ประกวดราคาซื้อจัดซื้อสื่อการเรียนการสอนสำหรับครูผู้สอน จำนวน 2 ชุดๆ ละ 500,000 บาท สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบางเสาธง ด้งยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 20 กันยายน พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ ... เชื่อมโยง
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบางเสาธง เรื่อง ประกวดราคาจ้างค่าจ้างเหมาเก็บขนขยะมูลฝอย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ วันที่ 29 กันยายน พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ ... เชื่อมโยง
... อ่านทั้งหมด