นโยบายหรือการตีความ มาตรา 9 (2)
1. นโยบายและแผน  
- แผนปฏิบัติราชการกรมทรัพยากรน้ำ ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2561-2580) และระยะ 5 ปี   ... อ่านต่อ
- แผนแม่บทการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ 20 ปี (พ.ศ. 2561-2580)   ... อ่านต่อ
- กรอบแผนงานในภารกิจหลักของกรมทรัพยากรน้ำ ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560-2579)   ... อ่านต่อ
- แผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติราชการ พ.ศ. 2559-2564   ... อ่านต่อ
- แผนผังความเชื่อมโยงแผนปฏิบัติการกรมทรัพยากรน้ำ ปี 2565   ... อ่านต่อ
- แผนผังความเชื่อมโยงแผนปฏิบัติการกรมทรัพยากรน้ำ ปี 2564   ... อ่านต่อ
- แผนผังความเชื่อมโยงแผนปฏิบัติการกรมทรัพยากรน้ำ ปี 2563   ... อ่านต่อ
- ประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงานของอธิบดีกรมทรัพยากรน้ำ   ... อ่านต่อ
- นโยบายกำกับดูแลองค์การที่ดีกรมทรัพยากรน้ำ   ... อ่านต่อ
2. การตีความ (ไม่มีภารกิจที่เกี่ยวข้อง)  
... อ่านทั้งหมด