ประกาศ
หน้าผลลัพธ์ »  1 | 2 | 3 |
ประกาศคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ เรื่อง กำหนดให้รายงานผลการตรวจสอบอาคารตามมาตรา 32 ทวิ แห่ง พ.ร.บ.ควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 เป็นข้อมูลข่าวสารที่ต้องจัดไว้ให้ ปชช. เข้าตรวจดูได้ ตาม ม.9 วรรค 1(8) แห่ง พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารฯ พ.ศ. 2540 (27/02/2563)
ประกาศคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ เรื่องการเรียกค่าธรรมเนียมการขอสำเนา หรือขอสำเนาที่มีคำรับรองถูกต้องของข้อมูลข่าวสารของราชการ (27/02/2563)
ประกาศคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ เรื่องหลักเกณฑ์ และิธีการเกี่ยวกับการจัดให้มีข้อมูลข่าวสารของราชหารไว้ให้ประชาชนเข้าตรวจดู (27/02/2563)
ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่องอัตราร้อยละของฐานในการคำนวนที่ได้ใช้เป็นเกณฑ์ในการคำนวนเพื่อเลื่อนเงินเดือนในวันที่ 1 เมย.2561 ให้แก่ปลัดกระทรวงการคลัง (29/03/2561)
ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง อัตราร้อยละของฐานในการคำนวนที่ได้ใช้เป็นเกณฑ์ในการคำนวนเพื่อเลื่อนเงินเดือน ณ วันที่ 1 เมย.61 ให้แก่ ขรก. ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการระดับทรงคุณวุฒิ สังกัด สป.กค (28/03/2561)
ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่องอัตราร้อยละของฐานในการคำนวนที่ได้ใช้เป็นเกณฑ์ในการคำนวนเพื่อเลื่อเงินเดือน ณ วันที่ 1 เมย.61 ให้แก่ ขรก.ดำรงตำแหน่งประเภทบริหารระดับสูงและระดับต้น ประเภทอำนวยการระดับสูง และวิชาการระดับเชี่ยวชาญ สังกัด สป.กค. (28/03/2561)
ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่องแต่งตั้งกรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรี (20/12/2560)
ประกาศคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ (21/11/2560)
ประกาศกระทรวงการคลังเรื่องหลักเกณฑ์การเบิกจ่ายเงินค่ารักษาพยาบาลกรณีเจ็บป่วยฉุกเฉินในสถานพยาบาลเอกชน (31/08/2560)
ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่องกำหนดรายชื่อคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการที่มีสิทธิได้รับเบี้ยประชุมเป็นรายเดือน...(ฉบับที่7) พ.ศ. 2560 (21/07/2560)