สัญญาอื่นๆ
หน้าผลลัพธ์ »  1 | 2 |
สัญญาจ้างเหมาบุคคลภายนอกตัดต้นไม้ใกล้ระบบไฟฟ้าแนวระบบจำหน่ายแรงสูง สถานีไฟฟ้าสทิงพระถึงจุดแบ่งเขตสิงนคร เลขที่สัญญา จ.021/2565 (08/05/2565)
สัญญาจ้างเหมาบุคคลภายนอกตัดต้นไม้ใกล้ระบบไฟฟ้าแรงสูงตั้งแต่ไลน์แยก เลขที่สัญญา จ.017/2565 (18/04/2565)
146 (08/04/2565)
สัญญาจ้างเหมาบุคคลภายนอกตัดต้นไม้ใกล้ระบบไฟฟ้าแนวจำหน่ายนอกไลน์แรงสูง เลขที่สัญญา จ.สทพ.016/2565 (08/04/2565)
จ้างเหมาบุคคลภายนอกงานปรับปรุงระบบจำหน่าย เพิ่มขนาดสายแรงต่ำ บ้านวัดพิกุล ม.6 ต.บ่อแดง อ.สทิงพระ จ.สงขลา โดยวิธีเแพาะเจาะจง เลขที่สัญญา ต.3/สทพ.014/64 (10/03/2565)
จ้างเหมาปรับปรุงระบบจำหน่าย ย้ายหม้อแปลงบ้านวัดกระชายทะเล โดยวิธีเแพาะเจาะจง ณ ม.2 ต.ชุมพล เลขที่สัญญา ต.3/สทพ.017/64 (10/03/2565)
สัญญาจ้างเหมาบุคคลภายนอกตัดต้นไม้ใกล้ระบบไฟฟ้าแนวจำหน่ายแรงต่ำนอกไลน์แรงสูง เลขที่สัญญา จ.สทพ.010/2565 (10/03/2565)
สัญญาจ้างเหมาบุคคลภายนอกตัดต้นไม้ใกล้ระบบไฟฟ้าแนวระบบจำหน่ายแรงสูง เลขที่สัญญา จ.011/2565 (10/03/2565)
สัญญาจ้างเหมาเอกชนตัดต้นไม้ใกล้ระบบไฟฟ้าแรงต่ำนอกไลน์แรงสูง เลขที่สัญญา จ.014/2565 (10/03/2565)
สัญญาจ้างเหมาเอกชนตัดต้นไม้ใกล้ระบบไฟฟ้าแรงต่ำ เลขที่สัญญา จ.009/2565 (08/03/2565)