พิมพ์  

โครงสร้างองค์กร ม.7 (1)
ลำดับที่แฟ้ม/รายละเอียดเอกสารชั้นวางแฟ้มที่
1 กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมทรัพยากรน้ำ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2551 
2 กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมทรัพยากรน้ำ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2545 
3การขอปรับปรุงโครงสร้างอำนาจหน้าที่ของกรมทรัพยากรน้ำ (อยู่ระหว่างดำเนินการ) 
4ผังโครงสร้างกรมทรัพยากรน้ำ 
5อำนาจ หน้าที่ กรมทรัพยากรน้ำ 
6 ดัชนีรวม 

อำนาจหน้าที่ ม.7 (2)
ลำดับที่แฟ้ม/รายละเอียดเอกสารชั้นวางแฟ้มที่
1 กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมทรัพยากรน้ำ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2551 
2 กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมทรัพยากรน้ำ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2545 
3 ประกาศกรมทรัพยากรน้ำ เรื่อง โครงสร้างและการจัดองค์กร อํานาจหน้าที่ วิธีการดําเนินงานและสถานที่ติดต่อเพื่อขอรับข้อมูลข่าวสารของกรมทรัพยากรน้ำ 2  

สถานที่ติดต่อ ม.7 (3)
ลำดับที่แฟ้ม/รายละเอียดเอกสารชั้นวางแฟ้มที่
1 เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ 
2 ประวัติความเป็นมา 
3 ผู้บริหาร 
4 สถานทีติดต่อ ม.7 (3) 2  

กฎ มติ คณะรัฐมนตรี ที่เกี่ยวข้อง ม.7 (4)
ลำดับที่แฟ้ม/รายละเอียดเอกสารชั้นวางแฟ้มที่
1กฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องกรมทรัพยากรน้ำ 
2 พระราชบัญญัติทรัพยากรน้ำ พ.ศ. 2561 และอนุบัญญัติที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
3 ระเบียบกรมทรัพยากรน้ำว่าด้วยการขอรับข้อมูลอุทกวิทยา-อตุตวิทยา พ.ศ.2560