สรุปผลการจัดซื้อ (แบบ สขร.1)
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนธันวาคม ๒๕๖๔ วันที่ 11 มกราคม พ.ศ. 2565  ... เชื่อมโยง
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๔ วันที่ 11 มกราคม พ.ศ. 2565  ... เชื่อมโยง
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง (แบบ สขร.1) รอบเดือนตุลาคม ๒๕๖๔ วันที่ 8 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564  ... เชื่อมโยง
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง (แบบ สขร.1) รอบเดือนกันยายน ๒๕๖๔ วันที่ 7 ตุลาคม พ.ศ. 2564  ... เชื่อมโยง
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง (แบบ สขร.1) รอบเดือนสิงหาคม ๒๕๖๔ วันที่ 7 กันยายน พ.ศ. 2564  ... เชื่อมโยง
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง (แบบ สขร.1) รอบเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๔ วันที่ 7 กันยายน พ.ศ. 2564  ... เชื่อมโยง
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง (แบบ สขร.1) รอบเดือนมิถุนายน ๒๕๖๔ วันที่ 7 กันยายน พ.ศ. 2564  ... เชื่อมโยง
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง (แบบ สขร.1) รอบเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๔ วันที่ 14 มิถุนายน พ.ศ. 2564  ... เชื่อมโยง
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง (แบบ สขร.1) รอบเดือนเมษายน ๒๕๖๔ วันที่ 20 พฤษภาคม พ.ศ. 2564  ... เชื่อมโยง
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง (แบบ สขร.1) รอบเดือนมีนาคม ๒๕๖๔ วันที่ 20 พฤษภาคม พ.ศ. 2564  ... เชื่อมโยง
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง (แบบ สขร.1) รอบเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ วันที่ 20 พฤษภาคม พ.ศ. 2564  ... เชื่อมโยง
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง (แบบ สขร.1) รอบเดือนมกราคม ๒๕๖๔ วันที่ 20 พฤษภาคม พ.ศ. 2564  ... เชื่อมโยง
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง (แบบ สขร.1) รอบเดือนธันวาคม ๒๕๖๓ วันที่ 20 พฤษภาคม พ.ศ. 2564  ... เชื่อมโยง
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง (แบบ สขร.1) รอบเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๓ วันที่ 20 พฤษภาคม พ.ศ. 2564  ... เชื่อมโยง
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง (แบบ สขร.1) รอบเดือนตุลาคม ๒๕๖๓ วันที่ 20 พฤษภาคม พ.ศ. 2564  ... เชื่อมโยง
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง (แบบ สขร.๑) รอบเดือนกันยายน ๒๕๖๓ วันที่ 26 ตุลาคม พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง (แบบ สขร.๑) รอบเดือนสิงหาคม ๒๕๖๓ วันที่ 26 ตุลาคม พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง (แบบ สขร.๑) รอบเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๓ วันที่ 26 ตุลาคม พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง (แบบ สขร.๑) รอบเดือนมิถุนายน ๒๕๖๓ วันที่ 26 ตุลาคม พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง (แบบ สขร.๑) รอบเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๓ วันที่ 26 ตุลาคม พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง (แบบ สขร.๑) รอบเดือนเมษายน ๒๕๖๓ วันที่ 14 เมษายน พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง (แบบ สขร.๑) รอบเดือนมีนาคม ๒๕๖๓ วันที่ 14 เมษายน พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง (แบบ สขร.๑) รอบเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ วันที่ 14 เมษายน พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง (แบบ สขร.๑) รอบเดือนมกราคม ๒๕๖๓ วันที่ 14 เมษายน พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง (แบบ สขร.๑) รอบเดือนธันวาคม ๒๕๖๒ วันที่ 14 เมษายน พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง (แบบ สขร.๑) รอบเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๒ วันที่ 14 เมษายน พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง (แบบ สขร.๑) รอบเดือนตุลาคม ๒๕๖๒ วันที่ 14 เมษายน พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง (แบบ สขร.๑) รอบเดือนกันยายน ๒๕๖๒ วันที่ 14 เมษายน พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง (แบบ สขร.๑) รอบเดือนสิงหาคม ๒๕๖๒ วันที่ 14 เมษายน พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง (แบบ สขร.๑) รอบเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๒ วันที่ 14 เมษายน พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง (แบบ สขร.๑) รอบเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๒ วันที่ 23 กรกฎาคม พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง (แบบ สขร.๑) รอบเดือน เมษายน ๒๕๖๒ วันที่ 23 กรกฎาคม พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง (แบบ สขร.๑) รอบเดือน มีนาคม ๒๕๖๒ วันที่ 8 พฤษภาคม พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง (แบบ สขร.๑) รอบเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ วันที่ 8 พฤษภาคม พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง (แบบ สขร.๑) รอบเดือน มกราคม ๒๕๖๒ วันที่ 8 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง (แบบ สขร.๑) รอบเดือน ธันวาคม ๒๕๖๑ วันที่ 8 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง (แบบ สขร.๑) รอบเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๑ วันที่ 8 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง (แบบ สขร.๑) รอบเดือน ตุลาคม ๒๕๖๑ วันที่ 8 พฤษภาคม พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง(สขร.1)รอบเดือนสิงหาคม ๒๕๖๑ วันที่ 8 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง (แบบ สขร.๑) รอบเดือนกันยายน ๒๕๖๑ วันที่ 8 พฤษภาคม พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง (แบบ สขร.๑) รอบเดือน กรกฏาคม ๒๕๖๑ วันที่ 7 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง (แบบ สขร.๑) รอบเดือนมกราคม ๒๕๖๑ วันที่ 5 มิถุนายน พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง (แบบ สขร.๑) รอบเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ วันที่ 5 มิถุนายน พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง(แบบ สขร.๑) รอบเดือนมีนาคม ๒๕๖๑ วันที่ 5 มิถุนายน พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง (แบบ สขร.๑) รอบเดือนเมษายน ๒๕๖๑ วันที่ 4 มิถุนายน พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
... อ่านทั้งหมด