ระเบียบอื่นๆ
หน้าผลลัพธ์ »  1 |
ซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับแนวทางการขอใช้ที่ราชพัสดุ (12/12/2560)
อัตราค่าบริการสาธารณสุขเพื่อใช้สำหรับการเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลในสถานพยาบาลของทางราชการ หมวดที่ 6 และหมวดที่ 7 (10/10/2560)
การกำหนดให้สถาบันและสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นภาคใต้เป็นสถานพยาบาลของรัฐบาล (09/05/2560)
หลักเกณฑ์และวิธีการให้ลูกจ้างประจำของส่วนราชการได้รับอัตราค่าจ้างสูลกว่าอัตราค่าจ้างขั้นสูงของตำแหน่งที่ได้รับการแต่งตั้งแต่ละระดับ (06/03/2560)