- ไม่ได้กำหนดหมวดหมู่ -
หน้าผลลัพธ์ »  1 | 2 | 3 |
ประกวดราคาจ้างการจ้างเหมาบริการบำรุงรักษา ซ่อมแซม แก้ไขอุปกรณ์เครือข่ายสื่อสารข้อมูลกลาง กระทรวงการคลัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (19/10/2564)
ประกวดราคาจ้างการจ้างเหมาบริการบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไข ระบบสนับสนุนสำหรับศูนย์คอมพิวเตอร์หลัก จังหวัดปทุมธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (19/10/2564)
ประกวดราคาจ้างการจ้างเหมาบริการบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขระบบคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (19/10/2564)
ลิงค์เชื่อมโยง (19/08/2564)
ประกาศสํานักงานปลัดกระทรวงการคลัง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบํารุงรักษาเครื่องปรับอากาศแบบรวมอะไหล่ (จํานวน ๖ เดือน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (01/10/2563)
ประกาศสํานักงานปลัดกระทรวงการคลัง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การเช่าบริการสื่อดิจิทัลด้านข้อมูลเศรษฐกิจการเงินการคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (29/09/2563)
ประกาศสํานักงานปลัดกระทรวงการคลัง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจ้างเหมาบํารุงรักษาต้นไม้สนามหญ้า และทําความสะอาดพื้นถนน สํานักงานปลัดกระทรวงการคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (29/09/2563)
ประกาศสํานักงานปลัดกระทรวงการคลัง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาดูแลบํารุงรักษาและซ่อมแซมลิฟต์ (จํานวน ๖ เดือน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (29/09/2563)
ประกาศสํานักงานปลัดกระทรวงการคลัง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาดูแลบํารุงรักษาและซ่อมแซมระบบควบคุมการเข้า - ออก ประตูด้วยบัตร (Door Access Control System) แบบรวมอะไหล่ยกเว้นบัตร อาคารสํานักงานปลัดกระทรวงการคลัง (จํานวน ๖ เดือน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (28/09/2563)
ประกาศสํานักงานปลัดกระทรวงการคลัง เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (๓ รายการ) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (31/07/2563)