ผลการสำรวจความพึงพอใจต่อการใช้งานเว็บไซต์
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารอิเล็กทรอนิกส์ของราชการ
������������������.��������������������������������������������������������������� ���������.������������������������������������������������������������������������

1 = พึงพอใจมาก2 = พึงพอใจ3 = ควรปรับปรุง
พ.ศ. 2563
(34 ราย)
34 (100%) 0 (0%) 0 (0%)
พ.ศ. 2564
(52 ราย)
52 (100%) 0 (0%) 0 (0%)
พ.ศ. 2565
(3 ราย)
2 (67%) 1 (33%) 0 (0%)