โครงสร้างองค์กร ม.7(1)
ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี เรื่อง โครงสร้างและการจัดองค์กรในการดำเนินงาน สรุปอำนาจหน้าที่ที่สำคัญและวิธีการดำเนินการ สถานที่ติดต่อเพื่อขอรับข้อมูลข่าวสารขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี พ.ศ. 2546 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๑ วันที่ 6 มิถุนายน พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
... อ่านทั้งหมด