ข่าวประชาสัมพันธ์
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร ประชาสัมพันธ์สิทธิการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารของราชการ ตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 ให้แก่ประชาชน
วันที่ 11 เมษายน พ.ศ. 2561
เมื่อวันที่ 10 เมษายน 2561 เวลา 09.00 - 12.00 น.สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดย ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ร่วมกับ ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของกรมทรัพยากรน้ำ และหน่วยงานในสังกัดกระทรวงทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ร่วมจัดกิจกรรมโครงการ “การสร้างความรู้ ความเข้าใจ ในพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 แก่ประชาชน” ณ บริเวณอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ (ฝั่งเกาะพญาไท) เขตราชเทวี เพื่อดำเนินการส่งเสริมและสนับสนุนการเผยแพร่ความรู้ ความเข้าใจ ให้กับประชาชน เพื่อที่ประชาชนจะได้แสดงความคิดเห็นและใช้สิทธิการขอรับข้อมูลข่าวสารของราชการได้โดยถูกต้องตามความเป็นจริงและเป็นการส่งเสริมให้หน่วยงานของรัฐมีการบริหารที่มีประสิทธิภาพ โปร่งใส ตรวจสอบได้
การตรวจเยี่ยมศูนย์ข้อมูลข่าวสารของกรมทรัพยากรน้ำโดยศูนย์ข้อมูลข่าวสาร สป.ทส.
วันที่ 24 มีนาคม พ.ศ. 2561
เมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2561 ณ ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของกรมทรัพยากรน้ำ ให้การต้อนรับคณะทำงานศูนย์ข้อมูลข่าวสาร สป.ทส. เดินทางเข้ามาตรวจเยี่ยมศูนย์ข้อมูลข่าวสารของกรมทรัพยากรน้ำ เพื่อเสนอแนะแนวทางการจัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ ตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 ให้เป็นไปตามข้อสั่งการของท่านนายกรัฐมนตรี (พลเอกประยุทธ์ จันทรืโอชา) ที่กำหนดให้ "ปี 2560 เป็นปีแห่งข้อมูลข่าวสารของราชการ" โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้หน่วยงานของรัฐทุกแห่งมีศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน เพื่อผลักดันให้หน่วยงานของรัฐมีการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารในการบริหารภาครัฐ จัดแสดงข้อมูลข่าวสารตามสิทธิที่ประชาชนพึงได้รับรู้ เพื่อสร้างความโปร่งใสของหน่วยงานภาครัฐ ตามที่กำหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของราชการ
โครงการ “การสร้างความรู้ ความเข้าใจ ในพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 แก่ประชาชน”
วันที่ 4 พฤษภาคม พ.ศ. 2560
เมื่อวันที่ 4 พฤษภาคม 2560 เวลา 09.00 - 12.00 น. สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดย ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ร่วมกับ ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของกรมทรัพยากรน้ำ และหน่วยงานในสังกัดกระทรวงทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ร่วมจัดกิจกรรมโครงการ “การสร้างความรู้ ความเข้าใจ ในพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 แก่ประชาชน” ณ บริเวณอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ (ฝั่งเกาะพญาไท) เขตราชเทวี เพื่อดำเนินการส่งเสริมและสนับสนุนการเผยแพร่ความรู้ ความเข้าใจ ให้กับประชาชน เพื่อที่ประชาชนจะได้แสดงความคิดเห็นและใช้สิทธิการขอรับข้อมูลข่าวสารของราชการได้โดยถูกต้องตามความเป็นจริงและเป็นการส่งเสริมให้หน่วยงานของรัฐมีการบริหารที่มีประสิทธิภาพ โปร่งใส ตรวจสอบได้
การตรวจเยี่ยมศูนย์ข้อมูลข่าวสารของกรมทรัพยากรน้ำโดยศูนย์ข้อมูลข่าวสาร สป.ทส.

เมื่อวันอังคาร 21 มีนาคม 2560 เวลา 09.00 - 12.00 น. ณ ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของกรมทรัพยากรน้ำ ให้การต้อนรับคณะทำงานศูนย์ข้อมูลข่าวสาร สป.ทส. เดินทางเข้ามาตรวจเยี่ยมศูนย์ข้อมูลข่าวสารของกรมทรัพยากรน้ำ เพื่อเสนอแนะแนวทางการจัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ ตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 ให้เป็นไปตามข้อสั่งการของท่านนายกรัฐมนตรี (พลเอกประยุทธ์ จันทรืโอชา) ที่กำหนดให้ "ปี 2560 เป็นปีแห่งข้อมูลข่าวสารของราชการ" โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้หน่วยงานของรัฐทุกแห่งมีศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานภายในปี 2560 เพื่อผลักดันให้หน่วยงานของรัฐมีการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารในการบริหารภาครัฐ จัดแสดงข้อมูลข่าวสารตามสิทธิที่ประชาชนพึงได้รับรู้ เพื่อสร้างความโปร่งใสของหน่วยงานภาครัฐ ตามที่กำหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของราชการ
แจ้งเรื่องร้องเรียนผ่านระบบ E-Petition กระทรวงทรัพยากรธรมชาติและสิ่งแวดล้อม

เชื่อมโยง ...
... อ่านทั้งหมด