รายงานผลการดำเนินงาน
หน้าผลลัพธ์ »  1 | 2 |
รายงานผลการปฏิบัติงานและผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี พ.ศ.2564 (14/03/2565)
รายงานการเงินรวมภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ 2559 (10/11/2560)
รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 และงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม พ.ศ.2560 (22/09/2560)
รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาลและการสั่งการของนายกรัฐมนตรี พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา ระหว่างวันที่ 12 กันยายน 2559 - 30 พฤศจิกายน 2559 (27/03/2560)
รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาลและการสั่งการของนายกรัฐมนตรี พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา ระหว่างวันที่ 12 กันยายน 2559 - 31 ตุลาคม 2559 (27/03/2560)
รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาลและการสั่งการของนายกรัฐมนตรี พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา ระหว่างวันที่ 12 กันยายน 2559 - 31 ธันวาคม 2559 (27/03/2560)
รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาลและการสั่งการของนายกรัฐมนตรี พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา ระหว่างวันที่ 12 กันยายน 2559 - 31 มกราคม 2560 (27/03/2560)
โครงการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการดำเนินงานของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงการคลัง ประจำปีงบประมาณ 2560 (24/03/2560)
โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานประชาสัมพันธ์เชิงรุกของกระทรวงการคลัง สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง ประจำปีงบประมาณ 2560 (24/03/2560)
โครงการเสียงตามสายในการสื่อสาร ของบุคลากรภายในสำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง ประจำปีงบประมาณ 2560 (24/03/2560)