คำสั่งสำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง
หน้าผลลัพธ์ »  1 |
คำสั่ง สป.กค. ที่ 214/2564 แก้ไขคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ สำหรับโครงการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการข้อมูลด้านกฎหมาย กระทรวงการคลัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอกส์ (e-bidding) (25/02/2564)
คำสั่งสำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง ที่ 326/61 บรรจุและแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้ (28/03/2561)
คำสั่งสำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง ที่ 316/61 เรื่องให้ข้าราชการพลเรือนสามัญซึ่งมีผลการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการไม่ต่ำกว่ามาตรฐานที่กำหนดรับราชการต่อไป (26/03/2561)
คำสั่งสำนักงานปลัดกรทะรวงการคลัง ที่ 245/61 เรื่อง บรรจุและแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้ (06/03/2561)
คำสั่งสำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง ที่ 202/61 เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการให้รักษาราชการแทน (22/02/2561)
คำสั่งสำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง ที่ 184/61 เรื่อง บรรจุและแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้ (19/02/2561)
คำสั่งสำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง ที่ 1184/2558 (25/01/2561)
คำสั่งสำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง ที่ 1333/60 เรื่อง การจัดลักษณะงานที่อยู่ในความรับผิดชวอบของหน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงการคลังและ สำนักงานรัฐมนตรี กระทรวงการคลัง (27/12/2560)
คำสั่งสำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง ที่ 1235/60 เรื่องบรรจุและแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้ (29/11/2560)
คำสั่งสำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง ที่ 272/2559 (14/03/2559)