ผลการสำรวจความพึงพอใจต่อการใช้งานเว็บไซต์
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารอิเล็กทรอนิกส์ของราชการ
���������������������������.��������������������������������������������������������������������������������� ���������.���������������������������������������������������������������������������������

1 = พึงพอใจมาก2 = พึงพอใจ3 = ควรปรับปรุง
พ.ศ. 2561
(2 ราย)
1 (50%) 1 (50%) 0 (0%)
พ.ศ. 2562
(37 ราย)
25 (68%) 10 (27%) 2 (5%)
พ.ศ. 2564
(2 ราย)
1 (50%) 1 (50%) 0 (0%)