สัญญาร่วมทุนกับเอกชน
หน้าผลลัพธ์ » 1 | 2 |  3 |
สัญญาเลขที่ 2/2559 สัญญาจ้างเหมาบำรุงรักษาต้นไม้ สนามหญ้า และทำความสะอาดพื้นถนน
สัญญาเลขที่ 3/2559 สัญญาจ้างเหมาทำความสะอาดอาคารและสถานที่ อาคารสำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง
สัญญาเลขที่ 34/2559 สัญญาซื้อขายและติดตั้งสำหรับโครงการปรับปรุงระบบสำรองข้อมูลเชื่อมโยงหน่วยงานในสังกัดกระทรวงการคลัง
สัญญาเลขที่ 38/2559 สัญญาซื้อขายและติดตั้งสำหรับโครงการทดแทน GFMIS TERMINAL
สัญญาเลขที่ 4/2559 สัญญาจ้างเหมาทำความสะอาดอาคารและสถานที่ อาคารศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สัญญาเลขที่ 47/2559 สัญญาจ้างออกแบบก่อสร้างอาคารที่ทำการใหม่ ของกระทรวงการคลัง
สัญญาเลขที่ 48/2559 สัญญาจ้างก่อสร้างอาคารศูนย์คอมพิวเตอร์หลัก สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง
สัญญาเลขที่ 49/2559 สัญญาจัดซื้อสำหรับโครงการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์เชิงรุกของกระทรวงการคลังในส่วนการเพิ่มประสิทธิภาพงานประชาสัมพันธ์เชิงรุกของกระทรวงการคลัง
สัญญาเลขที่ 5/2559 สัญญาจ้างเหมาดูแลบำรุงรักษาระบบเครื่องประบอากาศและระบบสาธารณูปโภค