ข่าวประชาสัมพันธ์
วันน้ำโลก ประจำปี 2564 World Water Day 2021 Valuing water
วันที่ 23 มีนาคม พ.ศ. 2564
เชื่อมโยง ...
สมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ในสังกัดกรมทรัพยากรน้ำ 1 มีนาคม 2564
วันที่ 3 มีนาคม พ.ศ. 2564
อ่านต่อ ... เชื่อมโยง ...
ระบบรับเรื่องร้องเรียน (e-Petition) กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
วันที่ 10 พฤษภาคม พ.ศ. 2562
ประชาชนสามารถร้องเรียนร้องทุกข์ หรือเสนอความคิดเห็น เกี่ยวกับหน่วยงานในสังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ผ่านทางระบบรับเรื่องร้องเรียน (e-Petition) เชื่อมโยง ...
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร ประชาสัมพันธ์สิทธิการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารของราชการ ตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 ให้แก่ประชาชน
วันที่ 11 เมษายน พ.ศ. 2561
เมื่อวันที่ 10 เมษายน 2561 เวลา 09.00 - 12.00 น.สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดย ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ร่วมกับ ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของกรมทรัพยากรน้ำ และหน่วยงานในสังกัดกระทรวงทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ร่วมจัดกิจกรรมโครงการ “การสร้างความรู้ ความเข้าใจ ในพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 แก่ประชาชน” ณ บริเวณอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ (ฝั่งเกาะพญาไท) เขตราชเทวี เพื่อดำเนินการส่งเสริมและสนับสนุนการเผยแพร่ความรู้ ความเข้าใจ ให้กับประชาชน เพื่อที่ประชาชนจะได้แสดงความคิดเห็นและใช้สิทธิการขอรับข้อมูลข่าวสารของราชการได้โดยถูกต้องตามความเป็นจริงและเป็นการส่งเสริมให้หน่วยงานของรัฐมีการบริหารที่มีประสิทธิภาพ โปร่งใส ตรวจสอบได้
การตรวจเยี่ยมศูนย์ข้อมูลข่าวสารของกรมทรัพยากรน้ำโดยศูนย์ข้อมูลข่าวสาร สป.ทส.
วันที่ 24 มีนาคม พ.ศ. 2561
เมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2561 ณ ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของกรมทรัพยากรน้ำ ให้การต้อนรับคณะทำงานศูนย์ข้อมูลข่าวสาร สป.ทส. เดินทางเข้ามาตรวจเยี่ยมศูนย์ข้อมูลข่าวสารของกรมทรัพยากรน้ำ เพื่อเสนอแนะแนวทางการจัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ ตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 ให้เป็นไปตามข้อสั่งการของท่านนายกรัฐมนตรี (พลเอกประยุทธ์ จันทรืโอชา) ที่กำหนดให้ "ปี 2560 เป็นปีแห่งข้อมูลข่าวสารของราชการ" โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้หน่วยงานของรัฐทุกแห่งมีศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน เพื่อผลักดันให้หน่วยงานของรัฐมีการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารในการบริหารภาครัฐ จัดแสดงข้อมูลข่าวสารตามสิทธิที่ประชาชนพึงได้รับรู้ เพื่อสร้างความโปร่งใสของหน่วยงานภาครัฐ ตามที่กำหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของราชการ
... อ่านทั้งหมด