ประกาศประกวดราคา สอบราคา
ประกวดราคาจ้างโครงการจัดทำข้อมูล Big Data เพื่อการท่องเที่ยว ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
ประกวดราคาจ้างโครงการพัฒนาและยกระดับข้อมูลดิจิทัลด้านการท่องเที่ยว ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
ประกาศประกวดราคาจ้างดำเนินโครงการพัฒนาและยกระดับข้อมูลดิจิทัลด้านการท่องเที่ยว ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 24 พฤษภาคม พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
ประกาศประกวดราคาซื้อจอวีดีทัศน์ป้ายประชาสัมพันธ์กลางแจ้ง (Outdoor Full Color Screen) จำนวน 1 ชุด พร้อมติดตั้ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 29 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
ประกาศประกวดราคาจ้างโครงการค่าใช้จ่ายในการบูรณาการเชื่อมโยงเว็บไซต์หน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ด้วยวิธีประกวดราคาอิิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 28 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ 12 รายการ ของสำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 21 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
ประกวดราคาซื้อกล้องโทรทัศน์วงจรปิด จำนวน 1 ระบบ พร้อมติดตั้ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 19 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
ประกวดราคาจ้างบำรุงรักษา ซ่อมแซม และแก้ไขเครื่องคอมพิวเตอร์ลูกข่ายและอุปกรณ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 4 ตุลาคม พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
ประกวดราคาจ้างบำรุงรักษาซ่อมแซมแก้ไขเครื่องคอมพิวเตอร์ลูกข่ายและอุปกรณ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 7 กันยายน พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
ประกวดราคาจ้างดูแล บำรุงรักษาระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 7 กันยายน พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
ประกวดราคาจ้างเหมาทำความสะอาดสำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา (ราชดำเนิน) และบริเวณโดยรอบ และสำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา (อาคารสถาบันพลศึกษาเดิม) ภายในกรมพลศึกษา สนามกีฬาแห่งชาติ และบริเวณโดยรอบประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 วันที่ 28 สิงหาคม พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
ประกาศจ้างดำเนินโครงการจัดแสดงนิทรรศการการจัดความรู้ของกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา (Knowledge Management:KM) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 24 สิงหาคม พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
ประกาศงานจ้างดำเนินโครงการสนับสนุนข้อมูลข่าวสารสำหรับผู้บริหารกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา (News Clipping) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 21 สิงหาคม พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
ประกวดราคาจ้างโครงการการพัฒนาและขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ความร่วมมือด้านการท่องเที่ยวตามกรอบความร่วมมืออนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง (Greater Mekong Sub-region GMS) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 10 พฤษภาคม พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
ประกาศ ประกวดราคาเช่ารถนั่งส่วนกลางขนาดปริมาตรกระบอกสูบไม่เกิน 1,600 ซีซี 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 12 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
ประกาศประกวดราคาซื้อโครงการพัฒนาศักยภาพการใช้งานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 7 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
ประกวดราคาเช่ารถนั่งส่วนกลางขนาดปริมาตรกระบอกสูบไม่เกิน 1,600 ซีซี 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 17 มกราคม พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
ประกวดราคาเช่ารถนั่งส่วนกลางขนาดปริมาตรกระบอกสูบไม่เกิน 1,600 ซีซี 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 8 มกราคม พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
ประกวดราคาจ้างโครงการประชาสัมพันธ์และเตือนภัยด้านการท่องเที่ยว ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 27 ธันวาคม พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
ประกวดราคาจ้างโครงการปรับปรุงเว็บไซต์กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 7 ธันวาคม พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
ประกวดราคาจ้างโครงการพัฒนาขยายระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ให้ครอบคลุม สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 1 ธันวาคม พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
ประกาศประกวดราคาจ้างโครงการจ้างดูแล บำรุงรักษาระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ของสำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 16 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
ประกาศประกวดราคาจ้างโครงการค่าใช้จ่ายในการเป็นเจ้าภาพจัดการประชุม ASEAN Tourism Forum (ATF 2018) ครั้งที่ 37 และการประชุมที่เกี่ยวข้อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอกนิกส์ (e-bidding) วันที่ 19 ตุลาคม พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
ประกาศประกวดราคาจ้างโครงการจ้างดูแล บำรุงรักษาระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ของสำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 9 ตุลาคม พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
ประกาศประกวดราคาจ้างโครงการสนับสนุนข่าวสารสำหรับผู้บริหารกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา (New Clipping) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 2 ตุลาคม พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
ประกาศประกวดราคาจ้างบำรุงรักษา ซ่อมแซมและแก้ไขเครื่องคอมพิวเตอร์ลูกข่ายและอุปกรณ์ของสำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ วันที่ 2 ตุลาคม พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เรื่อง ประกวดราคาจ้างโครงการบำรุงรักษา ซ่อมแซม และแก้ไขเครื่องคอมพิวเตอร์ลูกข่ายและอุปกรณ์ของสำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ วันที่ 29 กันยายน พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
ประกาศ ประกวดราคาจ้างดำเนินโครงการพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศเพื่อการท่องเที่ยว ระยะที่ 3 (Tourism Intelligence Center) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 28 สิงหาคม พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
สอบราคาจ้างเหมาทำความสะอาดสำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา(ราชดำเนิน) และบริเวณโดยรอบ และสำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา(อาคารสถาบันการพลศึกษาเดิม)ภายในกรมพลศึกษา และบริเวณโดยรอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 วันที่ 28 สิงหาคม พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
ประกาศ รายชื่อผู้เสนอราคาที่มีสิทธิได้รับคัดเลือก จ้างทำจุดปฐมพยาบาลจากการสัมผัสแมงกระพรุนพิษ วันที่ 28 สิงหาคม พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
สอบราคาจ้างทำป้ายจุดปฐมพยาบาลจากการสัมผัสแมงกะพรุนพิษของกองทุนช่วยเหลือเยียวยานักท่องเที่ยวต่างชาติ วันที่ 10 สิงหาคม พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
ประกาศประกวดราคา จ้างดำเนินโครงการพัฒนาระบบศูนย์บูรณาการข้อมูลท่องเที่ยวและกีฬาระดับกระทรวง ระยะที่ 2 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ วันที่ 25 กรกฎาคม พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
ประกาศประกวดราคา จ้างดำเนินโครงการปรับปรุงเว็บไซต์ของสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 18 กรกฎาคม พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
สอบราคาจ้างดำเนินโครงการประชาสัมพันธ์เชิงรุกของกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา วันที่ 15 มีนาคม พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
ประกาศประกวดราคา จ้างดำเนินโครงการพัฒนาระบบ Tourism Gateway เพื่อรองรับการให้บริการนักท่องเที่ยว ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 31 มกราคม พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
สอบราคาจ้างดำเนินโครงการปรับเว็บไซต์กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา วันที่ 17 มกราคม พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
สอบราคาจ้างโครงการพัฒนาขยายระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ให้ครอบคลุมสำนักงานท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดทั่วประเทศ วันที่ 11 มกราคม พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
ประกาศประกวดราคา เรื่องสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ จำนวน 16 รายการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 วันที่ 8 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559  ... อ่านต่อ
ประกาศประกวดราคา เรื่องงานจ้างดำเนินโครงการสนับสนุนข้อมูลข่าวสาร สำหรับผู้บริหารกระทรวงฯ (New Clipping) วันที่ 15 กันยายน พ.ศ. 2559  ... อ่านต่อ
ประกาศประกวดราคา เรื่องงานจ้างเหมาทำความสะอาดอาคารสำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา(ราชดำเนิน)และบริเวณโดยรอบ และสำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา(อาคารสถาบันการพลศึกษาเดิม)ภายในกรมพลศึกษา สนามกีฬาแห่งชาติและบริเวณโดยรอบ ประจำปีงบประมาณ 2560 วันที่ 15 กันยายน พ.ศ. 2559  ... อ่านต่อ
ประกาศประกวดราคา เรื่องสอบราคาจ้างดูแล บำรุงรักษาระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ของสำนักปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา วันที่ 26 สิงหาคม พ.ศ. 2559  ... อ่านต่อ
ประกาศประกวดราคา เรื่องสอบราคาจ้างบำรุงรักษา ซ่อมแซม และแก้ไขเครื่องคอมพิวเตอร์ลูกข่ายและอุปกรณ์ของสำนักปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา วันที่ 26 สิงหาคม พ.ศ. 2559  ... อ่านต่อ
ประกาศประกวดราคา เรื่องงานจ้างดำเนินโครงการประชาสัมพันธ์และเตือนภัยด้านการท่องเที่ยว วันที่ 7 กรกฎาคม พ.ศ. 2559  ... อ่านต่อ
ประกาศประกวดราคา เรื่องงานจ้างดำเนินโครงการการเป็นเจ้าภาพจัดการประชุม ASEAN NTOs ครั้งที่ 44 วันที่ 21 มิถุนายน พ.ศ. 2559  ... อ่านต่อ
... อ่านทั้งหมด