การประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาส่งคำอุทธรณ์และดำเนินการเรื่องร้องเรียนในคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ ครั้งที่ ๓๙/๒๕๖๔ ในวันพฤหัสบดีที่ ๒๘ ตุลาคม ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๐๐ น. ผ่านระบบ Video Conference
อ่านรายละเอียด
| ดูข่าวทั้งหมด