กำหนดให้รายงานผลการตรวจสอบอาคารตามมาตรา 32 ทวิ แห่งพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 เป็นข้อมูลข่าวสารที่ต้องจัดไว้ให้ประชาชนเข้าตรวจดูได้ตามมาตรา 9 วรรคหนึ่ง (8) แห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540
ผลการตรวจสอบอาคาร อบต.หนองกระทุ่ม อ.ค่ายบางระจัน จ.สิงห์บุรี วันที่ 22 พฤษภาคม พ.ศ. 2562  ... เชื่อมโยง
ผลการตรวจสอบอาคาร อบต.ค่ายบางระจัน อ.ค่ายบางระจัน จ.สิงห์บุรี วันที่ 22 พฤษภาคม พ.ศ. 2562  ... เชื่อมโยง
ผลการตรวจสอบอาคาร อบต.พระงาม อ.พรหมบุรี จ.สิงห์บุรี วันที่ 22 พฤษภาคม พ.ศ. 2562  ... เชื่อมโยง
ผลการตรวจสอบอาคาร อบต.บ้านแป้ง อ.พรหมบุรีจ.สิงห์บุรี วันที่ 22 พฤษภาคม พ.ศ. 2562  ... เชื่อมโยง
ผลการตรวจสอบอาคาร ทม.บางระจัน อ.บางระจัน จ.สิงห์บุรี วันที่ 22 พฤษภาคม พ.ศ. 2562  ... เชื่อมโยง
ผลการตรวจสอบอาคาร อบต.บ้านจ่า อ.บางระจัน จ.สิงห์บุรี วันที่ 22 พฤษภาคม พ.ศ. 2562  ... เชื่อมโยง
ผลการตรวจสอบอาคาร อบต.พักทัน อ.บางระจัน จ.สิงห์บุรี วันที่ 22 พฤษภาคม พ.ศ. 2562  ... เชื่อมโยง
ผลการตรวจสอบอาคาร อบต.ประศุก อ.อินทร์บุรี จ.สิงห์บุรี วันที่ 22 พฤษภาคม พ.ศ. 2562  ... เชื่อมโยง
ผลการตรวจสอบอาคาร อบต.อินทร์บุรี อ.อินทร์บุรี จ.สิงห์บุรี วันที่ 22 พฤษภาคม พ.ศ. 2562  ... เชื่อมโยง
ผลการตรวจสอบอาคาร อบต.ทองเอน อ.อินทร์บุรี จ.สิงห์บุรี วันที่ 22 พฤษภาคม พ.ศ. 2562  ... เชื่อมโยง
ผลการตรวจสอบอาคาร อบต.ท่างาม อ.อินทร์บุรี จ.สิงห์บุรี วันที่ 22 พฤษภาคม พ.ศ. 2562  ... เชื่อมโยง
ผลการตรวจสอบอาคาร อบต.โพกรวม อ.เมือง จ.สิงห์บุรี วันที่ 22 พฤษภาคม พ.ศ. 2562  ... เชื่อมโยง
ผลการตรวจสอบอาคาร อบต.จักรสีห์ อ.เมือง จ.สิงห์บุรี วันที่ 22 พฤษภาคม พ.ศ. 2562  ... เชื่อมโยง
ผลการตรวจสอบอาคาร อบต.บางมัญ อ.เมือง จ.สิงห์บุรี วันที่ 22 พฤษภาคม พ.ศ. 2562  ... เชื่อมโยง
ผลการตรวจสอบอาคาร อบต.บางกระบือ อ.เมือง จ.สิงห์บุรี วันที่ 22 พฤษภาคม พ.ศ. 2562  ... เชื่อมโยง
ผลการตรวจสอบอาคาร อบจ.สิงห์บุรี อ.เมือง จ.สิงห์บุรี วันที่ 22 พฤษภาคม พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
... อ่านทั้งหมด