พิมพ์  

โครงสร้างองค์กร ม.7 (1)
ลำดับที่แฟ้ม/รายละเอียดเอกสารชั้นวางแฟ้มที่
1 ดัชนีรวม 
2โครงสร้างและการจัดองค์กรในการดำเนินงาน 

อำนาจหน้าที่ ม.7 (2)
ลำดับที่แฟ้ม/รายละเอียดเอกสารชั้นวางแฟ้มที่
1 ภารกิจ อำนาจหน้าที่รับผิดชอบของหน่วยงาน ขส09  

สถานที่ติดต่อ ม.7 (3)
ลำดับที่แฟ้ม/รายละเอียดเอกสารชั้นวางแฟ้มที่
1 เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ 
2 ประวัติความเป็นมา 
3 ผู้บริหาร 
4สถานที่ติดต่อ ม.7 (3) ขส09  

กฎ มติ คณะรัฐมนตรี ที่เกี่ยวข้อง ม.7 (4)
ลำดับที่แฟ้ม/รายละเอียดเอกสารชั้นวางแฟ้มที่
1 ประกาศกระทรวงยุติธรรม กําหนดสถานที่เพื่อการควบคุมตัวและสถานที่เพื่อการตรวจพิสูจน์ตามพระราชบัญญัติฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด พ.ศ. 2545 (ฉบับที่ 25) พ.ศ. 2556 ขส14  
2 ประกาศกระทรวงยุติธรรม กำหนดอัตราการจ่ายเงินสินบนเงินรางวัลคดียาเสพติด พ.ศ.2556 ขส14  
3 ประกาศกระทรวงยุติธรรม เรื่อง กำหนดพื้นที่รับผิดชอบสำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติดภาค 1-9  ขส14  
4 ประกาศกระทรวงยุติธรรม เรื่อง กำหนดหน่วยงานทำหน้าที่ รับคำร้องขอรับการคุ้มครองพยานตามมาตรการพิเศษ ขส14  
5 ประกาศกระทรวงยุติธรรม เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขการสั่งปิดชั่วคราวหรือการพักใช้ใบอนุญาตประกอบการของสถานประกอบการที่มีการกระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด พ.ศ. 2558 ขส14  
6 ประกาศกระทรวงยุติธรรม เรื่องกําหนดสถานที่เพื่อการควบคุมตัวและสถานที่เพื่อการตรวจพิสูจน์ตามพระราชบัญญัติฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด พ.ศ. 2545 (ฉบับที่ 24) พ.ศ. 2556 ขส14  
7 ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่องแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ขส12  
8 ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๓ เรื่องกำหนดมาตรการป้องกันและปราบปรามการกระทำผิดเกี่ยวกับยาเสพติดในสถานประกอบการ ขส12  
9 ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2543 เรื่องกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขการสั่งปิดชั่วคราวหรือการพักใช้ใบอนุญาตประกอบการของสถานประกอบการที่มีการกระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด ขส12  
10 ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี (พ.ศ. ๒๕๔๓) เรื่องกำหนดประเภทสถานประกอบการที่อยู่ภายใต้บังคับของมาตรการป้องกันและปราบปรามการกระทำผิดเกี่ยวกับสารเสพติดในสถานประกอบการ ขส12  
11 ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี ฉบับที่ 4 (พ.ศ. 2558) เรื่อง แก้ไขเพิ่มเติมการกำหนดประเภทสถานประกอบการที่อยู่ภายใต้บังคับของมาตรการป้องกันและปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดในสถานประกอบการ ขส12  
12 ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี ฉบับที่ 5 (พ.ศ. 2558) เรื่อง แก้ไขเพิ่มเติมมาตรการป้องกันและปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดในสถานประกอบการ ขส12  
13 คำสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 41/2557 เรื่อง การปราบปรามและหยุดยั้งการแพร่ระบาดของยาเสพติด ลว.31 พ.ค.57 ขส10  
14 ประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 108/2557 เรื่อง การปฏิบัติต่อผู้ต้องสงสัยว่ากระทำผิดตามกฎหมายเกี่ยวกับยาเสพติดเพื่อเข้าสู่การบำบัดฟื้นฟูและการดูแลผู้ผ่านการบำบัดฟื้นฟู ลว.21 ก.ค.57 ขส10  
15 ประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 109/2557 เรื่อง การแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ลว.21 ก.ค.57 ขส10  
16 ประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 112/2557 เรื่อง แก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ลว 21 ก.ค.57 ขส10  
17 ประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 115/2557 เรื่อง แก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา ลว 21 ก.ค.57 ขส10  
18 ประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 116/2557 เรื่อง การแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายว่าด้วยมาตรการในการปราบปรามผู้กระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด ลว 21 ก.ค.57 ขส10  
19 ประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 63/2557 เรื่อง นโยบายเกี่ยวกับกระบวนการยุติธรรมของรัฐ ลว 12 มิ.ย.57 ขส10  
20 ประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 69/2557 เรื่อง มาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบ ลว 18 มิ.ย.57  ขส10  
21 ประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 71/2557 เรื่อง จัดตั้งศูนย์อำนวยการเตรียมความพร้อมประเทศไทยในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนและแต่งตั้งคณะกรรมการศูนย์อำนวยการเตรียมความพร้อมประเทศไทยในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ลว 19 มิ.ย.57 ขส10  
22 ประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 96/2557 เรื่อง การจัดตั้งศูนย์ดำรงธรรม ลว 18 ก.ค.57 ขส10  
23 ประกาศกระทรวงยุติธรรม เรื่องแก้ไขเพิ่มเติมประกาศกระทรวงยุติธรรม เรื่องกำหนดพื้นที่รับผิดชอบสำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติดภาค 1-9 ขส14  
24 ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี (พ.ศ.2556) เรื่องแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ขส12  
25 กฎกระทรวงกำหนดคดีความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดที่พนักงานสอบสวนต้องส่งสิ่งของที่อ้างว่าเป็นยาเสพติดและได้ยึดไว้ไปตรวจพิสูจน์ พ.ศ. 2555 ขส13  
26 กฎกระทรวงว่าด้วยการครอบครองและให้มีการครอบครองยาเสพติดภายใต้การควบคุมเพื่อการสืบสวนความผิดตามกฎหมายเกี่ยวกับยาเสพติด พ.ศ. 2555 ขส13  
27 กฎกระทรวงว่าด้วยการปฏิบัติการอําพรางเพื่อการสืบสวนความผิดตามกฎหมายเกี่ยวกับ ยาเสพติด พ.ศ. 2555  ขส13  
28 ประกาศสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด เรื่อง กำหนดแบบรายงานคดีความผิดตามกฎหมายเกี่ยวกับยาเสพติด พ.ศ.2528 ขส15  
29 ประกาศสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด เรื่อง กำหนดแบบรายงานคดีความผิดตามกฎหมายเกี่ยวกับยาเสพติด พ.ศ.2537 ขส15  
30 ประกาศสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด เรื่อง กำหนดแบบเอกสารการขอรับเงินสินบนเงินรางวัลคดียาเสพติด ขส15  
31 ประกาศสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด เรื่อง กำหนดแบบเอกสารการขอรับเงินสินบนเงินรางวัลคดียาเสพติด ขส15  
32 ประกาศสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด เรื่อง กำหนดประเภท ยาเสพติดให้โทษหรือวัตถุออกฤทธิ์ที่ผู้มีอำนาจอนุญาตจะพิจารณาอนุญาตการครอบครองหรือให้มีการครอบครองยาเสพติดภายใต้การควบคุม พ.ศ.2556  ขส15  
33 ประกาศสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด เรื่อง กำหนดปริมาณยาเสพติดที่พนักงานสอบสวนหรือผู้ชำนาญการพิเศษต้องเหลือไว้  ขส15  
34 ประกาศสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด เรื่อง กำหนดออกแบบเอกสารการขอเข้าถึงข้อมูลข่าวสาร ขส15  
35 ระเบียบคณะกรรมการตรวจสอบทรัพย์สิน ว่าด้วยกองทุนป้องกันและปราบปรามยาเสพติด (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 ขส17  
36 ระเบียบคณะกรรมการตรวจสอบทรัพย์สิน ว่าด้วยกองทุนป้องกันและปราบปรามยาเสพติด (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2546 ขส17  
37 ระเบียบคณะกรรมการตรวจสอบทรัพย์สิน ว่าด้วยกองทุนป้องกันและปราบปรามยาเสพติด (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2552 ขส17  
38 ระเบียบคณะกรรมการตรวจสอบทรัพย์สิน ว่าด้วยกองทุนป้องกันและปราบปรามยาเสพติด พ.ศ. ๒๕๓๖ ขส17  
39 ระเบียบคณะกรรมการตรวจสอบทรัพย์สิน ว่าด้วยการเก็บรักษาทรัพย์สินที่ถูกยึดหรืออายัด พ.ศ. ๒๕๓๕ ขส17  
40 ระเบียบคณะกรรมการตรวจสอบทรัพย์สิน ว่าด้วยการเก็บรักษาทรัพย์สินที่ถูกยึดอายัด (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2546 ขส17  
41 ระเบียบคณะกรรมการตรวจสอบทรัพย์สิน ว่าด้วยการเก็บรักษาทรัพย์สินที่ถูกยึดอายัด (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2557 ขส17  
42 ระเบียบคณะกรรมการตรวจสอบทรัพย์สิน ว่าด้วยการนำทรัพย์สินออกขายทอดตลาดหรือนำไปใช้ประโยชน์ของทางราชการ พ.ศ. 2536 ขส17  
43 ระเบียบคณะกรรมการตรวจสอบทรัพย์สิน ว่าด้วยการนำทรัพย์สินออกขายทอดตลาดหรือนำไปใช้ประโยชน์ของทางราชการ พ.ศ. 2548 ขส17  
44 ระเบียบคณะกรรมการตรวจสอบทรัพย์สิน ว่าด้วยการประเมินค่าเสียหายและค่าเสื่อมสภาพ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2547 ขส17  
45 ระเบียบคณะกรรมการตรวจสอบทรัพย์สิน ว่าด้วยการประเมินค่าเสียหายและค่าเสื่อมสภาพ พ.ศ. ๒๕๓๕ ขส17  
46 ระเบียบคณะกรรมการตรวจสอบทรัพย์สิน ว่าด้วยการสั่งตรวจสอบทรัพย์สิน การยุติการตรวจสอบทรัพย์สินและการคืนทรัพย์สินที่ยึดหรืออายัดไว้ชั่วคราว พ.ศ. 2557 ขส17  
47 ระเบียบสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ว่าด้วยการให้ความคุ้มครองแก่พยานในคดียาเสพติด (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2550  ขส16  
48 ระเบียบสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ว่าด้วยการให้ความคุ้มครองแก่พยานในคดียาเสพติด พ.ศ. 2547 ขส16  
49 ระเบียบสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2541  ขส16  
50 ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการจับ ยึด และตรวจพิสูจน์ยาเสพติด (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2543  ขส11  
51 ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการจับ ยึด และตรวจพิสูจน์ยาเสพติด พ.ศ. 2537 ขส11  
52 ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการจ่ายเงินสินบนและเงินรางวัลคดียาเสพติด (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2540  ขส11  
53 ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการจ่ายเงินสินบนและเงินรางวัลคดียาเสพติด (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2546  ขส11  
54 ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการจ่ายเงินสินบนและเงินรางวัลคดียาเสพติด (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2549  ขส11  
55 ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยกองทุนลานกีฬาต้านยาเสพติด พ.ศ.๒๕๕๑ ขส11  
56 ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยกองทุนลานกีฬาต้านยาเสพติด(ฉบับที่2) พ.ศ.2541 ขส11  
57 ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการจ่ายเงินสินบนและเงินรางวัลคดียาเสพติด พ.ศ.2537  ขส11  
58 ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการป้องกันเจ้าหน้าที่ของรัฐมิให้เกี่ยวข้องกับยาเสพติด (ฉบับที่2) พ.ศ.2544 ขส11  
59 ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการป้องกันเจ้าหน้าที่ของรัฐมิให้เกี่ยวข้องกับยาเสพติด พ.ศ.๒๕๔๒ ขส11  
60 ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยคุณสมบัติของพนักงานเจ้าหน้าที่ตามกฎหมายว่าด้วยมาตรการในการปราบปรามผู้กระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด พ.ศ.2535 ขส11  
61 คำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่ 23/2558 เรื่อง มาตรการเพิ่มประสิทธิภาพในการบังคับใช้พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามยาเสพติด พ.ศ.2519 ลว.24 ก.ค.58 ขส10  
62 ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี แต่งตั้งข้าราชการพลเรือน ดำรงตำแหน่ง เลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด (นายณรงค์ รัตนานุกูล) ขส12  
63 ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการจ่ายเงินสินบนและเงินรางวัลคดียาเสพติด (ฉบับที่ ๕) พ.ศ.๒๕๕๘ ขส11  
64 ประกาศกระทรวงยุติธรรม เรื่อง กำหนดสถานที่เพื่อการตรวจพิสูจน์ตามพระราชบัญญัติฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด พ.ศ. ๒๕๔๕ (ฉบับที่ ๗) พ.ศ. ๒๕๕๘ ขส14  
65 ประกาศกระทรวงยุติธรรม เรื่องกำหนดสถานที่เพื่อการควบคุมตัวและสถานที่เพื่อการตรวจพิสูจน์ ตามพระราชบัญญัติฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด พ.ศ. ๒๕๔๕ (ฉบับที่ ๒๘) ขส14  
66 ระเบียบคณะกรรมการตรวจสอบทรัพย์สิน ว่าด้วยกองทุนป้องกันและปราบปรามยาเสพติด (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๕๘ ขส17  
67 กฎกระทรางกำหนดชื่อยาเสพติดามกฎหมายว่าด้วยมาตรการในการปราบปรามผู้กระทำผิดเกี่ยวกับยาเสพติด พ.ศ.2559 ขส13  
68 ประกาศกระทรวงยุติธรรม เรื่อง กำหนดสถานที่เพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด ตามพระราชบัญญัติฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด พ.ศ. ๒๕๔๕ (ฉบับที่ ๑) พ.ศ. ๒๕๕๙ ขส14  
69 คำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๓๒/๒๕๕๙ เรื่อง มาตรการป้องกันการลักลอบนำสารเคมี วัสดุ หรือเครื่องมือบางประเภทไปใช้ผลิตยาเสพติด ขส10  
70 คำสั่ง คำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๓๔/๒๕๕๙ เรื่องการกําหนดตําแหน่งและแต่งตั้งข้าราชการให้ดํารงตําแหน่ง ขส10  
71 ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี แต่งตั้งข้าราชการพลเรือน ดำรงตำแหน่ง เลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด (นายศิรินทร์ยา สิทธิชัย) ขส12  
72 ประกาศกระทรวงยุติธรรม เรื่อง กำหนดสถานที่เพื่อการควบคุมตัว สถานที่เพื่อการตรวจพิสูจน์และสถานที่เพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด ตามพระราชบัญญัติฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด พ.ศ. ๒๕๔๕ ขส14  
73 กฎกระทรวงการขึ้นทะเบียนตำรับยาเสพติดให้โทษในประเภท ๓ พ.ศ. ๒๕๕๙ ขส13  
74 ประกาศกระทรวงยุติธรรม เรื่อง กำหนดชื่อสารเคมี พื้นที่ควบคุม และหน้าที่ของผู้ทำธุรกรรมภายใต้มาตรการป้องกันการลักลอบนำสารเคมี วัสดุ หรือเครื่องมือบางประเภทไปใช้ผลิตยาเสพติด พ.ศ. ๒๕๕๙ ขส14  
75 ประกาศกระทรวงยุติธรรม เรื่อง กำหนดสถานที่เพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดตามพระราชบัญญัติฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด พ.ศ. ๒๕๔๕ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ ขส14  
76 กฎกระทรวงการขออนุญาตและการอนุญาตผลิต จำหน่าย นำเข้า ส่งออก หรือมีไว้ในครอบครองซึ่งยาเสพติดให้โทษในประเภท ๔ หรือในประเภท ๕ พ.ศ. ๒๕๕๙ ขส13  
77 กฎกระทรวงการขออนุญาตและการอนุญาตผลิต จำหน่าย หรือมีไว้ในครอบครองซึ่งยาเสพติดให้โทษในประเภท ๕ เฉพาะเฮมพ์ พ.ศ. ๒๕๕๙ ขส13  
78 ประกาศกระทรวงยุติธรรม เรื่อง กำหนดสถานที่เพื่อการตรวจพิสูจน์ ตามพระราชบัญญัติฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด พ.ศ. ๒๕๔๕ (ฉบับที่ ๑) พ.ศ. ๒๕๖๐ ขส14  
79 ประกาศกระทรวงยุติธรรม เรื่อง จัดตั้งศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด ตามพระราชบัญญัติฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด พ.ศ. ๒๕๔๕ (ฉบับที่ ๑) พ.ศ. ๒๕๖๐ ขส14  
80ประกาศกระทรวงยุติธรรม เรื่อง แต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด พ.ศ. ๒๕๔๕ (ฉบับที่ ๑) พ.ศ. ๒๕๖๐ ขส14  
81 ระเบียบสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ว่าด้วยรายละเอียดและแบบหนังสือ ขส16  
82 ประกาศกระทรวงยุติธรรม เรื่อง กำหนดสถานที่เพื่อการตรวจพิสูจน์ตามพระราชบัญญัติฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด พ.ศ. ๒๕๔๕ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๐ ขส14  
83 ประกาศกระทรวงยุติธรรม เรื่อง กำหนดสถานที่เพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดตามพระราชบัญญัติฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด พ.ศ. ๒๕๔๕ (ฉบับที่ ๑) พ.ศ. ๒๕๖๐ ขส14  
84 ประกาศกระทรวงยุติธรรม เรื่อง แต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด พ.ศ. ๒๕๔๕ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๐ ขส14  
85 ประกาศกระทรวงยุติธรรม เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการตรวจหรือทดสอบว่าผู้รับการตรวจหรือทดสอบมียาเสพติดอยู่ในร่างกายหรือไม่ พ.ศ. ๒๕๖๐ ขส14  
86 ระเบียบคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ว่าด้วยการแต่งตั้ง การปฏิบัติหน้าที่และการกำกับดูแลการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าพนักงาน ป.ป.ส. (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๐ ขส16  
87 ประกาศกระทรวงยุติธรรม เรื่อง กำหนดสถานที่เพื่อการควบคุมตัว และสถานที่เพื่อการตรวจพิสูจน์ ตามพระราชบัญญัติฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด พ.ศ. ๒๕๔๕ (ฉบับที่ ๑) พ.ศ. ๒๕๖๐ ขส14