แผนงานโครงการ
หน้าผลลัพธ์ »  1 | 2 |
แผนปฏิบัติราชการรายปี พ.ศ. 2563 ของสำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง (20/05/2563)
แผนบริหารความพร้อมต่อสภาวะวิกฤต สป.กค. (09/05/2561)
แผนปฏิบัติราชการ สป.กค.ประจำปีงบประมาณ2561 (09/05/2561)
แผนปฏิบัติราชการสป.กค.ประจำปีงบประมาณ2560 (09/05/2561)
แผนยุทธศาสตร์ สป.กค. พ.ศ. 2560 - 2564 (09/05/2561)
แผนบริหารความพร้อมต่อสภาวะวิกฤต สป.กค. ประจำปีงบประมาณ 2561 (28/02/2561)
แนวนโยบายและแนวปฏิบัติในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศของสำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง พ.ศ. 2559 (24/03/2560)
แผนปฏิบัติการของกระทรวงการคลังประจำปีงบประมาณ 2560 เพื่อสนับสนุนการดำเนินการตามร่างกรอบยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี ของรัฐบาล (24/03/2560)
แผนยุทธศาสตร์ สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง พ.ศ.2560 - พ.ศ. 2563 (24/03/2560)
แผนยุทธศาสตร์กระทรวงการคลังตามร่างกรอบยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560 - พ.ศ.2579) (24/03/2560)