ข้อมูลข่าวสารที่น่าสนใจ
รายงานการควบคุมภายใน วันที่ 20 มิถุนายน พ.ศ. 2562  ... เชื่อมโยง
รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น วันที่ 20 มิถุนายน พ.ศ. 2562  ... เชื่อมโยง
รายงานการประเมินประสิทธิภาพของ อบต (LPA) วันที่ 19 มิถุนายน พ.ศ. 2562  ... เชื่อมโยง
รายงานการประชุมคณะผู้บริหารท้องถิ่น วันที่ 19 มิถุนายน พ.ศ. 2562  ... เชื่อมโยง
รายงานการประชุมสภาท้องถิ่นทุกครั้ง วันที่ 19 มิถุนายน พ.ศ. 2562  ... เชื่อมโยง
วิสัยทัศน์ (Vision) วันที่ 7 มิถุนายน พ.ศ. 2562 "บางเสาธงน่าอยู่ คู่คุณภาพชีวิตที่ดี"
... อ่านทั้งหมด