สัญญาร่วมทุนกับเอกชน
หน้าผลลัพธ์ » 1 |  2 | 3 |
สัญญาเลขที่ 13/2560 สัญญาจ้างเหมาบำรุงรักษา และซ่อมแซมแก้ไข ระบบเครื่องกำเนิดไฟฟ้า (GENERATOR) (19/10/2559)
สัญญาเลขที่ 18/2560 สัญญาจ้างเหมาดูแลบำรุงรักษาเครื่องสำรองไฟฟ้าอัตโนมัติ (UPS) แบบไม่รวมอะไหล่ และไม่รวม Battery (19/10/2559)
สัญญาเลขที่ 19/2560 สัญญาจ้างเหมาดูแลบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศห้องคอมพิวเตอร์และห้องเครือข่ายสื่อสารแบบรวมอะไหล่ (19/10/2559)
สัญญาเลขที่ 2/2560 สัญญาจ้างเหมาบำรุงรักษาต้นไม้ สนามหญ้า และทำความสะอาดพื้นถนน (18/10/2559)
สัญญาเลขที่ 4/2560 สัญญาจ้างเหมาทำความสะอาดอาคารและสถานที่ อาคารกัฬา 100 ปี กรมบัญชีกลาง (ศูนย์คอมพิวเตอร์และสำนักงานชั่วคราว ศทส. สป.กค.) (17/10/2559)
สัญญาเลขที่ 22/2560 สัญญาจ้างดำเนินการปฏิบัติงานและการบำรุงรักษาระบบ GFMIS ปั 2560 (Operation & Maintenance : O&M) (05/10/2559)
สัญญาเลขที่ 17/2559 สัญญาจ้างเหมาดูแลบำรุงรักษาและซ่อมแซมระบบควบคุมการเข้า-ออกประตูด้วยบัตร (Door Access Control System) (22/10/2558)
สัญญาเลขที่ 13/2559 สัญญาจ้างเหมาบริการบำรุงรักษา และซ่อมแซมแก้ไขระบบเครื่องกำเนิดไฟฟ้า (GENERATOR)
สัญญาเลขที่ 18/2559 สัญญาจ้างเหมาดูแลรักษาเครื่องสำรองไฟฟ้าอัตโนมัติ (UPS) แบบไม่รวมอะไหล่และไม่รวม Battery
สัญญาเลขที่ 19/2559 สัญญาจ้างเหมาดูแลบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ ห้องเครื่องคอมพิวเตอร์และห้องเครือข่ายสื่อสาร แบบรวมอะไหล่