- ไม่ได้กำหนดหมวดหมู่ -
หน้าผลลัพธ์ »  1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
คำสั่ง สป.กค. ที่ 214/2564 แก้ไขคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ สำหรับโครงการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการข้อมูลด้านกฎหมาย กระทรวงการคลัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอกส์ (e-bidding) (25/02/2564)
แนวทางปฏิบัติในการเปิดเผยสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างไว้ในศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ (31/05/2563)
ประกาศคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ เรื่อง กำหนดให้รายงานผลการตรวจสอบอาคารตามมาตรา 32 ทวิ แห่ง พ.ร.บ.ควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 เป็นข้อมูลข่าวสารที่ต้องจัดไว้ให้ ปชช. เข้าตรวจดูได้ ตาม ม.9 วรรค 1(8) แห่ง พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารฯ พ.ศ. 2540 (27/02/2563)
ประกาศคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ เรื่องการเรียกค่าธรรมเนียมการขอสำเนา หรือขอสำเนาที่มีคำรับรองถูกต้องของข้อมูลข่าวสารของราชการ (27/02/2563)
ประกาศคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ เรื่องหลักเกณฑ์ และิธีการเกี่ยวกับการจัดให้มีข้อมูลข่าวสารของราชหารไว้ให้ประชาชนเข้าตรวจดู (27/02/2563)
คำสั่งกระทรวงการคลัง ที่ 456/61 เรื่อง การจัดตั้งกลุ่มขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ ยุทธศาสตร์ชาติ และการสร้างความสามาัคคีปรองดอง (กลุ่ม ป.ย.ป.) (02/04/2561)
ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่องอัตราร้อยละของฐานในการคำนวนที่ได้ใช้เป็นเกณฑ์ในการคำนวนเพื่อเลื่อนเงินเดือนในวันที่ 1 เมย.2561 ให้แก่ปลัดกระทรวงการคลัง (29/03/2561)
คำสั่งสำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง ที่ 326/61 บรรจุและแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้ (28/03/2561)
ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง อัตราร้อยละของฐานในการคำนวนที่ได้ใช้เป็นเกณฑ์ในการคำนวนเพื่อเลื่อนเงินเดือน ณ วันที่ 1 เมย.61 ให้แก่ ขรก. ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการระดับทรงคุณวุฒิ สังกัด สป.กค (28/03/2561)
ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่องอัตราร้อยละของฐานในการคำนวนที่ได้ใช้เป็นเกณฑ์ในการคำนวนเพื่อเลื่อเงินเดือน ณ วันที่ 1 เมย.61 ให้แก่ ขรก.ดำรงตำแหน่งประเภทบริหารระดับสูงและระดับต้น ประเภทอำนวยการระดับสูง และวิชาการระดับเชี่ยวชาญ สังกัด สป.กค. (28/03/2561)