แผนงาน โครงการ งบประมาณ มาตรา 9 (3)
1. คำรับรองการปฏิบัติราชการ  
- คำรับรองปฏิบัติราชการกรมทรัพยากรน้ำ กรทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2564   ... อ่านต่อ
- คำรับรองปฏิบัติราชการกรมทรัพยากรน้ำ กรทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2563   ... อ่านต่อ
2. งบประมาณรายจ่ายประจำปี  
- พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565   ... อ่านต่อ
- พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564   ... อ่านต่อ
- พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563   ... อ่านต่อ
- พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562   ... อ่านต่อ
- พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561   ... อ่านต่อ
- พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560   ... อ่านต่อ
- พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559   ... อ่านต่อ
3. แผนงานโครงการ  
- แผนปฏิบัติราชการกรมทรัพยากรน้ำ ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2561 - 2580) และระยะ 5 ปี   ... อ่านต่อ
- กรอบแผนงานในภากิจหลักของกรมทรัพยากรน้ำ ระยะ 20 ปี (พ.ศ.2560-2579)   ... อ่านต่อ
- แผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติราชการกรมทรัพยากรน้ำ พ.ศ. 2559-2564   ... อ่านต่อ
4. รายงานผลการดำเนินงาน  
- รายงานผลตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการกรมทรัพยากรน้ำ ปี 2564   ... อ่านต่อ
- รายงานผลตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการกรมทรัพยากรน้ำปี 2563   ... อ่านต่อ
- รายงานผลความก้าวหน้าตามข้อตกลงระดับหน่วยงาน ปี 2564   ... อ่านต่อ
- รายงานผลความก้าวหน้าตามข้อตกลงระดับหน่วยงาน ปี 2563   ... อ่านต่อ
- แผนปฏิบัติงานและผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี พ.ศ. 2565   ... อ่านต่อ
- รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี พ.ศ. 2564   ... อ่านต่อ
- รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี พ.ศ. 2563   ... อ่านต่อ
... อ่านทั้งหมด