ประกาศประกวดราคา สอบราคา
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติคคอนกรีต และท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. บ้านพิชัย หมู่ 1(ชุมชนสุขเกษม-สายทิพย์) บริเวณถนนสายหลักในชุมชน ต.พิชัย อ.เมือง จ.ลำปาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 25 มกราคม พ.ศ. 2564  ... อ่านต่อ
ประกาศประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติคคอนกรีต บ้านม่อนเขาแก้ว หมู่ 3 บริเวณทางแยกหน้าวัดเขาแก้ว ถึงบริเวณฌาปนสถานบ้านม่อนเขาแก้ว ต.พิชัย อ.เมือง จ.ลำปาง วันที่ 3 ธันวาคม พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านใหม่พัฒนา บริเวณบ้านเลขที่ 238 เชื่อมคลองชลประทาน ต.พิชัย อ.เมือง จ.ลำปาง ด้วยวิธี e-bidding วันที่ 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านใหม่พัฒนาบริเวณ บ้านเลขที่ 238 เชื่อมคลองชลประทาน ต.พิชัย อ.ลำปาง ด้วยวิธี e-bidding วันที่ 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. และถนน ค.ส.ล. ทับหลังท่อ บ้านสันติสุข หมู่ 15 บริเวณบ้านเลขที่ 266/391 ถึงบ้านเลขที่ 266/662 ต.พิชัย อ.เมือง จ.ลำปาง ด้วยวิธี e-bidding วันที่ 27 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล และถนน ค.ส.ล. ทับหลังท่อ บ้านสันติสุข หมู่ 15 บริเวณบ้านเลขที่ 266/391 ถึงบ้านเลขที่ 266/662 ต.พิชัย อ.เมือง จ.ลำปาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-biddind) วันที่ 27 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563 
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติคคอนกรีต และท่อระบายน้ำ ค.ส.ล บ้านสามัคคี หมู่ 2 ถนนบริเวณด้านหน้าด้านข้างวัดท่าวิมล ถึงบ้านเลขที่ 133/1 ถึงทางแยก ต.พิชัย อ.เมือง จ.ลำปาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) วันที่ 27 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563 
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. และถนน ค.ส.ล ทับหลังท่อ บ้านม่อนเขาแก้ว หมู่ 3 บริเวณบ้านเลขที่ 27/3 ถึงบ้านเลขที่ 293 ต.พิชัย อ.เมือง จ.ลำปาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) วันที่ 10 กันยายน พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
ประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล และถนนแอลฟัลท์ติดคอนกรีต บ้านเด่น หมู่ 13 บริเวณโรงเรียนพิชัยวิทยา ถึงบริเวณศาลเจ้าบ้าน ต.พิชัย อ.เมือง จ.ลำปาง วันที่ 14 สิงหาคม พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
ประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)โครการจัดซื้อกล้องวงจรปิดพร้อมติดตั้ง จำนวน 5 หมู่บ้าน ต.พิชัย อ.เมือง จ.ลำปาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) วันที่ 3 สิงหาคม พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
ประกาศเทศบาลเมือง เรื่อง ประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้อรถบรรทุกขยะ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 24 มิถุนายน พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล และถนน ค.ส.ล ทับหลังท่อ บ้านสามัคคี หมู่ 2 บริเวณบ้านเลขที่ 228 ถึงบ้านเลขที่ 309 ต.พิชัย อ.เมือง จ.ลำปาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-biddnig) วันที่ 23 มิถุนายน พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล และถนนแอสฟัลท์ติคคอนกรีต บ้านเด่น หมู่ 13 บริเวณโรงเรียนพิชัยวิทยา ถึงบริเวณศาลเจ้าบ้าน ต.พิชัย อ.เมือง จ.ลำปาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) วันที่ 23 มิถุนายน พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
ร่างประกาศประกวดราคาโครงการจัดซื้อรถบรรทุกขยะ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 18 มิถุนายน พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. และถนน ค.ส.ล ทับหลังท่อ บ้านต้นมื่น หมู่ 14 บริเวณบ้านเลขที่ 145 ถึงบ้านเลขที่ 290 ต.พิชัย อ.เมือง จ.ลำปาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 18 มิถุนายน พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
ประกวดราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล และถนนแอสฟัลท์ติคคอนกรีต บ้านเด่น หมู่ 13 บริเวณโรงเรียนพิชัยวิทยา ถึงบริเวณศาลเจ้าบ้าน ต.พิชัย อ.เมือง จ.ลำปาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) วันที่ 18 มิถุนายน พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
ประกาศประกวดราคาโครงการก่อสร้างเตาเผาศพไร้มลพิษ พร้อมปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณฌาปนสถาน บ้านฝายน้อย ม.9 ด้วยวิธี e-bidding วันที่ 10 เมษายน พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างโครงการท่อระบายน้ำ ค.ส.ล และถนน ค.ส.ล ทับหลังท่อ บ้านสันติสุข หมู่ 15 บริเวณสนามเปตอง ถึงบ้านเลขที่ 266/661 ต.พิชัย อ.เมืองลำปาง จ.ลำปาง ด้วยวิธี e-bidding วันที่ 3 เมษายน พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
ประกาศประกวดราคาโครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล และถนน ค.ส.ล ทับหลังท่อ บ้านม่อนเขาแก้ว บริเวณ บ้านเลขที่ 126 ถึงคลองชลประทาน ต.พิชัย อ.เมือง จ.ลำปาง ด้วยวิธี e-bidding วันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
ประกาศราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้าง ถนนแอสฟัลท์ติคคอนกรีต บ้านสันติสุข หมู่ 15 บริเวณบ้านเลขที่ 266/664 ถึงบ้านเลขที่ 266/561 ต.พิชัย อ.เมือง จ.ลำปาง ด้วยวิธี e-bidding วันที่ 23 มกราคม พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติคคอนกรีต บ้านฝายน้อย บริเวณบ้านเลขที่ 112/1,218/2 ไปยังพื้นที่การเกษตร ต.พิชัย อ.เมืองลำปาง จ.ลำปาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) วันที่ 9 ธันวาคม พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงสะพานบ้านพิชัย จำนวน 1 แห่ง บ้านพิชัย หมู่ 1 ต.พิชัย อ.เมืองลำปาง จ.ลำปาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) วันที่ 9 ธันวาคม พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างผนังกันตลิ่ง ลำเหมือง บริเวณสะพาน บ้านทุ่งกู่ หมู่ 3 ต.พิชัย อ.เมืองลำปาง จ.ลำปาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) วันที่ 9 ธันวาคม พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล และถนน ค.ส.ล ทับหลังท่อ บ้านพิชัย หมู่ 1 บริเวณบ้านเลขที่ 111/1 ลงน้ำวัง ต.พิชัย อ.เมืองลำปาง จ.ลำปาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 15 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล บ้านต้นยาง หมู่ 4 บริเวณบ้านเลขที่ 190 ถึงบลำเหมืองสาธารณะประโยชน์ (ร่องโฮ้ง) ต.พิชัย อ.เมืองลำปาง จ.ลำปาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 15 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล และถนน ค.ส.ล ทับหลังท่อ บ้านต้มมื่น หมู่ 14 บริเวณบ้านเลขที่ 191 ถึงบริเวณบ้านเลขที่ 175 ต.พิชัย อ.เมืองลำปาง จ.ลำปาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 15 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล และถนน ค.ส.ล ทับหลังท่อ บ้านเด่น หมู่ 13 บริเวณบ้านเลขที่ 152 ถึงลำเหมืองสาธารณะประโยชน์ (ร่องโฮ้ง) ต.พิชัย อ.เมืองลำปาง จ.ลำปาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 15 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
ประกาศประกวดราคาโครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. และถนน ค.ส.ล ทับหลังท่อ บ้านสันติสุข หมู่ 15 บริเวณหน้าบ้านเลขที่ 266/440 ถึง บ้านเลขที่ 266/125 ด้วยวิธี e-bidding วันที่ 6 กันยายน พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
ประกาศประกวดราคาโครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล และถนน ค.ส.ล ทับหลังท่อ บ้านม่อนเขาแก้ว หมู่ 3 บริเวณทุ่งนาเชื่อมต่อจากจุดเดิมถึงคลองชลประทาน ด้วยวิธี e-bidding วันที่ 6 กันยายน พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
ประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. และถนน ค.ส.ล.ทับหลังท่อ บ้านสันติสุข หมู่ 15 บริเวณหน้าบ้านเลขที่ 266/440 ถึง บ้านเลขที่ 266/125 วันที่ 6 กันยายน พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
ประกาศประกวดราคาโครงการสร้างถนน ค.ส.ล บ้านสามัคคี หมู่ 2 บริเวณบ้านเลขที่ 246/1 ต.พิชัย อ.เมือง จ.ลำปาง ด้วยวิธี e-bidding วันที่ 4 กันยายน พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างโครงการซ่อมแซมถนน ค.ส.ล. บ้านท่าเดื่อ หมู่ 12 บริเวณหลังสำนักงานเขตพื่นที่การศึกษาลำปางฯ ต.พิชัย อ.เมือง จ.ลำปาง ด้วยวิธี e-bidding วันที่ 4 กันยายน พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาโครงการซ่อมแซมฝาท่อระบายน้ำ บ้านสันติสุข หมุ่ 15 ต.พิชัย อ.เมือง จ.ลำปาง ด้วยวิธี e-bidding วันที่ 3 กันยายน พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างศาลาเอนกประสงค์ บ้านเด่น หมู่ 13 ต.พิชัย อ.เมือง จ.ลำปาง ด้วยวิธี e-bidding วันที่ 30 สิงหาคม พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการลานกิจกรรม พร้อมหลังคา บริเวณหน้าอาคารอเนกประสงค์ประจำหมู่บ้าน บ้านสันติสุข หมู่ 15 ต.พิชัย อ.เมือง จ.ลำปาง ด้วยวิธี e-bidding วันที่ 30 สิงหาคม พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
ประกาศประกวดราคาก่อสร้างลานจอดรถบริเวณอาคารสำนักงาน ณ เทศบาลเมืองพิชัย อ.เมือง จ.ลำปาง ด้วยวิธี e-bidding วันที่ 30 สิงหาคม พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างศาลาอเนกประสงค์บริเวณฌาปนสถาน บ้านทรายใต้ ม.8 ต.พิชัย ด้วยวิธี e-bidding วันที่ 30 สิงหาคม พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงสะพานบ้านพิชัย จำนวน 1 แห่ง บ้านพิชัย ม.1 ต.พิชัย ด้วยวิธี e-bidding วันที่ 30 สิงหาคม พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างผนังกันตลิ่งลำเหมือง บริเวณสะพาน บ้านทุ่งกู่ ม.3 ต.พิชัย ด้วยวิธี e-bidding วันที่ 30 สิงหาคม พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
เลื่อนการแจ้งผลการพิจารณาและการเสนอราคาประกวดราคาจ้างเหมาท่อระบายน้ำ ค.ส.ล และถนน ค.ส.ล ทับหลังท่อ บ้านใหม่พัฒนา บริเวณฟาร์มไก่ถึงลำเหมืองสาธารณะเดิมกลางทุ่งนา ต.พิชัย อ.เมือง จ.ลำปาง ด้วยวิธี e-bidding วันที่ 8 สิงหาคม พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติดคอนกรีต บานฝายน้อย บริเวณถนนสายหลักตั้งแต่ปากทางเข้าหมู่บ้านถึงบริเวณข้างวัดฝายน้อย ต.พิชัย อ.เมือง จ.ลำปาง ด้วยวิธี e-bidding วันที่ 19 กรกฎาคม พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. และถนนแอสฟัลท์ติคคอนกรีต บ้านสามัคคี หมู่ 2 บริเวณบ้านเลขที่ 80-109 ต.พิชัย อ.เมือง จ.ลำปาง ด้วยวิธี e-bidding วันที่ 19 กรกฎาคม พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล แและถนนค.ส.ล ทับหลังท่อ บ้านใหม่พัฒนา บริเวณฟาร์มไก่ถึงลำเหมืองสาธารณะเดิมกลางทุ่งนา ต.พิชัย อ.เมือง จ.ลำปาง ด้วยวิธี e-bidding ) วันที่ 19 กรกฎาคม พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติคคอนกรีต บ้านสันติสุข หมู่ 15 ช่วงที่ 1 บริเวณบ้านเลขที่ 266/645 ถึงบริเวณบ้านเลขที่ 266/199 ช่วงที่ 2 บริเวณบ้านเลขที่ 266/155 ถึงบ้านเลขที่ 266/415 ต.พิชัย อ.เมือง จ.ลำปาง ด้วยวิธี e-bidding วันที่ 15 กรกฎาคม พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้าง ถนน แอสฟัลท์ติคคอนกรีต บ้านต้นต้อง หมู่ 5 บริเวณบ้านเลขที่ 12 ถึงบ้านเลขที่ 13/1,4/1,7/2,18,178/1 ต.พิชัย อ.เมืองลำปาง จ.ลำปาง ด้วยวิธี e-bidding วันที่ 11 กรกฎาคม พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครการก่อสร้าง ถนน ค.ส.ล บ้านต้นต้อง หมู่ 5 บริเวณคลองชลประทานทางไปฌาปนสถาน ต.พิชัย อ.เมืองลำปาง จ.ลำปาง ด้วยวิธี e-bidding วันที่ 11 กรกฎาคม พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างสนามกีฬา บริเวณศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสามัคคี หมู่ 2 ต.พิชัย อ.เมือง จ.ลำปาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 8 กรกฎาคม พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างศาลาอเนกประสงค์ บ้านเด่น หมู่ 13 ต.พิชัย อ.เมือง จ.ลำปาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) วันที่ 2 กรกฎาคม พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
ประกาศประกาศราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงลานกีฬา บ้านพิชัย หมู่ 1 บริเวณวัดม่อนคีรีชัย ต.พิชัย อ.เมือง จ.ลำปาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 21 มิถุนายน พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
ตารางแสดงวงเงินรับประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานก่อสร้าง บ้านสามัคคี วันที่ 30 พฤษภาคม พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
ตารางแสดงวงเงินรับประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานก่อสร้าง บ้านท่าเดื่อ วันที่ 30 พฤษภาคม พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
ตารางแสดงวงเงินรับประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานก่อสร้าง บ้านทรายใต้ วันที่ 30 พฤษภาคม พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณและราคากลางในการก่อสร้าง บ้านต้นต้อง หมู่ 5 วันที่ 30 พฤษภาคม พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานก่อสร้าง บ้านม่อนเขาแก้ว หมู่ 3 วันที่ 30 พฤษภาคม พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
ประกาศ ประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างโครงการก่อสร้าง ท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. และถนน ค.ส.ล. ทับหลังท่อ บ้านสันติสุข หมู่ 15 บริเวณซอย 3/15,3/16,3/18 ต.พิชัย อ.เมือง จ.ลำปาง ด้วยวิธี e-bidding (โครงการที่ 7) วันที่ 30 พฤษภาคม พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
ประกวด ประกาศราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. และถนน ค.ส.ล ทับหลังท่อ บ้านใหม่พัฒนา หมู่ 13 บริเวณบ้านเลขที่ 133 ถึงบ้านเลขที่ 207 ต.พิชัย อ.เมือง จ.ลำปาง ด้วยวิธี e-bidding (โครงการที่ 6) วันที่ 30 พฤษภาคม พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
ประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. และถนน ค.ส.ล. ทับหลังท่อ บ้านสามัคคี หมู่ 2 บ้านเลขที่ 215 ถึงบ้านเลขที่ 228 - ถนนซุปเปอร์ไฮเวย์ ต.พิชัย อ.เมือง จ.ลำปาง ด้วยวิธี e-bidding วันที่ 30 พฤษภาคม พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
ประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล และถนน ค.ส.ล ทับหลังท่อ บ้านท่าเดื่อ หมู่ 12 จำนวน 2 จุด ดังนี้ (1่) บริเวณโซนเหนือไปถนน ทางหลวง(หลัง รพ มะเร็ง) (2) บริเวณบ้าน เลขที่ 88 ถึงบ้านเลขที่ 81 ต.พิชัย e-bidding (โครงการที่ 4) วันที่ 30 พฤษภาคม พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
ประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล.และถนน ค.ส.ล. ทับหลังท่อ บ้านทรายใต้ หมู่ 8 จำนวน 2 จุด ดังนี้ (1) บริเวณบ้านเลขที่ 52 (2) บริเวณรอ่บวัดทรายใต้ ต.พิชัย ด้วยวิธี e-bidding (โครงการที่ 3) วันที่ 30 พฤษภาคม พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
ประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. และ ถนน ค.ส.ล.ทับหลังท่อ บ้านต้นต้อง หมู่ 5 บริเวณบ้านเลขที่ 226 ถึงบ้านเลขที่ 13/1 ต.พิชัย ด้วยวิธี e-bidding (โครงการที่ 2) วันที่ 30 พฤษภาคม พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. และถนน ค.ส.ล.ทับหลังท่อ บ้านม่อนเขาแก้ว หมู่ 3 บริเวณบ้านเลขที่ 84/1ถึงบ้านเลขที่ 39/1 ต.พิชัย ด้วยวิธี e-bidding (โครงการที่ 1) วันที่ 30 พฤษภาคม พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
ประกาศยกเลิกรายชื่อผู้ชนะเสนอราคาเครื่องปรับอากาศ วันที่ 22 มีนาคม พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
ตารางแสดงวงเงิน จัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน เครื่องปรับอากาศชนิดแขวน แบบแยกส่วน และขอบเขตของงาน วันที่ 2 มีนาคม พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล และ ถนน ค.ส.ล ทับหลังท่อ บ้านพิชัย หมู่ 1 บริเวณบ้านเลขที่ 284 ถึงบ้านเลขที่ 142 ต.พิชัย อ.เมือง จ.ลำปาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) วันที่ 5 มกราคม พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนแอสฟัทล์ติคคอนกรีต บ้านสันติสุข หมู่ 15 บริเวณบ้านเลขที่ 266 ทับ 432 ถึงบ้านเลขที่ 266 ทับ 179 ต.พิชัย อ.เมือง จ.ลำปาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 5 มกราคม พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติคคอนกรีต บ้านม่อนเขาแก้ว หมู่ 3 บริเวณบ้านเลขที่ 81/1 ถึงบ้านเลขที่ 295 ต.พิชัย อ.เมือง จ.ลำปาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 5 มกราคม พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนแอสฟัทล์ติคคอนกรีต บ้านพิชัย หมู่ 1 บริเวณบ้านเลขที่ 78 ถึง บ้านเลขที่ 70,64,154/1 ต.พิชัย อ.เมือง จ.ลำปาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 5 มกราคม พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล บ้านม่อนเขาแก้ว หมู่ 3 บริเวณถนนวงเแหวนต่อจากฟาร์มไก่ ต.พิชัย อ.เมือง จ.ลำปาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding ) วันที่ 5 มกราคม พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
ประกาศราคากลางโครงการปรับปรุงถนน ค.ส.ล บ้านสามัคคี หมู่ 2 บริเวณซอยข้างโรงน้ำแข็ง วันที่ 18 ตุลาคม พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง (โครงการการบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขระบบคอมพิวเตอร์ งานทะเบียนราษฎร) วันที่ 29 กันยายน พ.ศ. 2560 
ประกาศขายทอดตลาด วันที่ 1 กันยายน พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง (ตาราง ปปช.01) วันที่ 24 สิงหาคม พ.ศ. 2560 โครงการปรับปรุงห้องน้ำในอาคารสำนักงาน ... อ่านต่อ
ประกาศเทศบาลเมืองพิชัย เรื่อง ประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์งานก่อสร้างในเขตเทศบาล จำนวน 7 โครงการ (E 5/2560) วันที่ 15 สิงหาคม พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
ประกาศการประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ โครงการจัดตั้งสถานธนานุบาลเทศบาลเมืองพิชัย วันที่ 2 สิงหาคม พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างในเขตเทศบาลเมืองพิชัย จำนวน 3 โครงการ วันที่ 6 กรกฎาคม พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ E3/2560 วันที่ 27 มิถุนายน พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
ประกาศราคากลางโครงการจ้างเหมาก่อสร้างถังเก็บน้ำประปาพร้อมฐาน วันที่ 27 มิถุนายน พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
ประกาศสอบราคางานจ้างเหมาก่อสร้างในเขตเทศบาลเมืองพิชัย จำนวน 3 โครงการ วันที่ 25 พฤษภาคม พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
... อ่านทั้งหมด