ผลการสำรวจความพึงพอใจต่อการใช้งานเว็บไซต์
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารอิเล็กทรอนิกส์ของราชการ
������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

1 = พึงพอใจมาก2 = พึงพอใจ3 = ควรปรับปรุง
พ.ศ. 2560
(19 ราย)
0 (0%) 18 (95%) 1 (5%)
พ.ศ. 2561
(11 ราย)
8 (73%) 3 (27%) 0 (0%)
พ.ศ. 2562
(1 ราย)
1 (100%) 0 (0%) 0 (0%)
พ.ศ. 2563
(27 ราย)
20 (74%) 7 (26%) 0 (0%)
พ.ศ. 2564
(17 ราย)
11 (65%) 5 (29%) 1 (6%)