- ไม่ได้กำหนดหมวดหมู่ -
หน้าผลลัพธ์ »  1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
ประกวดราคาซื้อจัดซื้อสื่อการเรียนการสอนสำหรับครูผู้สอน จำนวน 2 ชุดๆ ละ 500,000 บาท สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบางเสาธง ด้งยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (20/09/2561)
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรในงานก่อสร้าง โครงการ ยกระดับผิวจราจรไทยประกันเมน 2 หมู่ที่ 1 (29/09/2560)
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรในงานก่อสร้าง โครงการ ยกระดับผิวจราจรไทยประกันเมน 2 หมู่ที่ 1 (29/09/2560)
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรในงานจ้างก่อสร้าง โครงการยกระดับผิวจราจรถนนไทยประกันเมน 3 หมู่ที่ 1 (29/09/2560)
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่ไม่ใช่งานก่อสร้าง (29/09/2560)
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่ไม่ใช่งานก่อสร้าง (29/09/2560)
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณในการจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนนสายเสาธง-จรเข้ หมู่3 (29/09/2560)
ประการองค์การบริหารส่วนตำบลบางเสาธง เรื่อง ประกวดราคาจ้างค่าจ้างเหมาเก็บขยะมูลฝอย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (29/09/2560)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบางเสาธง เรื่อง ประกวดราคาจ้างค่าจ้างเหมาเก็บขนขยะมูลฝอย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (29/09/2560)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบางเสาธง เรื่อง ประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ โครงการยกระดับผิวจราจรถนนไทยประกันเมน 3 หมู่ที่ 1 (29/09/2560)