ข้อมูลข่าวสารที่น่าสนใจ
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุรจริต วันที่ 12 มิถุนายน พ.ศ. 2562 
รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริต รอบ 12 เดือน วันที่ 12 มิถุนายน พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตรอบ 6 เดือน วันที่ 12 มิถุนายน พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี วันที่ 12 มิถุนายน พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
สิทธิการรับรู้ข้อมูลข่าวสารของประชาชน วันที่ 14 มิถุนายน พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 วันที่ 14 มิถุนายน พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ วันที่ 6 มิถุนายน พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
พระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. 2540 และที่แก้ไขเพิ่มเติม วันที่ 6 มิถุนายน พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
แนวคำวินิจฉัยศาลปกครอง วันที่ 6 มิถุนายน พ.ศ. 2561  ... เชื่อมโยง
ประกาศ คำสั่ง คสช. วันที่ 6 มิถุนายน พ.ศ. 2561  ... เชื่อมโยง
การประชุมคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี วันที่ 6 มิถุนายน พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
การประชุมคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๑ วันที่ 6 มิถุนายน พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
สิทธิของประชาชนในการขอข้อมูลข่าวสารในความครอบครองขององค์กรอิสระ วันที่ 4 มิถุนายน พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
... อ่านทั้งหมด