ข่าวประชาสัมพันธ์
ตรวจประเมินศูนย์ราชการสะดวกกรมทรัพยากรน้ำ (GECC)
วันที่ 27 มีนาคม พ.ศ. 2566
วันศุกร์ที่ 24 มีนาคม 2566 นางสาวอมรรัตน์ พุ่มศรีพักตร์ หัวหน้าผู้ตรวจราชการกรม ได้สุ่มตรวจประเมินศูนย์ราชการสะดวกกรมทรัพยากรน้ำ (GECC) ตามหลักเกณฑ์พื้นฐานที่สำคัญเห็นได้ในเชิงประจักษ์ ณ จุดให้บริการ เพื่อสะท้อนให้เห็นว่าศูนย์ราชการสะดวก กรมทรัพยากรน้ำ ให้บริการประชาชนได้อย่างสะดวก รวดเร็ว เข้าถึงง่าย ตามมาตรฐานศูนย์ราชการสะดวก (Government Easy Contact Center: GECC) อย่างต่อเนื่อง
ประชุมคณะกรรมการบริหารข้อมูลข่าวสารกรมทรัพยากรน้ำและเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ข้อมูลข่าวสารกรมทรัพยากรน้ำ ครั้งที่ 1/2566
วันที่ 15 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566
15 กุมภาพันธ์ 2566 นายธีระชุณ บุญสิทธิ์ รองอธิบดีกรมทรัพยากรน้ำเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารข้อมูลข่าวสารกรมทรัพยากรน้ำและเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ข้อมูลข่าวสารกรมทรัพยากรน้ำ ครั้งที่ 1/2566 โดยมีคณะกรรมการและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมเพื่อพิจารณาการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการพ.ศ 2540 ณ ห้องประชุมสายชล ชั้น 9 อาคารกรมทรัพยากรน้ำและผ่านระบบการประชุมออนไลน์ (zoom)
ข่าวประชาสัมพันธ์ กรมทรัพยากรน้ำ
วันที่ 28 กันยายน พ.ศ. 2565
เชื่อมโยง ...
โครงการฝึกอบรม เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
วันที่ 19 สิงหาคม พ.ศ. 2565
“โปร่งใส เปิดเผยเป็นหลัก” กรมทรัพยากรน้ำ อบรม พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 นายภาดล ถาวรกฤชรัตน์ อธิบดีกรมทรัพยากรน้ำ เป็นประธานเปิด โครงการฝึกอบรม เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 พร้อมด้วย นายพสิษฐ์ เอี๋ยวพาณิช รองอธิบดีกรมทรัพยากรน้ำ เลขานุการกรม และเจ้าหน้าที่ จากส่วนกลางและส่วนภูมิภาค เข้ารับการฝึกอบรมดังกล่าว ในการอบรมครั้งนี้ จัดขึ้นเพื่อให้ผู้เข้าร่วมอบรมมีความรู้ความเข้าใจในหลักการและสาระสำคัญของพระราชบัญญัตติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 และนำความรู้ที่ได้รับไปเผยแพร่สร้างความรู้ความเข้าใจ ให้กับเจ้าหน้าที่และประชาชนต่อไป ณ ห้องประชุม กรมทรัพยากรน้ำ และผ่านระบบ Video Conference
กรมทรัพยากรน้ำ สำนักงานเลขานุการกรม เชิญชวนแต่งกายตามเอกลักษณ์วิถีไทย สวมชุดผ้าไทยหรือผ้าประจำถิ่นทุกวันอังคารและวันศุกร์
วันที่ 25 พฤษภาคม พ.ศ. 2565
กรมทรัพยากรน้ำ? สำนักงานเลขานุการกรม เชิญชวนแต่งกายตามเอกลักษณ์วิถีไทย สวมชุดผ้าไทยหรือผ้าประจำถิ่นทุกวันอังคารและวันศุกร์ เพื่อปลูกและปลุกจิตสำนึกคุณธรรมและจริยธรรมในองค์กร “กิจกรรมพอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา” เชื่อมโยง ...
... อ่านทั้งหมด