ข่าวประชาสัมพันธ์
บทความความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. 2540
วันที่ 23 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564
สำนักงานคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของทางราชการ ได้จัดทำเอกสารเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ.2540 เพื่อนำไปใช้ประกอบการปฏิบัติหน้าที่ในการเปิดเผยข้อมูลต่าง ๆ ให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ .2540 เชื่อมโยง ...
ประกาศเทศบาลเมืองพิชัย เรื่องการขยายกำหนดเวลาดำเนินการพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 ของเทศบาลเมืองพิชัย ประจำปี พ.ศ. 2564
วันที่ 11 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564
อ่านต่อ ...
ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำเทศบาลเมืองพิชัย อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง ให้มีการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีเมืองพิชัย และสมาชิกสภาเทศบาลเมืองพิชัย
วันที่ 4 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564
อ่านต่อ ... เชื่อมโยง ...
ประกาศเรื่อง กำหนดอัตราการจัดเก็บภาษีป้าย
วันที่ 14 มกราคม พ.ศ. 2564
อ่านต่อ ...
โครงการฝึกอบรมให้ความรู้และเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานแกพนักงานเทศบาล ลูกจ้าง และพนักงานจ้างเทศบาลเมืองพิชัย ประจำปีงบประมาณ 2563
วันที่ 19 กันยายน พ.ศ. 2563
เทศบาลเมืองพิชัย ได้กำหนดจัดฝึกอบรมให้ความรู้และเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานแก่พนักงานเทศบาล ลูกจ้าง และพนักงานเทศบาลเมืองพิชัย ประจำปีงบประมาณ 2563 หลักสูตร"การเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน และการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม โปร่งใส สุจริต สร้างจิตสำนึกที่ดี เพื่อความเป็นเลิศในการให้บริการประชาชน(Service Excellence) ในวันเสาร์ ที่ 19กันยายน2563 ณ ห้องประชุมเทศบาลเเมือง พิชัย
... อ่านทั้งหมด