หนังสือเวียน
หน้าผลลัพธ์ »  1 |
แนวทางปฏิบัติในการเปิดเผยสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างไว้ในศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ (31/05/2563)
ข้าราชการพลเรือนสามัญตำแหน่งประเภทบริหารระดับสูง และตำแหน่งประเภทวิชาการระดับทรงคุณวุฒิพ้นจากราชการ เนื่องจากเกษียณอายุราชการ (26/09/2560)
มตราการการเพิ่มประสิทธิภาพใช้จ่ายงบประมาณรายจ่าประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (14/09/2560)
หลักเกณฑ์การกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปีกรณีไม่มีหนี้ผูกพัน (05/09/2560)
หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการจัดข้าราชการเข้าพักอาศัยในที่พักของทางราชการ พ.ศ. 2560 (05/09/2560)