สัญญาอื่นๆ
หน้าผลลัพธ์ » 1 |  2 |
สัญญาจ้างเหมาบุคคลภายนอกตัดต้นไม้ใกล้ระบบไฟฟ้าแนวระบบจำหน่ายแรงสูง เลขที่สัญญา 002/2565 (10/02/2565)
จ้างเหมาบุคคลภายนอกปฏิบัติเกี่ยวกับมิเตอร์ งดจ่ายไฟของผู้ใช้ไฟฟ้าเอกชนรายย่อยตามโปรแกรมระบบงดจ่ายไฟ (DMS x 4.0) เลขที่สัญญา จ.สทพ.003/2565 (04/01/2565)
จ้างเหมาบุคคลภายนอกปฏิบัติเกี่ยวกับมิเตอร์ งดจ่ายไฟของผู้ใช้ไฟฟ้าเอกชนรายย่อยตามโปรแกรมระบบงดจ่ายไฟ (DMS x 4.0) เลขที่สัญญา จ.สทพ.004/2565 (04/01/2565)
สัญญาจ้างเหมาเอกชนตัดต้นไม้ใกล้ระบบไฟฟ้าแรงต่ำนอกไลน์แรงสูง เลขที่สัญญา จ.สทพ.114/2565 (04/01/2565)
สัญญา กฟต.3/สทพ.004/2562 ประกวดราคาจ้างจ้างเหมาบุคคลภายนอกปฏิบัติงานก่อสร้างงานย้ายแนวเสาไฟทางหลวงบ้านมิไร-บ้านพรวน การไฟฟ้าสาขาสทิงพระ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding (10/04/2562)