โครงการทดสอบความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ แก่เจ้าหน้าที่ของรัฐ ประจำปี ๒๕๖๖ ในวันพฤหัสบดีที่ ๒๖ มกราคม ๒๕๖๖ ณ จังหวัดสุราษฎร์ธานี
อ่านรายละเอียด
| ดูข่าวทั้งหมด