ข่าวประชาสัมพันธ์
เว็บไซต์สำนักงานคลังจังหวัดนครสวรรค์

เชื่อมโยง ...
Facebook สำนักงานคลังจังหวัดนครสวรรค์

การแสดงความคิดเห็น/ถามตอบข้อซักถาม/กระดานข่าว ผ่านช่องทาง Facebook สำนักงานคลังจังหวัดนครสวรรค์ เชื่อมโยง ...
สำนักงานคลังจังหวัดนครสวรรค์ ได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการต้นแบบระดับดีเด่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558

ในวันพฤหัสบดีที่ 17 มีนาคม 2559 สำนักงานคลังจังหวัดนครสวรรค์ เข้ารับโล่ประกาศเกียรติคุณศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการต้นแบบ "หน่วยงานต้นแบบในการจัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารของหน่วยงานรัฐประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558?#?ระดับดีเด่น" จากรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี (นายสุวพันธุ์ ตันยุวรรธนะ) ประธานกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ ณ ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล
พ.ร.บ.กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา พ.ศ.2560 สาระสำคัญเกี่ยวกับข้อมูลของผู้กู้ยืมเงิน และการหักเงินเดือน

อ่านต่อ ...
การดำเนินการตามคุณธรรมอัตลักษณ์ของกระทรวงการคลัง (HATS)

แผนงาน/กิจกรรม การดำเนินการตามคุณธรรมอัตลักษณ์ของกระทรวงการคลัง (HATS) ของสำนักงานคลังจังหวัดนครสวรรค์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 อ่านต่อ ...
... อ่านทั้งหมด