ประกาศประกวดราคา สอบราคา
ประกวดราคาซื้อจัดซื้อสื่อการเรียนการสอนสำหรับครูผู้สอน จำนวน 2 ชุดๆ ละ 500,000 บาท สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบางเสาธง ด้งยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 20 กันยายน พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ ... เชื่อมโยง
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบางเสาธง เรื่อง ประกวดราคาจ้างค่าจ้างเหมาเก็บขนขยะมูลฝอย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ วันที่ 29 กันยายน พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ ... เชื่อมโยง
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่ไม่ใช่งานก่อสร้าง วันที่ 29 กันยายน พ.ศ. 2560  ... เชื่อมโยง
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่ไม่ใช่งานก่อสร้าง วันที่ 29 กันยายน พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ ... เชื่อมโยง
ประการองค์การบริหารส่วนตำบลบางเสาธง เรื่อง ประกวดราคาจ้างค่าจ้างเหมาเก็บขยะมูลฝอย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ วันที่ 29 กันยายน พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ ... เชื่อมโยง
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบางเสาธง เรื่อง ประมูลจ้างระบบอิเล็กทรอนิกส์ โครงการยกระดับผิวจราจรซอยไทยประกันเมน 2 หมู่ที่ 1 วันที่ 29 กันยายน พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ ... เชื่อมโยง
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบางเสาธง เรื่อง ประมูลจ้างระบบอิเล็กทรอนิกส์ โครงการยกระดับผิวจราจรซอยไทยประกันเมน 2 หมู่ที่ 1 วันที่ 29 กันยายน พ.ศ. 2560  ... เชื่อมโยง
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบางเสาธง เรื่อง ประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ โครงการยกระดับผิวจราจรถนนไทยประกันเมน 3 หมู่ที่ 1 วันที่ 29 กันยายน พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ ... เชื่อมโยง
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรในงานจ้างก่อสร้าง โครงการยกระดับผิวจราจรถนนไทยประกันเมน 3 หมู่ที่ 1 วันที่ 29 กันยายน พ.ศ. 2560  ... เชื่อมโยง
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรในงานก่อสร้าง โครงการ ยกระดับผิวจราจรไทยประกันเมน 2 หมู่ที่ 1 วันที่ 29 กันยายน พ.ศ. 2560  ... เชื่อมโยง
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรในงานก่อสร้าง โครงการ ยกระดับผิวจราจรไทยประกันเมน 2 หมู่ที่ 1 วันที่ 29 กันยายน พ.ศ. 2560  ... เชื่อมโยง
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณในการจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนนสายเสาธง-จรเข้ หมู่3 วันที่ 29 กันยายน พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ ... เชื่อมโยง
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบางเสาธง เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาโครงการยกระดับผิวจราจร ซอยสุเหร่าบ้านไร่ หมู่ที่ 2 วันที่ 28 กันยายน พ.ศ. 2560  ... เชื่อมโยง
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรในงานจ้างก่อสร้าง โครงการ ปรับปรุงซ่อมแซมสะพานไม้ข้ามคลอง หมู่ที่ 9,13 วันที่ 28 กันยายน พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ ... เชื่อมโยง
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรในงานจ้างก่อสร้าง โครงการ ปรับปรุงซ่อมแซมผิวถนนจราจรถนนบัวโรย-เกาะไก่ หมู่ที่ 12 วันที่ 28 กันยายน พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ ... เชื่อมโยง
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณในงานจ้างก่อสร้าง โครงการจ้างเหมากำจัดผักตบชวาและกำจัดวัชพืช วันที่ 28 กันยายน พ.ศ. 2560  ... เชื่อมโยง
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณในงานจ้างก่อสร้าง โครงการจ้างเหมากำจัดผักตบชวาและกำจัดวัชพืช วันที่ 28 กันยายน พ.ศ. 2560  ... เชื่อมโยง
ตารางแสดงวงเงินที่ได้รับจัดสรรงบประมาณในงานจ้างก่อสร้าง โครงการ ยกระดับผิวจราจรซอยสุเหร่าบ้านไร่ หมู่ที่ 2 วันที่ 28 กันยายน พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ ... เชื่อมโยง
ตารางแสดงวงเงินที่ได้รับจัดสรรงบประมาณในงานจ้างก่อสร้าง โครงการ ยกระดับผิวจราจรซอยสุเหร่าบ้านไร่ หมู่ที่ 2 วันที่ 28 กันยายน พ.ศ. 2560  ... เชื่อมโยง
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบางเสาธง เรื่อง สอบราคาก่อสร้างสะพานข้ามคลองลัดบางกระเทียมและคลองชวดตาเหม จำนวน 3 สะพาน หมู่ที่ 4 วันที่ 28 กันยายน พ.ศ. 2560  ... เชื่อมโยง
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบางเสาธง เรื่อง สอบราคาก่อสร้างสะพานข้ามคลองลัดบางกระเทียมและคลองชวดตาเหม จำนวน 3 สะพาน หมู่ที่ 4 วันที่ 28 กันยายน พ.ศ. 2560  ... เชื่อมโยง
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบางเสาธง เรื่อง สอบราคาก่อสร้างสะพานข้ามคลองลัดบางกระเทียมและคลองชวดตาเหม จำนวน 3 สะพาน หมู่ที่ 4 วันที่ 28 กันยายน พ.ศ. 2560  ... เชื่อมโยง
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบางเสาธง เรื่อง สอบราคาก่อสร้างสะพานข้ามคลองลัดบางกระเทียมและคลองชวดตาเหม จำนวน 3 สะพาน หมู่ที่ 4 วันที่ 28 กันยายน พ.ศ. 2560  ... เชื่อมโยง
ตางรางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง โครงการก่อสร้างสะพานข้ามคลองลัดบางกระเทียมและคลองชวดตาเหม จำนวน 3 สะพาน หมู่ที่ 4 วันที่ 28 กันยายน พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ ... เชื่อมโยง
ตางรางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง โครงการก่อสร้างสะพานข้ามคลองลัดบางกระเทียมและคลองชวดตาเหม จำนวน 3 สะพาน หมู่ที่ 4 วันที่ 28 กันยายน พ.ศ. 2560  ... เชื่อมโยง
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง โครงการปรับปรุงสะพานไม้ข้ามคลองบางเซา หมู่ที่ 7 วันที่ 28 กันยายน พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ ... เชื่อมโยง
ตารางแสดงวงเงินและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง โครงการ จ้างเหมากำจัดหญ้า ผักตบชวา วัชพืช และตะกอนดิน คลองสกัด 25 และลำรางพะกะสัน หมู่ที่ 1,5,6 วันที่ 28 กันยายน พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ ... เชื่อมโยง
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง โครงการซอยแซ่มสะพานไม้ข้ามคลองหมู่ที่ 7,9,13 วันที่ 28 กันยายน พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ ... เชื่อมโยง
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบางเสาธง เรื่องสอบราคาจ้างเหมาโครงการลานอเนกประสงค์ ค.ส.ล. ซอยหมู่บ้านบารเมษฐ์ หมู่ที่ 17 วันที่ 28 กันยายน พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ ... เชื่อมโยง
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบางเสาธง เรื่อง สอบราคาก่อสร้างสะพานข้ามคลองอ้อมไร่ หมู่ที่ 5 วันที่ 28 กันยายน พ.ศ. 2560  ... เชื่อมโยง
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบางเสาธง เรื่อง สอบราคาก่อสร้างสะพานข้ามคลองอ้อมไร่ หมู่ที่ 5 วันที่ 28 กันยายน พ.ศ. 2560  ... เชื่อมโยง
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบางเสาธง เรื่อง สอบราคาก่อสร้างสะพานข้ามคลองอ้อมไร่ หมู่ที่ 5 วันที่ 28 กันยายน พ.ศ. 2560  ... เชื่อมโยง
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบางเสาธง เรื่อง สอบราคาก่อสร้างสะพานข้ามคลองอ้อมไร่ หมู่ที่ 5 วันที่ 28 กันยายน พ.ศ. 2560  ... เชื่อมโยง
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง โครงการขุดคลองสกัด 50 หมู่ที่ 17 วันที่ 28 กันยายน พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ ... เชื่อมโยง
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง โครงการขุดคลองสกัด 50 หมู่ที่ 17 วันที่ 28 กันยายน พ.ศ. 2560  ... เชื่อมโยง
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบางเสาธง เรื่อง ประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์โครงการยกระดับผิวจราจร ซอยธรรมศิริ หมู่ 5 วันที่ 28 กันยายน พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ ... เชื่อมโยง
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณ โครงการลานอเนกประสงค์ ค.ส.ล. ซอยหมู่บ้านบารเมษฐ์ หมู่ 17 วันที่ 28 กันยายน พ.ศ. 2560  ... เชื่อมโยง
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบางเสาธง เรื่อง ประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ โครงการยกระดับผิวจราจร ซอย 7 หมู่ที่ 7 วันที่ 7 กันยายน พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ ... เชื่อมโยง
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบางเสาธง เรื่อง ประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ โครงการยกระดับผิวจราจร ซอยกุโบว์ หมู่ 2 วันที่ 7 กันยายน พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ ... เชื่อมโยง
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบางเสาธง เรื่อง ประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ โครงการฝั่งท่อระบายน้ำ ค.ส.ล.พร้อมบ่อพัก สายเสาธงกลาง-คลองบางเสาธง วันที่ 7 กันยายน พ.ศ. 2560  ... เชื่อมโยง
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบางเสาธง เรื่อง สอบราคาจัดถังรองรับขยะมูลฝอยชนิดมีฝาปิดและถังเผาขยะแบบโลหะ (ประกาศครั้งที่ 3) วันที่ 7 กันยายน พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ ... เชื่อมโยง
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบางเสาธง เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาโครงการยกระดับผิวจราจร ซอยสุเหร่าบ้านไร่ หมู่ที่ 2 วันที่ 7 กันยายน พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ ... เชื่อมโยง
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบางเสาธง เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาโครงการยะระดับผิวจราจรซอยสี่ซอย หมู่ที่ 1 วันที่ 7 กันยายน พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ ... เชื่อมโยง
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบางเสาธง เรื่อง สอบราคาโครงการฝังท่อระบายน้ำ ซอยบัวรอด หมู่ที่ 3 วันที่ 7 กันยายน พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ ... เชื่อมโยง
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบางเสาธง เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างยะระดับผิจราจร ซอยโกดังแสงฟ้า (ช่วงที่ 2) หมู่ที่ 2 วันที่ 7 กันยายน พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ ... เชื่อมโยง
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบางเสาธง เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.ซอยร่วมใจ 1 หมู่ 13 วันที่ 7 กันยายน พ.ศ. 2560  ... เชื่อมโยง
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบางเสาธง เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาโครงการฝังท่อระบายน้ำ ค.ส.ล.ริมซอยเสาธงสามัคคี หมู่ 8 วันที่ 7 กันยายน พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ ... เชื่อมโยง
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบางเสาธง เรื่อง ประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ โครงการก่อสร้างห้องน้ำ อบต.บางเสาธง หมู่ 7 วันที่ 7 กันยายน พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ ... เชื่อมโยง
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบางเสาธง เรื่อง ประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ โครงการก่อสร้างห้องน้ำ อบต.บางเสาธง หมู่ที่ 7 วันที่ 7 กันยายน พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ ... เชื่อมโยง
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบางเสาธง เรื่อง ยกเลิกประกาศ สอบราคาจัดซื้อถังรองรับขยะมูลฝอยชนิดมีฝาปิดและถังเผาขยะและถังโลหะ วันที่ 23 สิงหาคม พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ ... เชื่อมโยง
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบางเสาธง เรื่อง สอบราคาจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) แบบดับเบิ้ลแคบ จำนวน 1 คัน วันที่ 23 สิงหาคม พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ ... เชื่อมโยง
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบางเสาธง (ประกาศครั้งที่ 2) เรื่อง สอบราคาจัดซื้อยากำจัดวัชพิช วันที่ 23 สิงหาคม พ.ศ. 2560  ... เชื่อมโยง
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบางเสาธง เรื่อง การจ้างโดยการประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ โครงการจ้างเหมาเอกชนจัดเก็บขนขยะมูลฝอยในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลบางเสาธง วันที่ 22 สิงหาคม พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ ... เชื่อมโยง
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบางเสาธง เรื่อง สอบราคาจัดซื้อถังรองรับขยะมูลฝอยชนิดมีฝาปิดและถังเผาขยะแบบโลหะ วันที่ 22 สิงหาคม พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ ... เชื่อมโยง
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบางเสาธง เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนลูกรังทับหน้าด้วยด้วยหินคลุก สายเลียบถนนมอเตอร์เวย์ คลองบางพลี คลองปากกะพัง หมู่ที่ 13 วันที่ 22 สิงหาคม พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ ... เชื่อมโยง
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบางเสาธง เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาโครงการทับหน้าด้วยหินคลุก ซอยเรืองศรี 2,3 หมู่ที่ 14 วันที่ 22 สิงหาคม พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ ... เชื่อมโยง
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบางเสาธง เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนทับหน้าด้วนหินคลุก สายเจียนอุทิศ หมู่ที่ 14 วันที่ 22 สิงหาคม พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ ... เชื่อมโยง
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบางเสาธง เรื่อง การจ้างโดยการประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ โครงการก่อสร้างถนนสายเสาธง-จรเข้ใหญ่ หมู่ที่ 3 ตำบลบางเสาธง วันที่ 29 ธันวาคม พ.ศ. 2559  ... เชื่อมโยง
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบางเสาธง เรื่อง การจ้างดดยการประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.สายชุมชนคลองชวดลาน หมู่ที่ 11 ตำบลบางเสาธง วันที่ 24 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559  ... เชื่อมโยง
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบางเสาธง เรื่อง การจ้างโดยการประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ โครงการกาอสร้างถนน ค.ส.ล.ซอยแสงทองคำ หมู่ที่ 14 ตำบลบางเสาธง วันที่ 29 มกราคม พ.ศ. 2559  ... เชื่อมโยง
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบางเสาธง เรื่อง การจ้างโดยการประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ โครงการก่อสร้างยกระดับผิวจราจรและก่อสร้างท่อระบายน้ำสายบารเมษฐ์ หมู่ที่ 17 ตำบลบางเสาธง วันที่ 22 มกราคม พ.ศ. 2559  ... เชื่อมโยง
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบางเสาธง เรื่อง การจ้างโดยการประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ โครงการก่อสร้างถนนสายเสาธง-บัวโรย-ละมูลรอดศิริ หมู่ที่ 10,11 ตำบลบางเสาธง วันที่ 25 ธันวาคม พ.ศ. 2558  ... เชื่อมโยง
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบางเสาธง เรื่อง การจ้างโดยการประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ โครงการฝังท่อระบายน้ำ ริมถนนบางนาการ์เด้นท์ ซอย 9 หมู่ที่ 8 ตำบลบางเสาธง วันที่ 16 ธันวาคม พ.ศ. 2558  ... เชื่อมโยง
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบางเสาธง เรื่อง การจ้างโดยการประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ โครงการก่อสร้างถนนลูกรังทับหน้าด้วยหินคลุก ซอยบางเสาธงฝั่งตะวันตะ หมู่ที่ 10 วันที่ 2 กันยายน พ.ศ. 2558  ... เชื่อมโยง
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบางเสาธง เรื่อง การจ้างโดยการประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ซอยอยู่เย็น หมู่ที่ 10 ตำบลบางเสาธง วันที่ 2 กันยายน พ.ศ. 2558  ... เชื่อมโยง
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบางเสาธง เรื่อง การจ้างโดยการประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ โครงการก่อสร้างสะพาน ค.ส.ล.ข้ามคลองบางพลี หมู่ที่ 13 ตำบลบางเสาธง วันที่ 19 สิงหาคม พ.ศ. 2558  ... เชื่อมโยง
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบางเสาธง เรื่อง การจ้างโดยการประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์โครงการฝังท่อระบายน้ำ ค.ส.ล.ถนนสายเสาธงกลาง - บัวโรย หมู่ที่ 9 ตำบลบางเสาธง วันที่ 11 สิงหาคม พ.ศ. 2558  ... เชื่อมโยง
ประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์โครงการขุดลอกคลองบางเซาบน,คลองชวดตาพุก,คลองมอญทิ้งซุ่ม,คลองชวดงูเห่า,คลองชวดหนองบอน,คลองชวดบัว,คลองเสื้อร้องไห้และคลองปากกะพัง หมู่ที่ 7,8,9,10,12,13,14 วันที่ 7 สิงหาคม พ.ศ. 2558  ... เชื่อมโยง
ประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์โครงการฝังท่อระบายน้ำถนนสายบางนาการ์เด้นท์ ฝั่งตะวันออก และบางนาการ์เด้นท์ ซอย 12 หมู่ที่ 8 ตำบลบางเสาธง วันที่ 6 สิงหาคม พ.ศ. 2558  ... เชื่อมโยง
ประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ โครงการขุดลอกคลองบางกระเทียมบน,คลองเกษรา,คลองตรง,คลองลัดบางกระเทียมเชื่อมคลองตรง(คลองชวดตาเหม)คลองลัดบางกระเทียมเชื่อมคลองบางเสาธง,คลองตัน(คลองข้างวัดเสาธงกลาง),คลองชวดลาน,คลองชวดใหญ่และคลองบางน้ำขาว หมู่ที่ 3,4,6,7,8,9,11 วันที่ 6 สิงหาคม พ.ศ. 2558  ... เชื่อมโยง
ประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์โครงการฝังระบายน้ำหมู่บ้านไทยประกัน ซอย 1/10 และซอย 1/11 หมู่ที่ 15 ตำบลบางเสาธง วันที่ 4 สิงหาคม พ.ศ. 2558  ... เชื่อมโยง
ประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.สายเสาธง - เอแบค หมู่ที่ 9 ตำบลบางเสาธง วันที่ 6 กรกฎาคม พ.ศ. 2558  ... เชื่อมโยง
ประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์โครงการฝังท่อระบายน้ำถนนสายบัวโรย - อ่อนนุช หมู่ที่ 14 ตำบลบางเสาธง วันที่ 22 มิถุนายน พ.ศ. 2558  ... เชื่อมโยง
ประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์โครงการก่อสร้างถนนลูกรังทับหน้าด้วยหินคลุก และสะพานข้ามคลองชวดลาน หมู่ที่ 11 ตำบลบางเสาธง (ประกาศครั้งที่ 2) วันที่ 17 มิถุนายน พ.ศ. 2558  ... เชื่อมโยง
จัดซื้อโดยการประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์โครงการจัดซื้อพร้อมติดตั้งซุ้มเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว วันที่ 3 มิถุนายน พ.ศ. 2558  ... เชื่อมโยง
ประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์โครงการกาอสร้างถนน ค.ส.ล.สายเลียบมอร์เตอร์เวย์ - คลองบางพลี หมู่ที่ 13 ตำบลบางเสาธง วันที่ 26 พฤษภาคม พ.ศ. 2558  ... เชื่อมโยง
ประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์โครงการก่อสร้างถนนลูกรังทับหน้าด้วยหินคลุก และสะพานข้ามคลองชวดลาน หมู่ที่ 11 ตำบลบางเสาธง วันที่ 7 เมษายน พ.ศ. 2558  ... เชื่อมโยง
ประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.ซอยสามัคคีสำเร็จ หมู่ที่ 11 ตำบลบางเสาธง วันที่ 16 มีนาคม พ.ศ. 2558  ... เชื่อมโยง
ประมูลซื้อด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์โครงการจัดซื้อพร้อมติดตั้งห้องสมุดเคลื่อนที่เฉลิมพระเกียรติ วันที่ 11 มีนาคม พ.ศ. 2558  ... เชื่อมโยง
ประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์โครงการจ้างเหมาเอกชนในการจัดเก็บขยะมูลฝอยภายในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลบางเสาธง ประจำปีงบประมาณ 2558 วันที่ 27 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558  ... เชื่อมโยง
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบางเสาธง เรื่อง ประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.ซอยสามัคคี หมู่ที่ 14 ตำบลบางเสาธง วันที่ 22 มกราคม พ.ศ. 2558  ... เชื่อมโยง
... อ่านทั้งหมด