ประกาศประกวดราคา สอบราคา
ประกวดราคาจ้างการจ้างเหมาบริการบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขระบบคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 19 ตุลาคม พ.ศ. 2564  ... เชื่อมโยง
ประกวดราคาจ้างการจ้างเหมาบริการบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไข ระบบสนับสนุนสำหรับศูนย์คอมพิวเตอร์หลัก จังหวัดปทุมธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 19 ตุลาคม พ.ศ. 2564  ... เชื่อมโยง
ประกวดราคาจ้างการจ้างเหมาบริการบำรุงรักษา ซ่อมแซม แก้ไขอุปกรณ์เครือข่ายสื่อสารข้อมูลกลาง กระทรวงการคลัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 19 ตุลาคม พ.ศ. 2564  ... เชื่อมโยง
ลิงค์เชื่อมโยง วันที่ 19 สิงหาคม พ.ศ. 2564  ... เชื่อมโยง
ประกาศสํานักงานปลัดกระทรวงการคลัง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบํารุงรักษาเครื่องปรับอากาศแบบรวมอะไหล่ (จํานวน ๖ เดือน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2563 ผู้ได้รับการ คัดเลือก ได้แก่ ห้างหุ้นส่วนจํากัด ไอเอสเอส ซัพพลาย เซอร์วิส ... อ่านต่อ
ประกาศสํานักงานปลัดกระทรวงการคลัง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจ้างเหมาบํารุงรักษาต้นไม้สนามหญ้า และทําความสะอาดพื้นถนน สํานักงานปลัดกระทรวงการคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 29 กันยายน พ.ศ. 2563 ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ บริษัท ทรีแพลน แอนด์แลนด์สเคป จํากัด ... อ่านต่อ
ประกาศสํานักงานปลัดกระทรวงการคลัง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาดูแลบํารุงรักษาและซ่อมแซมลิฟต์ (จํานวน ๖ เดือน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 29 กันยายน พ.ศ. 2563 ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ บริษัท ซิกม่า เอลิเวเตอร์ (ประเทศไทย) จํากัด ... อ่านต่อ
ประกาศสํานักงานปลัดกระทรวงการคลัง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การเช่าบริการสื่อดิจิทัลด้านข้อมูลเศรษฐกิจการเงินการคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 29 กันยายน พ.ศ. 2563 ผู้ได้รับการคัดเลือกได้แก่ บริษัท คอมพิวเตอร์โลจีจํากัด ... อ่านต่อ
ประกาศสํานักงานปลัดกระทรวงการคลัง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาดูแลบํารุงรักษาและซ่อมแซมระบบควบคุมการเข้า - ออก ประตูด้วยบัตร (Door Access Control System) แบบรวมอะไหล่ยกเว้นบัตร อาคารสํานักงานปลัดกระทรวงการคลัง (จํานวน ๖ เดือน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 28 กันยายน พ.ศ. 2563 ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ บริษัท ไซท์ เพรพพาเรชั่น แมเนจเมนท์จํากัด ... อ่านต่อ
ประกาศสํานักงานปลัดกระทรวงการคลัง เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (๓ รายการ) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
ประกาศ สป.กค. เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้างสำหรับโครงการปรับปรุงลานกีฬาอเนกประสงค์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 13 พฤษภาคม พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
ประกาศ สป.กค. เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้างสำหรับโครงการปรับปรุงหลังคาคลุมชั้นดาดฟ้า ชั้น 7 โดยวิธีเจาะจง วันที่ 13 พฤษภาคม พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
ประกาศ สํานักงานปลัดกระทรวงการคลัง เรื่อง ประกวดราคาจ้างโครงการบริการและเผยแพร่ข้อมลเศรษฐกิจการเงินการคลังสาธารณะ (MoF Open Data Services) ด้วยวธิีประกวดราคาอิเล็กทรอนกสิ ์ (e-bidding) วันที่ 2 พฤษภาคม พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
ประกาศสํานักงานปลัดกระทรวงการคลัง เรื่อง ประกวดราคาจ้างโครงการบูรณาการสืบคนข้อมูล ๓ กรมภาษี (TAX Search Engine) ระยะที่ ๒ ด้วยวิธประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 4 เมษายน พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
ประกาศ สป.กค. เรืองประกวดราคาซื้อโครงการทดแทนและเพิ่มประสิทธิภาพระบบรักษาความปลอดภัยเครือข่าย GFMIS วันที่ 6 มีนาคม พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
ประกาศ สป.กค. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อฟลัสวาล์วโถปัสสาวะชายชนิดกดโดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 13 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
ประกาศ สป.กค. เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างติดตั้งโคมไฟแสงสว่างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 13 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
ประกาศ สป.กค.เรื่องประกาศผู้ชนะเสนอราคา จัดทำตรายาง วันที่ 9 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
ประกาศ สป.กค. เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อกระดาษชำระจำนวน 4 รายการโดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 3 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
ประกาศ สป.กค.เรื่องยกเลิกการขายมูลดินที่ได้จากการก่อสร้าง อาคารที่ทำการใหม่กระทรวงการคลัง วันที่ 16 สิงหาคม พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
ประกาศ สป.กค.เรื่องประกวดราคาจ้างเหมาทำความสะอาดอาคารและสถานที่ อาคาร สป.กค ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 8 สิงหาคม พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
ประกาศ สป.กค.เรื่องการขายมูลดินที่ได้จากการก่อสร้างอาคารที่ทำการใหม่ กระทรวงการคลัง วันที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
ประกาศ สป.กค. เรื่องประกวดราคาซื้อสำหรับโครงการเสียงตามสายในการสื่อสารโครงการบุคลากรภายใน สป.กค.ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็คทรอนิกส์(e-bidding) วันที่ 26 กรกฎาคม พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
ประกาศ สป.กค. เรื่องยกเลิกประกาศประกวดราคาซื้อสำหรับโครงการเสียงตามสายในการสื่อสารบุคลากรภายใน สป.กค ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิคส์ (e-bidding) วันที่ 29 พฤษภาคม พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
ประกาศสํานักงานปลัดกระทรวงการคลัง เรื่อง ประกวดราคาซื้อสําหรับโครงการเสียงตามสายในการสื่อสารของบุคลากรภายในสํานักงานปลัดกระทรวงการคลัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) วันที่ 3 เมษายน พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
ประกาศสํานักงานปลัดกระทรวงการคลัง เรื่อง ประกวดราคาซื้อสําหรับโครงการทดแทนเพิ่มประสิทธิภาพเครือข่ายระบบ GFMIS ปี ๒๕๕๙ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส?(e?bidding) วันที่ 27 มีนาคม พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ ... เชื่อมโยง
ประกาศสํานักงานปลัดกระทรวงการคลัง เรื่อง ประกวดราคาเช่ารถยนต์?โดยสาร ๑๒ ที่นั่ง ดีเซล ส่วนกลาง ประเภทรถโดยสาร (รถตู้) จํานวน ๕ คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e?bidding) วันที่ 27 มีนาคม พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ ... เชื่อมโยง
... อ่านทั้งหมด