กำหนดให้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับงานวิจัยที่ใช้เงินงบประมาณเป็นข้อมูลข่าวสารที่ต้องจัดเตรียมไว้ให้ประชาชนตรวจดูได้ตามมาตรา 9 วรรคหนึ่ง (8) แห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540
งานวิจัยที่ใช้เงินงบประมาณ (ไม่มีภารกิจที่เกี่ยวข้อง) วันที่ 4 มิถุนายน พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
... อ่านทั้งหมด