ประกาศ สํานักงานปลัดกระทรวงการคลัง เรื่อง ประกวดราคาจ้างโครงการบริการและเผยแพร่ข้อมลเศรษฐกิจการเงินการคลังสาธารณะ (MoF Open Data Services) ด้วยวธิีประกวดราคาอิเล็กทรอนกสิ ์ (e-bidding) วันที่ 2 พฤษภาคม พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
ประกาศสํานักงานปลัดกระทรวงการคลัง เรื่อง ประกวดราคาจ้างโครงการบูรณาการสืบคนข้อมูล ๓ กรมภาษี (TAX Search Engine) ระยะที่ ๒ ด้วยวิธประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 4 เมษายน พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
... อ่านทั้งหมด