ประกาศประกวดราคา สอบราคา
ประกาศสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดแม่ฮ่องสอน เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกลูกจ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดา ตำแหน่งพนักงานดูแลบำรุงรักษาสนามหญ้า สวนหย่อมและต้นไม้ วันที่ 13 มีนาคม พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
ประกาศสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดแม่ฮ่องสอน เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกลูกจ้างจ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดา ตำแหน่งพนักงานดูแลบำรุงรักษาสนามหญ้า สวนหย่อมและต้นไม้ ของสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดแม่ฮ่องสอน วันที่ 12 มีนาคม พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
ประกาศ เรื่องประกวดราคาจ้างเหมาเช่ารถยนต์บรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน (ขนาดปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี) ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแคบ พร้อมพนักงานขับรถ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ครั้งที่ 2 วันที่ 10 มีนาคม พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
ประกาศ สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดแม่ฮ่องสอน เรื่องการรับสมัครจ้างเหมาบริการพนักงานดูแลบำรุงรักษาสนามหญ้า สวนหย่อมและต้นไม้ วันที่ 9 มีนาคม พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
ประกาศ เรื่อง ยกเลิกประกาศ ประกวดราคา เช่ารถยนต์บรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ขนาดปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแคบ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ของสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดแม่ฮ่องสอน วันที่ 9 มีนาคม พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
ประกาศจังหวัดแม่ฮ๋องสอน เรื่อง จำหน่ายพัสดุชำรุดเสื่อมสภาพ วันที่ 8 พฤษภาคม พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
ประกาศจังหวัดแม่ฮ่องสอน เรื่องประกวดราคาจ้างเหมาเช่ารถโดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง พร้อมพนักงานขับรถ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 2 มกราคม พ.ศ. 2562 ประกาศจังหวัดแม่ฮ่องสอน เรื่องประกวดราคาจ้างเหมาเช่ารถโดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง พร้อมพนักงานขับรถ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ... อ่านต่อ
ราคากลาง เช่ารถโดยาร 12 ที่นั่ง (ดีเซล)(ขนาดปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี) พร้อมพนักงานขับรถยนต์ วันที่ 11 ตุลาคม พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
ขอบเขตงาน (Terms of Reference :TOR) การเช่ารถยนต์โดยสาร (รถตู้) โดยวิธีคัดเลือก วันที่ 11 ตุลาคม พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
ราคากลางจ้างเหมาบริการบุคคลเพื่อปฏิบัติงาน ภายใต้ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพของอุตสาหกรรมในภูมิภาค ด้านวิเคราะห์นโยบายและแผน จำนวน 2 อัตรา วันที่ 11 ตุลาคม พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
ราคากลางจ้างเหมาบริการบุคคลเพื่อปฏิบัติงานสนับสนุน กลุ่มนโยบายและแผนงาน 1 ด้านติดตามและประเมินผล จำนวน 1 คน 2 ด้านงานสารบรรณ จำนวน 1 คน วันที่ 11 ตุลาคม พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
ราคากลาง จ้างเหมาบริการบุคคลเพื่อปฏิบัติงานสนับสนุน กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาอุตสาหกรรมโครงการส่งเสริมและพัฒนาด้านการมาตรฐานเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน : งบรายจ่ายอื่น (ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 วันที่ 11 ตุลาคม พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
ข้อกำหนดการจ้าง (Terms of Reference : TOR) การจ้างเหมาบริการบุคคลเพื่อปฏิบัติงานสนับสนุนงานกลุ่มนโยบายและแผนงาน สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดแม่ฮ่องสอน วันที่ 11 ตุลาคม พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
ข้อกำหนดการจ้าง (Terms of Reference : TOR) การจ้างเหมาบริการบุคคลเพื่อปฏิบัติงานสนับสนุน ด้านวิเคราะห์นโยบายและแผน จำนวน 2 คน กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาอุตสาหกรรม วันที่ 11 ตุลาคม พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
ข้อกำหนดและขอบเขตการจ้างเหมาบริการเจ้าหน้าที่ (Terms of Reference : TOR)โครงการส่งเสริมและพัฒนาด้านการมาตรฐานเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันงบรายจ่ายอื่น (ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน)ประจำปี 2562 วันที่ 11 ตุลาคม พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
ราคากลาง เช่ารถโดยสาร 12 ที่นั่ง (ดีเซล) (ขนาดปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี) พร้อมพนักงานขับรถยนต์ วันที่ 14 กันยายน พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
ขอบเขตงาน (Terms of Reference : TOR) การเช่ารถยนต์โดยสาร (รถตู้) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 14 กันยายน พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
ประกาศจังหวัดแม่ฮ่องสอน เรื่อง ประกวดราคาเช่ารถโดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง พร้อมพนักงานขับรถ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 14 กันยายน พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
บันทึกแนบท้าย สัญญาจ้าง เลขที่ 12/2561 โครงการส่งเสริมยกระดับสินค้าผลิตภัณฑ์จังหวัดแม่ฮ่องสอนให้ได้มาตรฐานและพัฒนาผู้ประกอบการ กิจกรรมเสริมสร้างศักยภาพเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์กาแฟแปรรูปแม่ฮ่องสอนสู่ตลาดสากล งบประมาณประจำปี พ.ศ. 2561 วันที่ 27 มิถุนายน พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
สัญญาจ้าง เลขที่ 12/2561 โครงการส่งเสริมยกระดับสินค้าผลิตภัณฑ์จังหวัดแม่ฮ่องสอนให้ได้มาตรฐานและพัฒนาผู้ประกอบการ กิจกรรมเสริมสร้างศักยภาพเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์กาแฟแปรรูปแม่ฮ่องสอนสู่ตลาดสากล งบประมาณประจำปี พ.ศ. 2561 วันที่ 27 มิถุนายน พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง(ราคาอ้างอิง)ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช้งานก่อสร้าง โครงการจ้างเหมาบริการบุคคลสนับสนุน ตามโครงการพัฒนาอุตสาหกรรมแปรรูปและอุตสาหกรรมอาหารครบวงจร วันที่ 21 พฤษภาคม พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
ประกาศจังหวัดแม่ฮ่องสอนเรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างโครงการส่งเสริมยกระดับสินค้าผลิตภัณฑ์จังหวัดแม่ฮ่องสอนให้ได้มาตรฐานและพัฒนาผู้ประกอบการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding วันที่ 7 พฤษภาคม พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
ประกาศจังหวัดแม่ฮ่องสอน เรื่องประกวดราคาจ้างเหมาโครงการส่งเสริมยกระดับสินค้าผลิตภัณฑ์จังหวัดแม่ฮ่องสอนให้ได้มาตรฐานและพัฒนาผู้ประกอบการด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 30 เมษายน พ.ศ. 2561 
TOR โครงการส่งเสริมยกระดับสินค้าผลิตภัณฑ์จังหวัดแม่ฮ่องสอน ให้ได้มาตรฐานและพัฒนาผู้ประกอบการ วันที่ 9 เมษายน พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
ราคากลางโครงกางส่งเสริมยกระดับสินค้าผลิตภัณฑ์จังหวัดแม่ฮ่องสอน ให้ได้มาตรฐานและพัฒนาผู้ประกอบการ วันที่ 9 เมษายน พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
TOR โครงการค่าใช้จ่ายในการพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันของอุตสาหกรรมแปรรูปการเกษตรในภูมิภาค OPOAI 4.0 ตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 วันที่ 13 ธันวาคม พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่ายในการจ้างที่ปรึกษา โครงการค่าใช้จ่ายในการพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันของอุตสาหกรรมแปรรูปการเกษตรในภูมิภาค OPOAI 4.0 ตามแนวทางปรัชญาเศรษบกิจพอเพียง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 วันที่ 13 ธันวาคม พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง วันที่ 3 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
TOR จ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคารและบริเวรโดยรอบ สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดแม่ฮ่องสอน วันที่ 28 กันยายน พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
ราคากลางจ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคารและบริเวณโดยรอบ สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดแม่ฮ่องสอน วันที่ 28 กันยายน พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
ราคากลางโครงการ การจ้างเหมาบริการบุคคลเพื่อปฏิบัติงานสนับสนุน ภายใต้ค่าใช้าจ่ายในการส่งเสริมและพัมนาศักยภาพอุตสาหกรรมในภูมิภาค ด้านวิเคราะห์นโยบายและแผน จำนวน 2 อัตรา วันที่ 13 กันยายน พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
ราคากลางโครงการ การจ้างเหมาบริการบุคคลเพื่อปฏิบัติงานสนับสนุน ภายใต้โครงการส่งเสริมและพัฒนาด้านการมาตรฐานเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน : ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน จำนวน 1 อัตรา วันที่ 13 กันยายน พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
ราคากลางโครงการ การจ้างเหมาบริการบุคคลเพื่อปฏิบัติงานสนับสนุน ฝ่ายนโยบายและแผน วันที่ 13 กันยายน พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
ราคากลางโครงการส่งเสริมอนุรักษ์ ฟื้นฟู ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่้งแวดล้อมโดยการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน วันที่ 28 มีนาคม พ.ศ. 2560 ราคากลางโครงการส่งเสริมอนุรักษ์ ฟื้นฟู ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่้งแวดล้อมโดยการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน กิจกรรมหลัก ป่าดูแลคน คนดูแลป่า "Maehongson Smart Growth Environment and Economic" ประจำปีงบประมาณ 2560 กิจกรรมย่อย สร้างศักยภาพเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์กาแฟแปรรูปแม่ฮ่องสอนสู่ตลาดสากล ... อ่านต่อ
TORโครงการส่งเสริมอนุรักษ์ ฟื้นฟู ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมโดยการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน วันที่ 28 มีนาคม พ.ศ. 2560 TORโครงการส่งเสริมอนุรักษ์ ฟื้นฟู ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมโดยการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน กิจกรรมหลัก ป่าดูแลคน คนดูแลป่า "Maehongson Smart Growth Environment and Economic"ประจำปีงบประมาณ 2560 กิจกรรมย่อย สร้างศักยภาพเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์กาแฟแปรรูปแม่ฮ่องสอนสู่ตลาดสากล ... อ่านต่อ
... อ่านทั้งหมด