ผลการสำรวจความพึงพอใจต่อการใช้งานเว็บไซต์
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารอิเล็กทรอนิกส์ของราชการ
ทต.วัดธาตุ อ.เมือง จ.หนองคาย

1 = พึงพอใจมาก2 = พึงพอใจ3 = ควรปรับปรุง
พ.ศ. 2560
(3 ราย)
3 (100%) 0 (0%) 0 (0%)
พ.ศ. 2562
(0 ราย)
0 (%) 0 (%) 0 (%)