สัญญาร่วมทุนกับเอกชน
หน้าผลลัพธ์ »  1 | 2 | 3 |
สัญญาเลขที่ 9/2560 สัญญาจ้างเหมาเช่าบริการวงจรเครือข่ายข้อมูลกลางกระทรวงการคลัง (26/10/2560)
สัญญาเลขที่ 1/2560 สัญญาจ้างเหมาให้บริการรักษาความปลอดภัย (30/11/2559)
สัญญาเลขที่ 15/2560 สัญญาจ้างเหมาดูแลบำรุงรักษาและซ่อมแซมลิฟต์ (02/11/2559)
สัญญาเลขที่ 16/2560 สัญญาจ้างเหมาดูแลบำรุงรักษาและซ่อมแซมระบบ CCTV ของสำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง (31/10/2559)
สัญญาเลขที่ 5/2560 สัญญาจ้างเหมาดูแลบำรุงรักษาระบบเครื่องปรับอากาศและระบบสาธารณูปโภค (28/10/2559)
สัญญาเลขที่ 21/2560 สัญญาจ้างเหมาบริการวงจรสื่อสารความเร็วสูงของระบบ GFMIS (26/10/2559)
สัญญาเลขที่ 11/2560 สัญญาจ้างเหมาบริการ ระบบ Internet ความเร็วสูง (25/10/2559)
สัญญาเลขที่ 7/2560 สัญญาจ้างเหมาบำรุงรัษาและซ่อมแซมแก้ไขระบบคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกณ์ (25/10/2559)
สัญญาเลขที่ 8/2560 สัญญาจ้างเหมาบริการบำรุงรักษา ซ่อมแซม แก้ไขอุปกรณ์เครือข่ายสื่อสารข้อมูลกลางกระทรวงการคลัง (25/10/2559)
สัญญาเลขที่ 3/2560 สัญญาจ้างเหมาทำความสะอาดอาคารและสถานที่ อาคารสำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง (20/10/2559)