
1 สรุปอำนาจหน้าที่ที่สำคัญและวิธีการดำเนินงาน 
2 การแบ่งงานภายในสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ ที่ 1 - 13 และสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ (สาขา) 

สถานที่ติดต่อ ม.7 (3)
ลำดับที่แฟ้ม/รายละเอียดเอกสารชั้นวางแฟ้มที่
1เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ 
2 ประวัติความเป็นมา 
3 ผู้บริหาร 
4 คู่มือมาตราฐานการให้บริการข้อมูลข่าวสารตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 
5 ช่องทางและขั้นตอนในการขอรับบริการ 
6 สถานที่ตั้งของศูนย์ข้อมูลข่าวสารกรมป่าไม้ 

กฎ มติ คณะรัฐมนตรี ที่เกี่ยวข้อง ม.7 (4)
ลำดับที่แฟ้ม/รายละเอียดเอกสารชั้นวางแฟ้มที่
1 พระราชบัญญัติป่าไม้ พ.ศ.2484 
2 พระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ.2507 และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 
3 พระราชบัญญัติเลื่อยโซ่ยนต์ พ.ศ. 2545 และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 
4 ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง กำหนดขนาดจำกัดไม้หวงห้าม ตามพระราชบัญญัติป่าไม้ พุทธศักราช 2484 
5 ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่องกำหนดขนาดจำกัดไม้หวงห้าม ตามพระราชบัญญัติป่าไม้ พุทธศักราช 244 
6 ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่องกำหนดเขตควบคุมสิ่งประดิษฐ์ เครื่องใช้หรือสิ่งอื่นใด บรรดาที่ทำด้วยไม้หวงห้าม ตาม พรบ.ป่าไม้ พุทธศักราช 2484 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติป่าไม้ (ฉบับที่ 5) พ.ศ.2518 
7 พระราชกฤษฎีกา กำหนดไม้หวงห้าม พ.ศ. 2530 
8 พระราชบัญญัติป่าชุมชน พ.ศ. 2562 
9 พระราชบัญญัติป่าไม้ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2494 
10 พระราชบัญญัติป่าไม้ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2503 
11 พระราชบัญญัติป่าไม้ (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2518 
12 พระราชบัญญัติป่าไม้ (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2525 
13 พระราชบัญญัติป่าไม้ (ฉบับที่ 8) พ.ศ. 2562 
14 พระราชบัญญัติป่าไม้ (ฉะบับที่ 2) พ.ศ. 2491 
15 พระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. 2507 
16 พระราชบัญญัติเลื่อยโซ่ยนต์ พ.ศ. 2545 
17 พระราชบัญญัติสวนป่า (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
18 พระราชบัญญัติสวนป่า พ.ศ. 2505 
19 พระราบัญญัติป่าไม้ (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2522 
20 ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกณ์ เรื่อง กำหนดอัตราค่าภาคหลวงของป่าหวงห้าม ตาม พรบ.ป่าไม้ พ.ศ. 2484 
21 ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง กำหนดขนาดจำกัดไม้หวงห้าม ตามพรบ.ป่าไม้ พ.ศ.2484 
22 ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง กำหนดเขตควบคุมสิ่งประดิษฐ์ เครื่องใช้ หรือิ่งอื่นใดบรรดาที่ทำด้วยไม้หวงห้าม ตาม พรบ.ป่าไม้ พ.ศ.2484 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติป่าไม้ (ฉบับที่5) พ.ศ.2518 
23 ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง กำหนดเขตควบคุมสิ่งประดิษฐ์ เครื่องใช้ หรือิ่งอื่นใดบรรดาที่ทำด้วยไม้หวงห้าม ตาม พรบ.ป่าไม้ พ.ศ.2484 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติป่าไม้ (ฉบับที่5) พ.ศ.2518 (ฉบับที่2) 
24 ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง กำหนดเขตควบคุมสิ่งประดิษฐ์ เครื่องใช้ หรือิ่งอื่นใดบรรดาที่ทำด้วยไม้หวงห้าม ตาม พรบ.ป่าไม้ พ.ศ.2484 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติป่าไม้ (ฉบับที่5) พ.ศ.2518 (ฉบับที่3) 
25 ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง กำหนดเขตควบคุมสิ่งประดิษฐ์ เครื่องใช้ หรือิ่งอื่นใดบรรดาที่ทำด้วยไม้หวงห้าม ตาม พรบ.ป่าไม้ พ.ศ.2484 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติป่าไม้ (ฉบับที่5) พ.ศ.2518 (ฉบับที่4) 
26 ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง กำหนดอัตราค่าบำรุงป่าชิ้นไม้สับ ตามพรบ.ป่าไม้ พ.ศ. 2484 
27 ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง ให้ระงับการอนุญาตทำไม้สักและไม้ยางในที่ดินกรรมสิทธิ์เพื่อการค้า 
28 ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณื เรื่อง กำหนดอัตราค่าภาคหลวงไม้หวงห้าม ตาม พรบ.ป่าไม้ พ.ศ.2484 
29 ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง แต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่ตาม พระราชบัญญัติป่าไม้ 2584 
30 ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง แต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่ตาม พระราชบัญญัติป่าไม้ 2584 
31 ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง แต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่ตาม พระราชบัญญัติป่าไม้ 2584 
32 ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง แต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่ตาม พระราชบัญญัติป่าไม้ 2584 
33 ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง แต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่ตาม พระราชบัญญัติป่าไม้ 2584 
34 ประกาศกระทรววงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง กำหนดอัตราค่าใช้จ่ายในการบำรุงป่าหรือปลูกสร้างสวนป่าสำหรับผู้รับใบอนุญาตแผ้วถางป่า เพื่อทำเหมืองแร่หรือระเบิดย่อยหิน 
35 พระราชบัญญัติป่าไม้ พุทธศักราช 2484 แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2532 
36 กฎกระทรวง กำหนดคุณสมบัติของผู้ได้รับใบอนุญาต และหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขการขออนุญาต และการออกใบอนุญาตให้ซ่อมแซมเลื่อยโซ่ยนต์เป็นธุรกิจเพื่อสินจ้าง พ.ศ. 2551 
37 กฎกระทรวง กำหนดแบบบัตรประจำตัวพนักงานเจ้าหน้าที่ตามกฎหมายว่าด้วยสวนป่า พ.ศ. 2550 
38 กฎกระทรวง กำหนดลักษณะเลื่อยโซ่ยนต์และส่วนประกอบของเลื่อยโซ่ยนต์ พ.ศ. 2551 
39 ข้อกำหนด ฉบับที่ 13 (พ.ศ.2525) ออกตามความในระราชบัญญัติป่าไม้ พุทธศักราช 2484 ว่าด้วยการควบคุมการแปรรูปไม้ 
40 ข้อกำหนด ฉบับที่ 15 (พ.ศ.2526) ออกตามความในระราชบัญญัติป่าไม้ พุทธศักราช 2484 ว่าด้วยการควบคุมสิ่งประดิษฐ์ เครื่องใช้ และสิ่งอื่นใดบรรดาที่ทำด้วยไม้หวงห้าม 
41 ข้อกำหนด ฉบับที่ 16 (พ.ศ.2528) ออกตามความในระราชบัญญัติป่าไม้ พุทธศักราช 2484 ว่าด้วยการควบคุมการแปรรูปไม้เพื่อประดิษฐ์กรรม 
42 ข้อกำหนด ฉบับที่ 17 (พ.ศ.2530) ออกตามความในระราชบัญญัติป่าไม้ พุทธศักราช 2484 ว่าด้วยการอนุญาตไม้สักและไม้ยางในที่ดินกรรมสิทธิ์ หรือสิทธิครอบครอง 
43 ข้อกำหนด ฉบับที่ 18 (พ.ศ.2532) ออกตามความในระราชบัญญัติป่าไม้ พุทธศักราช 2484 ว่าด้วยการควบคุมการแปรรูปไม้ 
44 ข้อกำหนด ฉบับที่ 6 (พ.ศ.2520) ออกตามความในระราชบัญญัติป่าไม้ พุทธศักราช 2484 ว่าด้วยการควบคุมการแปรรูปไม้ 
45 คำสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 64/2557 เรื่อง การปราบปรามและหยุดยั้งการบุกรุกทำลายทรัพยากรป่าไม้ 
46 คำสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 66/2557 เรื่อง เพิ่มเติมหน่วยงานสำหรับการปราบปรามหยุดยั้งการบุกรุกทำลายทรัพยากรป่าไม้ และนโยบายการปฏิบัติงานเป็นการชั่วคราวในสภาวการณ์ปัจจุบัน 
47 คำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่ 31/2559 เรื่องการแก้ไขเิ่มเติมกฎหมายว่าด้วยป่าไม้ 
48 ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาตและสิ่งแวดล้อม เรื่อง แต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าตามพระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. 2507 
49 ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาตและสิ่งแวดล้อม เรื่อง แต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าตามพระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. 2507 
50 ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาตและสิ่งแวดล้อม เรื่อง แต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าตามพระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. 2507 
51 ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาตและสิ่งแวดล้อม เรื่อง แต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าตามพระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. 2507 
52 ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาตและสิ่งแวดล้อม เรื่อง แต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าตามพระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. 2507 
53 ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาตและสิ่งแวดล้อม เรื่อง แต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าตามพระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. 2535 
54 ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาตและสิ่งแวดล้อม เรื่อง แต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าตามพระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. 2535 
55 ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาตและสิ่งแวดล้อม เรื่อง แต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าตามพระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. 2535 
56 ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาตและสิ่งแวดล้อม เรื่อง แต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าตามพระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. 2535 
57 ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาตและสิ่งแวดล้อม เรื่อง แต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าตามพระราชบัญญัติเลื่อยโซ่ยนต์ พ.ศ. 2545 
58 ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาตและสิ่งแวดล้อม เรื่อง แต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าตามพระราชบัญญัติเลื่อยโซ่ยนต์ พ.ศ. 2545 
59 ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาตและสิ่งแวดล้อม เรื่อง แต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าตามพระราชบัญญัติเลื่อยโซ่ยนต์ พ.ศ. 2545 
60 ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาตและสิ่งแวดล้อม เรื่อง แต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าตามพระราชบัญญัติเลื่อยโซ่ยนต์ พ.ศ. 2545 
61 ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาตและสิ่งแวดล้อม เรื่อง แต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าตามพระราชบัญญัติเลื่อยโซ่ยนต์ พ.ศ. 2545 
62 ประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ฉบับที่ 106/2557 เรื่อง แก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายว่าด้วยป่าไม้ 
63 ระเบียบกรมป่าไม้ ว่าด้วยการกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขในการใช้พื้นที่เป็นสถานที่ปฏิบัติงาน หรือเพื่อประโยชน์อย่างอื่นของส่วนราชการหรือองค์กรของรัฐ ภายในเขตป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. 2548 
64 ระเบียบกรมป่าไม้ ว่าด้วยการขึ้นทะเบียนที่ดินเป็สวนป่า และการโอนทะเบียนสวนป่า พ.ศ.2535 
65 ระเบียบกรมป่าไม้ ว่าด้วยการคววบคุมการแปรรูปไม้ ตามพระราชบัญญัติป่าไม้ 2484 (ฉบับที่2) พ.ศ. 2541 
66 ระเบียบกรมป่าไม้ ว่าด้วยการคววบคุมการแปรรูปไม้ ตามพระราชบัญญัติป่าไม้ 2484 (ฉบับที่3) พ.ศ. 2541 
67 ระเบียบกรมป่าไม้ ว่าด้วยการคววบคุมการแปรรูปไม้ ตามพระราชบัญญัติป่าไม้ 2484 พ.ศ. 2541 
68 ระเบียบกรมป่าไม้ ว่าด้วยการนำไม้สักที่เคยอยู่ในสภาพเป็นสิ่งปลูกสร้างหรือเครื่องใช้มาแล้วกว่า 5 ปี เคลื่อนย้ายออกนอกเขตจังหวัด พ.ศ. 2542 
69 ระเบียบกรมป่าไม้ ว่าด้วยการปฏิบัติเกี่ยวกับไม้ที่ทำออกจากสวนป่าที่กรมป่าไม้ปลูก โดยใช้บประมาณแผ่นดินพ.ศ. 2543 
70 ระเบียบกรมป่าไม้ ว่าด้วยการปฏิบัติเกี่ยวกับเลื่อยโซ่ยนต์ที่ตกเป็นของแผ่นดินหรือที่ศาลสั่งริบ ตาม พรบ.เลื่อยโซ่ยนต์ พ.ศ. 2545 พ.ศ.2551 
71 ระเบียบกรมป่าไม้ ว่าด้วยการอกหนังสือรับรองไม้สวนป่าที่ปลูกขึ้นทั้งของรัฐและเอกชน เพื่อส่งออกไปนอกราชอาณาจักร พ.ศ. 2544 
72 ระเบียบกรมป่าไม้ ว่าด้วยการอนุญาตเก็บหาของป่า ภายในเขตป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. 2525 
73 ระเบียบกรมป่าไม้ ว่าด้วยการอนุญาตทำไม้ไผ่ภายในเขตป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. 2529 
74 ระเบียบกรมป่าไม้ ว่าด้วยการอนุญาตทำเศษไม้ ปลายไม้ที่เหลือจากการทำไม้ท่อน พ.ศ.2523 
75 ระเบียบกรมป่าไม้ ว่าด้วยการอนุญาตให้กระทำการเพื่อประโยชน์ในการศึกษาหรือวิจัยทางวิชาการภายในเขตป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. 2548 
76 ระเบียบกรมป่าไม้ ว่าด้วยการออกหนังฃสือรับรองไม้สวนป่าที่ปลูกขึ้นทั้งของรัฐและเอกชน เพื่อส่งออกไปนอกราชอาณาจักร พ.ศ. 2550 
77 ระเบียบกรมป่าไม้ ว่าด้วยการออกหนังสือรับรองไม้สวนป่าที่ปลูกขึ้นทั้งของรัฐและเอกชน เพื่อส่งออกไปนอกราชอาณาจักร พ.ศ. 2550 
78 ระเบียบกรมป่าไม้ ว่าด้วยการออกหนังสือรับรองไม้สวนป่าเพื่อส่งออกไปนอกราชอาณาจักร พ.ศ. 2544 
79 ระเบียบกรมป่าไม้ ว่าด้วยหลักเกณฑ์ เงื่อนไขในการอนุญาตให้ทำประโยชน์และอยู่อาศัย ภายในเขตปรับปรุงป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. 2530 
80 ระเบียบกรมป่าไม้ ่าด้วยการออกหนังสือรับรองผลิตภัณฑ์ไม้ พ.ศ.2546 
81 ระเบียบกรมป่าไม้ว่าด้วยการเก็บรักษาและจ่ายเงินค่าใช้จ่ายในการบำรุงป่าหรือปลูกสร้างสวนป่า พ.ศ. 2548 
82 ระเบียบกรมป่าไม้ว่าด้วยการอนุญาตทำเศษไม้ ปลายไม้ที่เหลือจากการทำไม้ท่อน พ.ศ.2523 
83 ระเบียบปฏิบัติราชการป่าไม้ ฉบับที่ 6 แก้ไขเพิ่มเติมระเบียบปฏิบัติราชการกรมป่าไม้ (ฉบับที่ 4) ว่าด้วยการอนุญาตไม้และของป่าอย่างอื่น