มติคณะรัฐมนตรี
หน้าผลลัพธ์ »  1 |
แนวทางการทดแทนอัตราว่างจากผลการเกษียณอายุของข้าราชการด้วยการจ้างรูปแบบอื่นๆ (05/11/2560)
ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี ในคราวประชุมเมื่อวันที่ 31 ตุลาคม 2560 (03/11/2560)
ข้อสั่งการนายกรัฐมนตรี คราวประชุมนายกรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 17 ตุลาคม 2560 (20/10/2560)
การปรับปรุงคำสั่งมอบหมายและมอบอำนาจให้รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีประจำสำนัีกนายกรัฐมนตรีปฏิบัติราชการแทนนายกรัฐมนตรี (09/10/2560)
ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี ในคราวประชุมนายกรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 3 ตุลาคม 2560 (05/10/2560)
การปรับราคาชดใช้แทนเครื่องราชอิสริยาภรณ์ที่ไม่สามารถส่งคืนตามกฏหมาย (27/09/2560)
ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี ในคราวประชุมนายกรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 12 กันยายน 2560 (15/09/2560)
ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี ในคราวประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2560 (06/09/2560)
ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี ในคราวประชุมนายกรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 29 สิงหาคม 2560 (31/08/2560)
อัตราค่าตอบแทนและและเบี้ยประชุมกรรมการรัฐวิสาหกิจ (24/03/2560)