พิมพ์  

ผลการพิจารณาฯ ม.9 (1)
ลำดับที่แฟ้ม/รายละเอียดเอกสารชั้นวางแฟ้มที่
11. ผลการพิจารณาอนุมัติ/อนุญาต (ไม่มีภารกิจที่เกี่ยวข้อง) 
22. คำวินิจฉัย (ไม่มีภารกิจที่เกี่ยวข้อง) 

นโยบายหรือการตีความ ม.9 (2)
ลำดับที่แฟ้ม/รายละเอียดเอกสารชั้นวางแฟ้มที่
1 - กรอบแผนงานในภารกิจหลักของกรมทรัพยากรน้ำ ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560-2579) 
2 - นโยบายกำกับดูแลองค์การที่ดีกรมทรัพยากรน้ำ 
3 - ประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงานของอธิบดีกรมทรัพยากรน้ำ 
4 - แผนปฏิบัติราชการกรมทรัพยากรน้ำ ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2561-2580) และระยะ 5 ปี 
5 - แผนผังความเชื่อมโยงแผนปฏิบัติการกรมทรัพยากรน้ำ ปี 2563 
6 - แผนผังความเชื่อมโยงแผนปฏิบัติการกรมทรัพยากรน้ำ ปี 2564 
7 - แผนผังความเชื่อมโยงแผนปฏิบัติการกรมทรัพยากรน้ำ ปี 2565 
8 - แผนแม่บทการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ 20 ปี (พ.ศ. 2561-2580) 
9 - แผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติราชการ พ.ศ. 2559-2564 
101. นโยบายและแผน 
112. การตีความ (ไม่มีภารกิจที่เกี่ยวข้อง) 

แผนงาน โครงการ งบประมาณ ม.9 (3)
ลำดับที่แฟ้ม/รายละเอียดเอกสารชั้นวางแฟ้มที่
1 - กรอบแผนงานในภากิจหลักของกรมทรัพยากรน้ำ ระยะ 20 ปี (พ.ศ.2560-2579) 
2 - คำรับรองปฏิบัติราชการกรมทรัพยากรน้ำ กรทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2563 
3 - คำรับรองปฏิบัติราชการกรมทรัพยากรน้ำ กรทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2564 
4 - แผนปฏิบัติงานและผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี พ.ศ. 2565 
5 - แผนปฏิบัติราชการกรมทรัพยากรน้ำ ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2561 - 2580) และระยะ 5 ปี 
6 - แผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติราชการกรมทรัพยากรน้ำ พ.ศ. 2559-2564 
7 - พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 
8 - พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 
9 - พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
10 - พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
11 - พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
12 - พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
13 - พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
14 - รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี พ.ศ. 2563 
15 - รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี พ.ศ. 2564 
16 - รายงานผลความก้าวหน้าตามข้อตกลงระดับหน่วยงาน ปี 2563 
17 - รายงานผลความก้าวหน้าตามข้อตกลงระดับหน่วยงาน ปี 2564 
18 - รายงานผลตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการกรมทรัพยากรน้ำ ปี 2564 
19 - รายงานผลตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการกรมทรัพยากรน้ำปี 2563 
201. คำรับรองการปฏิบัติราชการ 
212. งบประมาณรายจ่ายประจำปี 
223. แผนงานโครงการ 
234. รายงานผลการดำเนินงาน 

คู่มือหรือคำสั่ง ม.9 (4)
ลำดับที่แฟ้ม/รายละเอียดเอกสารชั้นวางแฟ้มที่
11. คู่มือ 
2 1.1 ช่องทางการให้บริการศูนย์ข้อมูลข่าวสารของกรมทรัพยากรน้ำ 
3 1.10 คู่มือประชาชนการดำเนินการเกี่ยวกับสัมปทานประกอบกิจการประปา 
4 1.11 คู่มือการวิเคราะห์อัตราค่าน้ำประปา 
5 1.12 คู่มือการขอเป็นผู้สอบบัญชี ของผู้รับสัมปทานประกอบกิจการประปา 
6 1.13 กระบวนการและขั้นตอนการดำเนินการเกี่ยวกับการขอรับการสัมปทานประกอบกิจการประปา 
7 1.2 ขั้นตอนการแจ้งร้องเรียนและติดตามเรื่องร้องเรียนของประชาชน 
8 1.3 ขั้นตอนการรับบริการศูนย์ข้อมูลข่าวสาร กรมทรัพยากรน้ำ 
9 1.4 คู่มือการให้บริการศูนย์ข้อมูลข่าวสารของกรมทรัพยากรน้ำ 
10 1.5 ขั้นตอนการจัดการเรื่องร้องเรียนของประชาชน 
11 1.6 คู่มือกระบวนการขั้นตอนเรื่องร้องเรียน 
12 1.7 คู่มือกระบวนการขั้นตอนเรื่องอุทธรณ์ 
13 1.8 ขั้นตอนการขอรับบริการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำ 
14 1.9 คู่มือการควบคุมงานและการตรวจรับงานก่อสร้าง 
152. คำสั่ง 
16 2.1 ระเบียบกรมทรัพยากรน้ำว่าด้วยการขอรับข้อมูลอุทกวิทยาอุตุวิทยา พ.ศ. 2560 
17 2.2 ประกาศกรมทรัพยากรน้ำ เรื่อง ขอยกเลิกการขอสำเนาบัตรประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้าน 

สิ่งพิมพ์ตามมาตรา 7 วรรคสอง ม.9 (5)
ลำดับที่แฟ้ม/รายละเอียดเอกสารชั้นวางแฟ้มที่
1 ระเบียบกรมทรัพยากรน้ำว่าด้วยการขอรับข้อมูลอุทกวิทยาอุตุวิทยา พ.ศ. 2560 

สัญญาสัมปทาน ม.9 (6)
ลำดับที่แฟ้ม/รายละเอียดเอกสารชั้นวางแฟ้มที่
1 1. สัมปทานประกอบกิจการประปาในเขตอำเภอเมือง จังหวัดฉะเชิงเทรา 
2 10 สัมปทานประกอบกิจการประปาในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลหนองขาม อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 
3 11. สัมปทานประกอบกิจการประปาในเขตหมู่บ้านสินธานี โครงการ ๒ ตำบลท่าสาย อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย 
4 12. สัมปทานประกอบกิจการประปาในเขตโครงการสันติบุรีคันทรี่คลับ ตำบลห้วยสัก อำเภอเมืองเชียงราย ตำบลเวียงชัย อำเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงราย 
5 13. สัมปทานประกอบกิจการประปาในเขตเทศบาลตำบลหางดง อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ 
6 14. สัมปทานประกอบกิจการประปาในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลเจดีย์แม่ครัว อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ 
7 15. สัมปทานประกอบกิจการประปาในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลเมืองเล็น เทศบาลตำบลหนองแหย่ง เทศบาลตำบลสันป่าเปา และเทศบาลตำบลสันนาเม็ง อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ 
8 16. สัมปทานประกอบกิจการประปาในเขตอำเภอพุทธมณฑล อำเภอสามพราน อำเภอนครชัยศรี จ.นครปฐม 
9 17. สัมปทานประกอบกิจการประปาในเขตอำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์ 
10 18. สัมปทานประกอบกิจการประปาในเขตโครงการสวนอุตสาหกรรมบางกะดี ตำบลบางกะดี อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี 
11 19. สัมปทานประกอบกิจการประปาในเขตโครงการจัดสรรที่ดินบ้านศุภลักษณ์ ตำบลลำลูกกา อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี 
12 2. สัมปทานประกอบกิจการประปาในเขตอำเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา 
13 20. สัมปทานประกอบกิจการประปาในเขตพื้นที่บริการเขตปทุมธานี-รังสิต จังหวัดปทุมธานี 
14 21. สัมปทานประกอบกิจการประปาในเขตโครงการหมู่บ้านพฤกษ์สราญ ตำบลลำลูกกา อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี 
15 22. สัมปทานประกอบกิจการประปาในเขตเทศบาลเมืองท่าโขลง ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 
16 23. สัมปทานประกอบกิจการประปาในเขตโครงการจัดสรรที่ดินโฉนดเลขที่ 740,87123, 87124 ตำบลลำลูกกา อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี 
17 24. สัมปทานประกอบกิจการประปา ในเขตโครงการจัดสรรที่ดินบริษัท น้ำใส 304 จำกัด อำเภอศรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรี 
18 25. สัมปทานประกอบกิจการประปาในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลหัวรอ อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก 
19 26. สัมปทานประกอบกิจการประปาในเขตโครงการจัดสรรที่ดินบลูแคนยอน การ์เดน ตำบลไม้ขาว อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต 
20 27. สัมปทานประกอบกิจการประปาในเขตจังหวัดภูเก็ต (ยกเว้นพื้นที่ที่ได้รับสัมปทานฯ) 
21 28. สัมปทานประกอบกิจการประปาในเขตโครงการบ้านสวนล็อคปาล์ม และโครงการเดอะพาโน บ้านสวนล็อคปาล์ม ตำบลกะทู้ อำเภอกะทู้ จ.ภูเก็ต 
22 29. สัมปทานประกอบกิจการประปาในเขตโครงการลากูน่า ทาวน์โฮม 2 ตำบลเชิงทะเล อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต 
23 3. สัมปทานประกอบกิจการประปาในเขตอำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี 
24 30. สัมปทานประกอบกิจการประปาในเขตโครงการลากูน่า วิลเลจ ทาวน์โฮมส์ 1 ตำบลเชิงทะเล อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต 
25 31. สัมปทานประกอบกิจการประปาในเขตโครงการลากูน่า วิลเลจ ทาวน์โฮมส์ 2 ตำบลเชิงทะเล อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต 
26 32. สัมปทานประกอบกิจการประปาในเขตโครงการลากูน่า วิลเลจ เรสซิเดนส์ 1 ตำบลเชิงทะเล อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต 
27 33. สัมปทานประกอบกิจการประปาในเขตโครงการลากูน่า วิลเลจ เรสซิเดนส์ 2 ตำบลเชิงทะเล อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต 
28 34. สัมปทานประกอบกิจการประปาในเขตโครงการลากูน่า วิลเลจ เรสซิเดนส์ 3 ตำบลเชิงทะเล อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต 
29 35. สัมปทานประกอบกิจการประปาในเขตโครงการบ้านสวนเมืองถลาง และโครงการการ์เด้นท์เพลส ตำบลเทพกระษัตรี อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต 
30 36. สัมปทานประกอบกิจการประปาในเขตโครงการลากูน่า เรสซิเดนส์ 3 ตำบลเชิงทะเล อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต 
31 37. สัมปทานประกอบกิจการประปาในเขตโครงการลากูน่า วิลเลจ เรสซิเดนส์ ๔ ตำบลเชิงทะเล อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต 
32 38. สัมปทานประกอบกิจการประปาในเขตโครงการลากูน่า ทาวน์โฮม 3 ตำบลเชิงทะเล อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต 
33 39. สัมปทานประกอบกิจการประปาในเขตโครงการลากูน่าเซอร์วิส ตำบลเชิงทะเล อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต 
34 4. สัมปทานประกอบกิจการประปาในเขตโครงการเขาเขียวคันทรี่คลับ ตำบลบางพระ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 
35 40. สัมปทานประกอบกิจการประปาในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลไม้ขาว และในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลสาคู อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต 
36 41. สัมปทานประกอบกิจการประปาในเขตโครงการแพลทินั่ม เรสซิเดนซ์ พาร์ค อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต 
37 42. สัมปทานประกอบกิจการประปา ในเขตโครงการจัดสรรที่ดินเขตประกอบการอุตสาหกรรม จี.เค.แลนด์ ตำบลปลวกแดง อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง 
38 43. สัมปทานประกอบกิจการประปาในเขตพื้นที่สำนักงานประปาระยอง จังหวัดระยอง 
39 44. สัมปทานประกอบกิจการประปาในเขตพื้นที่จังหวัดราชบุรี (ยกเว้นพื้นที่ที่ได้รับสัมปทานฯ) 
40 45. สัมปทานประกอบกิจการประปาในเขตโครงการจัดสรรที่ดินบริษัท บ้านสวยสวนงาม จำกัด ตำบลเหมืองง่า อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน 
41 46. สัมปทานประกอบกิจการประปาในเขตพื้นที่บริการสำนักงานประปาดำเนินสะดวก อำเภอดำเนินสะดวก จังหวัดราชบุรี และสำนักงานประปาสมุทรสงคราม อำเภอเมืองสมุทรสงคราม จังหวัดสมุทรสงคราม 
42 47. สัมปทานประกอบกิจการประปาในเขตหมู่บ้านประภัสสรวิลล่า โครงการ ๓ ตำบลคลองมะเดื่อ อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร 
43 48. สัมปทานประกอบกิจการประปาในเขตอำเภอกระทุ่มแบน อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร 
44 49. สัมปทานประกอบกิจการประปาในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลชัยมงคล อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร 
45 5. สัมปทานประกอบกิจการประปาในเขตโครงการเขาเขียว กอล์ฟ วิลเลจ โฉนดที่ดินเลขที่ 92193,92194 ตำบลบางพระ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 
46 50. สัมปทานประกอบกิจการประปาในเขตโครงการสวนอุตสาหกรรมอินทรา ตำบลน้ำตาล อำเภออินทร์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี 
47 6. สัมปทานประกอบกิจการประปาในเขตเทศบาลตำบลเจ้าพระยาสุรศักดิ์ และองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อวิน ตำบลบ่อวิน อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 
48 7. สัมปทานประกอบกิจการประปาในเขตโครงการประปาเกาะล้าน เมืองพัทยา จังหวัดชลบุรี 
49 8. สัมปทานประกอบกิจการประปาในพื้นที่บริการสำนักงานประปาพนัสนิคม และสำนักงานประปาบ้านบึง ในเขตอำเภอพานทอง อำเภอพนัสนิคม อำเภอบ้านบึง และอำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี 
50 9. สัมปทานประกอบกิจการประปาในเขตพื้นที่สำนักงานประปาชลบุรี อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี 

มติคณะรัฐมนตรี ม.9 (7)
ลำดับที่แฟ้ม/รายละเอียดเอกสารชั้นวางแฟ้มที่
1ไม่มีภารกิจที่เกี่ยวข้อง 

ข่าวสารอื่นๆ ที่คณะกรรมการกำหนด ม.9(8)
ประกาศประกวดราคา สอบราคา
ลำดับที่แฟ้ม/รายละเอียดเอกสารชั้นวางแฟ้มที่
1- ประกาศ E-Bidding / E-Market 
2- ประกาศจ้างที่ปรึกษา 
3- ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง 
4- ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง 
5- ประกาศราคากลางและการคำนวณราคากลาง 
6- ประกาศสอบราคา 
7- สาระสำคัญของสัญญา 

ข่าวสารอื่นๆ ที่คณะกรรมการกำหนด ม.9(8)
สรุปผลการจัดซื้อ (แบบ สขร.1)
ลำดับที่แฟ้ม/รายละเอียดเอกสารชั้นวางแฟ้มที่
1 - สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนกรกฎาคม 2564 
2 - สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนกันยายน 2564 
3 - สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2564 
4 - สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนตุลาคม 2563 
5 - สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนตุลาคม 2564 
6 - สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนธันวาคม 2563 
7 - สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนพฤศจิกายน 2563 
8 - สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนพฤษภาคม 2564 
9 - สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนมกราคม 2564 
10 - สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนมิถุนายน 2564 
11 - สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนมีนาคม 2564 
12 - สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนเมษายน 2564 
13 - สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนสิงหาคม 2564 
14สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง (แบบ สขร.1) 24  

ข่าวสารอื่นๆ ที่คณะกรรมการกำหนด ม.9(8)
ข้อมูลเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม
ลำดับที่แฟ้ม/รายละเอียดเอกสารชั้นวางแฟ้มที่
1 - รายงานผลการตรวจสอบคุณภาพน้ำ สทภ.1 
2 - รายงานผลการตรวจสอบคุณภาพน้ำ สทภ.10 
3 - รายงานผลการตรวจสอบคุณภาพน้ำ สทภ.11 
4 - รายงานผลการตรวจสอบคุณภาพน้ำ สทภ.2 
5 - รายงานผลการตรวจสอบคุณภาพน้ำ สทภ.2 
6 - รายงานผลการตรวจสอบคุณภาพน้ำ สทภ.2 จ.ชัยนาท จ.อุทัยธานี จ.นครสวรรค์ 
7 - รายงานผลการตรวจสอบคุณภาพน้ำ สทภ.3 
8 - รายงานผลการตรวจสอบคุณภาพน้ำ สทภ.4 
9 - รายงานผลการตรวจสอบคุณภาพน้ำ สทภ.4 
10 - รายงานผลการตรวจสอบคุณภาพน้ำ สทภ.5 
11 - รายงานผลการตรวจสอบคุณภาพน้ำ สทภ.6 
12 - รายงานผลการตรวจสอบคุณภาพน้ำ สทภ.7 
13 - รายงานผลการตรวจสอบคุณภาพน้ำ สทภ.9 จ.น่าน 
14 - รายงานผลการตรวจสอบคุณภาพน้ำ สทภ.9 จ.สุโทัย/จ.พิจิตร 
15รายงานผลการตรวจคุณภาพน้ำ ปีงบประมาณ พ.ศ.2562 โครงการอนุรักษ์ ฟื้นฟูแหล่งน้ำพร้อมระบบกระจายน้ำ 
16รายงานผลการตรวจสอบคุณภาพน้ำ ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 โครงการตรวจสอบและประเมินผลคุณภาพน้ำของแหล่งน้ำโครงการอนุรักษ์ ฟื้นฟูแหล่งน้ำพร้อมระบบกระจายน้ำ 

ข่าวสารอื่นๆ ที่คณะกรรมการกำหนด ม.9(8)
กำหนดให้ข้อมูลข่าวสารตามเกณฑ์ฯ
ลำดับที่แฟ้ม/รายละเอียดเอกสารชั้นวางแฟ้มที่
13. จดหมายข่าวกรมทรัพยากรน้ำ 
2ข้อ 1 (1) กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับเกี่ยวกับการจัดหาพัสดุ 
3ข้อ 1 (2) แผนการจัดหาพัสดุ 
4ข้อ 1 (3) รายงานการขอซื้อขอจ้างเอกสารสอบราคาและประกวดราคา ตาม ม.9 (8) : ประกาศจ้างที่ปรึกษา 
5ข้อ 1 (3) รายงานการขอซื้อขอจ้างเอกสารสอบราคาและประกวดราคา ตาม ม.9 (8) : ประกาศสอบราคา 
6ข้อ 1 (3) รายงานการขอซื้อขอจ้างเอกสารสอบราคาและประกวดราคา ตาม ม.9 (8) : รายการประกาศ E-Bidding/E-Market 
7ข้อ 1 (4) ผลการจัดหาพัสดุแต่ละโครงการ/รายการ 
8 ข้อ 1 (5) สรุปผลการจัดหาพัสดุ รอบเดือนตาม ม.9 (8) : สรุปผลการจัดหาพัสดุ เดือนกรกฎาคม 2464 
9 ข้อ 1 (5) สรุปผลการจัดหาพัสดุ รอบเดือนตาม ม.9 (8) : สรุปผลการจัดหาพัสดุ เดือนกันยายน 2564 
10 ข้อ 1 (5) สรุปผลการจัดหาพัสดุ รอบเดือนตาม ม.9 (8) : สรุปผลการจัดหาพัสดุ เดือนกุมภาพันธ์ 2564 
11 ข้อ 1 (5) สรุปผลการจัดหาพัสดุ รอบเดือนตาม ม.9 (8) : สรุปผลการจัดหาพัสดุ เดือนตุลาคม 2563 
12 ข้อ 1 (5) สรุปผลการจัดหาพัสดุ รอบเดือนตาม ม.9 (8) : สรุปผลการจัดหาพัสดุ เดือนธันวาคม 2563 
13 ข้อ 1 (5) สรุปผลการจัดหาพัสดุ รอบเดือนตาม ม.9 (8) : สรุปผลการจัดหาพัสดุ เดือนพฤศจิกายน 2563 
14 ข้อ 1 (5) สรุปผลการจัดหาพัสดุ รอบเดือนตาม ม.9 (8) : สรุปผลการจัดหาพัสดุ เดือนพฤษภาคม 2564 
15 ข้อ 1 (5) สรุปผลการจัดหาพัสดุ รอบเดือนตาม ม.9 (8) : สรุปผลการจัดหาพัสดุ เดือนมกราคม 2564 
16 ข้อ 1 (5) สรุปผลการจัดหาพัสดุ รอบเดือนตาม ม.9 (8) : สรุปผลการจัดหาพัสดุ เดือนมิถุนายน 2564 
17 ข้อ 1 (5) สรุปผลการจัดหาพัสดุ รอบเดือนตาม ม.9 (8) : สรุปผลการจัดหาพัสดุ เดือนมีนาคม 2564 
18 ข้อ 1 (5) สรุปผลการจัดหาพัสดุ รอบเดือนตาม ม.9 (8) : สรุปผลการจัดหาพัสดุ เดือนเมษายน 2564 
19 ข้อ 1 (5) สรุปผลการจัดหาพัสดุ รอบเดือนตาม ม.9 (8) : สรุปผลการจัดหาพัสดุ เดือนสิงหาคม 2564 
20 ข้อ 1 (6) รายงานผลการจัดซื้อพัสดุประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2562 
21 ข้อ 1 (6) รายงานผลการจัดซื้อพัสดุประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (เดือนมิถุนายน - เดือนกันยายน 2562) 
22 ข้อ 1 (6) รายงานผลการจัดซื้อพัสดุประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
23 ข้อ 1 (7) รายงานของผู้ควบคุม/ผู้ตรวจสอบภายในเกี่ยวกับการจัดหาพัสดุ 
24 ข้อ 1 (8) รายงาน/ผลการตรวจสอบของ สตง. ปี พ.ศ. 2559 
25 ข้อ 1 (8) รายงาน/ผลการตรวจสอบของ สตง. ปี พ.ศ. 2560 
26 ข้อ 1 (8) รายงาน/ผลการตรวจสอบของ สตง. ปี พ.ศ. 2561 
27 ข้อ 1 (8) รายงาน/ผลการตรวจสอบของ สตง. ปี พ.ศ. 2562 
28 ข้อ 2 (1) หลักเกณฑ์และขั้นตอนการให้บริการประชาชน 
29 ข้อ 2 (2) เอกสารและคู่มือการปฏิบัติงานของบุคคลากรภาย ใต้หลักเกณฑ์ตาม (1) : คู่มือปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร 
30 ข้อ 2 (3) สถิติการให้บริการประชาชนของหน่วยงาน : ข้อมูลสถิติผู้มาใช้บริการศูนย์ข้อมูลข่าวสารกรมทรัพยากรน้ำ ประจำปีงบประมาณ 2561 
31 ข้อ 2 (3) สถิติการให้บริการประชาชนของหน่วยงาน : ข้อมูลสถิติผู้มาใช้บริการศูนย์ข้อมูลข่าวสารกรมทรัพยากรน้ำ ประจำปีงบประมาณ 2562 
32 ข้อ 2 (3) สถิติการให้บริการประชาชนของหน่วยงาน : ข้อมูลสถิติผู้มาใช้บริการศูนย์ข้อมูลข่าวสารกรมทรัพยากรน้ำ ประจำปีงบประมาณ 2563 
33 ข้อ 2 (3) สถิติการให้บริการประชาชนของหน่วยงาน : ข้อมูลสถิติผู้มาใช้บริการศูนย์ข้อมูลข่าวสารกรมทรัพยากรน้ำ ประจำปีงบประมาณ 2564 
34 ข้อ 2 (4) รายงานผลการประเมินความพึงพอใจการให้บริการประชาชน 
35 ข้อ 2 (5) หลักเกณฑ์ขั้นตอนการแก้ปัญหามีการร้องเรียนการให้บริการ 
36 ข้อ 2 (6) รายงานผลการดำเนินการเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ 
37ข้อ 2 (7) รายงานการประเมินผลการให้บริการของผู้ควบคุม/ผู้ตรวจสอบภายใน (ไม่มีภารกิจ) 
38 ข้อ 3 (1) กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมทรัพยากรน้ำ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2545 
39 ข้อ 3 (1) กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมทรัพยากรน้ำ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2551 
40 ข้อ 3 (1) คำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 2/2561 เรื่อง การจัดสรรภารกิจและบุคลากรของสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ (ตัดโอนภารกิจบางส่วนของกรมทรัพยากรน้ำไปยังสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ) 
41ข้อ 3 (2) วิสัยทัศน์และพันธกิจของหน่วยงาน 
42ข้อ 3 (3) แผนปฏิบัติงานประจำปีของหน่วยงาน 
43ข้อ 3 (4) ระเบียบ ข้อบังคับ หลักเกณฑ์และขั้นตอนการปฏิบัติงานที่บุคลากรใช้เป็นแนวทางดำเนินงาน 
44ข้อ 3 (5) คู่มือการปฏิบัติงาน 
45ข้อ 3 (6) รายงานผลการปฏิบัติงาน 
46 ข้อ 4 (1) แผนงาน/โครงการและงบประมาณประจำปีของหน่วยงาน : พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 
47 ข้อ 4 (1) แผนงาน/โครงการและงบประมาณประจำปีของหน่วยงาน : พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 
48 ข้อ 4 (1) แผนงาน/โครงการและงบประมาณประจำปีของหน่วยงาน : พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
49 ข้อ 4 (1) แผนงาน/โครงการและงบประมาณประจำปีของหน่วยงาน : พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
50 ข้อ 4 (1) แผนงาน/โครงการและงบประมาณประจำปีของหน่วยงาน : พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
51 ข้อ 4 (1) แผนงาน/โครงการและงบประมาณประจำปีของหน่วยงาน : พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
52 ข้อ 4 (1) แผนงาน/โครงการและงบประมาณประจำปีของหน่วยงาน : พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
53ข้อ 4 (2) แผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
54 ข้อ 4 (2) หลักเกณฑ์และตัวชี้วัดผลสัมฤทธิ์การใช้จ่ายบงบฯ แต่ละแผนงาน/โครงการ : แผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ พ.ศ. 2563 
55 ข้อ 4 (2) หลักเกณฑ์และตัวชี้วัดผลสัมฤทธิ์การใช้จ่ายบงบฯ แต่ละแผนงาน/โครงการ : แผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ พ.ศ. 2564 
56 ข้อ 4 (3) รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณจำแนกตามแผนงานและโครงการ ปี 2563 
57 ข้อ 4 (3) รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณจำแนกตามแผนงานและโครงการ ปี 2564 
58 ข้อ 4 (4) รายงานการประเมินผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี โดยผู้ตรวจสอบภายใน : รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2562 
59 ข้อ 4 (4) รายงานการประเมินผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี โดยผู้ตรวจสอบภายใน : รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2563 
60 ข้อ 4 (4) รายงานการประเมินผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี โดยผู้ตรวจสอบภายใน : รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2564 
61 ข้อ 4 (5) รายงานผลการตรวจสอบการใช้จ่ายเงินงบฯ ของ สตง. ปี พ.ศ. 2559 
62 ข้อ 4 (5) รายงานผลการตรวจสอบการใช้จ่ายเงินงบฯ ของ สตง. ปี พ.ศ. 2560 
63 ข้อ 4 (5) รายงานผลการตรวจสอบการใช้จ่ายเงินงบฯ ของ สตง. ปี พ.ศ. 2561 
64 ข้อ 4 (5) รายงานผลการตรวจสอบการใช้จ่ายเงินงบฯ ของ สตง. ปี พ.ศ. 2562 
65ข้อ 5 (1) หลักเกณฑ์การตัดเลือก/สรรหาบุคลากร เอกสาร/ประกาศที่เกี่ยวข้อง 
66ข้อ 5 (2) รายงานผลการคัดเลือก/สรรหา ตาม (1) 
67 ข้อ 5 (3) ประกาศกรมทรัพยากรน้ำ เรื่อง ข้อบังคับว่าด้วยจรรยาบรรณข้าราชการกรมทรัพยากรน้ำ 
68 ข้อ 5 (3) มาตรฐานทางจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาชีพของบุคลากร 
69ข้อ 5 (4) หลักเกณฑ์การพิจารณาให้คุณให้โทษต่อบุคลากรในหน่วยงาน 
70ข้อ 5 (5) หลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานประจำปีของบุคคลากรในหน่วยงาน 
71 ข้อ 5 (6) รายงานการประเมินผลตาม (4) และ (5) : ประกาศผลการปฏิบัติราชการและการเลื่อนเงินเดือนของข้าราชการ ปี พ.ศ. 2563 (รอบการประเมินครั้งที่ 1) 
72 ข้อ 5 (6) รายงานการประเมินผลตาม (4) และ (5) : ประกาศผลการปฏิบัติราชการและการเลื่อนเงินเดือนของข้าราชการ ปี พ.ศ. 2563 (รอบการประเมินครั้งที่ 2) 
73 ข้อ 5 (6) รายงานการประเมินผลตาม (4) และ (5) : ประกาศผลการปฏิบัติราชการและการเลื่อนเงินเดือนของข้าราชการ ปี พ.ศ. 2564 (รอบการประเมินครั้งที่ 1) 
74 ข้อ 5 (6) รายงานการประเมินผลตาม (4) และ (5) : ประกาศผลการปฏิบัติราชการและการเลื่อนเงินเดือนของข้าราชการ ปี พ.ศ. 2564 (รอบการประเมินครั้งที่ 2) 
75 ข้อ 6 (1) หลักเกณฑ์และตัวชี้วัดที่ใช้ประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติงานประจำปี พ.ศ. 2563 ระดับกรม 
76 ข้อ 6 (1) หลักเกณฑ์และตัวชี้วัดที่ใช้ประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติงานประจำปี พ.ศ. 2563 ระดับหน่วยงาน 
77 ข้อ 6 (1) หลักเกณฑ์และตัวชี้วัดที่ใช้ประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติงานประจำปี พ.ศ. 2564 ระดับกรม 
78 ข้อ 6 (1) หลักเกณฑ์และตัวชี้วัดที่ใช้ประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติงานประจำปี พ.ศ. 2564 ระดับหน่วยงาน 
79 ข้อ 6 (2) รายงานของผู้ควบคุมผู้ตรวจสอบภายใน จำแนกตามแผนงานและโครงการภายใต้แผนปฏิบัติงานประจำปี พ.ศ 2563 
80 ข้อ 6 (2) รายงานของผู้ควบคุมผู้ตรวจสอบภายใน จำแนกตามแผนงานและโครงการภายใต้แผนปฏิบัติงานประจำปี พ.ศ. 2564 
81ข้อ 6 (3) รายงานการประเมินผลการปฏิบัติงานของหน่วยงานตามแผนปฏิบัติงานประจำปี 
82 ข้อ 6 (4) รายงานการประเมินผลการปฏิบัติงานประจำปีของหน่วยงาน โดยผู้ควบคุม/ผู้ตรวจสอบภายใน และผลการตรวจสอบของ สตง. : รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
83 ข้อ 6 (4) รายงานการประเมินผลการปฏิบัติงานประจำปีของหน่วยงาน โดยผู้ควบคุม/ผู้ตรวจสอบภายใน และผลการตรวจสอบของ สตง. : รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
84 ข้อ 6 (4) รายงานการประเมินผลการปฏิบัติงานประจำปีของหน่วยงาน โดยผู้ควบคุม/ผู้ตรวจสอบภายใน และผลการตรวจสอบของ สตง. : รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
85 ข้อมูลสาถนที่ติดต่อสำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 1-11 
86 ช่องทางการติดต่อสอบถามข้อมูลหรือร้องเรียน/ร้องทุกข์ 

สัญญาอื่นๆ
ลำดับที่แฟ้ม/รายละเอียดเอกสารชั้นวางแฟ้มที่
1 1. สรุปการรายงานผลการดำเนินงานศูนย์ข้อมูลข่าวสารของกรมทรัพยากรน้ำ ต.ค. 57 - มิ.ย. 58 
2 1. สัญญาจ้างนิทรรศการในการประชุมวิชาการและนิทรรศการ "ทรัพยากรไทย : นำสิ่งดีงานสู่สายตาโลก 
3 2. รายงานสรุปผลการดำเนินงานของศูนย์ข้อมูลข่าวสารของกรมทรัพยากรน้ำ ก.ค. 58 - ก.ย. 58 
4 2. สัญญาจ้างการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ด้านทรัพยากรน้ำโครงการเตือนภัยแล้งล่วงหน้าพร้อมการใช้น้ำอย่างฉลาด 
5 3. สรุปการรายงานผลการดำเนินงานของศูนย์ข้อมูลข่าวสารของกรมทรัพยากรน้ำ ต.ค. 58 - มี.ค. 59 

ข่าวสารอื่นๆ ที่คณะกรรมการกำหนด ม.9(8)
กำหนดให้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับงานวิจัยฯ
ลำดับที่แฟ้ม/รายละเอียดเอกสารชั้นวางแฟ้มที่
1 งานวิจัยที่ใช้เงินงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ 2564 
2 งานวิจัยที่ใช้เงินงบประมาณ ปี พ.ศ. 2565 

ข่าวสารอื่นๆ ที่คณะกรรมการกำหนด ม.9(8)
กำหนดให้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับที่สาธารณประโยชน์เป็นข้อมูลข่าวสารที่ต้องจัดเตรียมไว้ให้ประชาชนตรวจดูได้ตามมาตรา 9 วรรคหนึ่ง (8) แห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540
ลำดับที่แฟ้ม/รายละเอียดเอกสารชั้นวางแฟ้มที่
1ไม่มีภารกิจที่เกี่ยวข้อง 31  

ข่าวสารอื่นๆ ที่คณะกรรมการกำหนด ม.9(8)
กำหนดให้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับรายชื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรมของหน่วยงานต่างๆ เป็นข้อมูลข่าวสารที่ต้องจัดไว้ให้ประชาชนเข้าตรวจดูได้ตามมาตรา 9 วรรคหนึ่ง (8) แห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540
ลำดับที่แฟ้ม/รายละเอียดเอกสารชั้นวางแฟ้มที่
1 โครงการการอบรมหลักสูตรเทคนิคการนำเสนออย่างมีประสิทธิภาพ 
2 โครงการอบรมหลักสูตรการป้องกันอัคคีภัย และภัยต่างๆในอาคารกรมทรัพยากรน้ำ ประจำปี พ.ศ. 2563 
3 โครงการอบรมหลักสูตรการป้องกันอัคคีภัย และภัยต่างๆในอาคารกรมทรัพยากรน้ำ ประจำปี พ.ศ. 2564 
4 รายชื่อผู้เข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการลด และคัดแยก ขยะมูลฝอย ประจำปี พ.ศ. 2564 

ข่าวสารอื่นๆ ที่คณะกรรมการกำหนด ม.9(8)
กำหนดให้ประกาศเชิญชวนทั่วไป
ลำดับที่แฟ้ม/รายละเอียดเอกสารชั้นวางแฟ้มที่
1ประกาศ E-Bidding/E-Market 
2ประกาศจ้างที่ปรึกษา 
3ประกาศผลผู้ชนะ 
4ประกาศสอบราคา 
5ประกาศสาระสำคัญของสัญญา 

ข่าวสารอื่นๆ ที่คณะกรรมการกำหนด ม.9(8)
กำหนดให้รายงานผลการตรวจสอบอาคารฯ
ลำดับที่แฟ้ม/รายละเอียดเอกสารชั้นวางแฟ้มที่
1รายงานผลการตรวจสอบอาคารตามาตรฐาน 32 ทวิ แห่ง พรบ. ควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 "ไม่มีภารกิจที่เกี่ยวข้อง"