ผลการสำรวจความพึงพอใจต่อการใช้งานเว็บไซต์
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารอิเล็กทรอนิกส์ของราชการ
���������������������������.��������������������������������������������� ���������.������������������������������������������������������������������������

1 = พึงพอใจมาก2 = พึงพอใจ3 = ควรปรับปรุง
พ.ศ. 2560
(2 ราย)
1 (50%) 1 (50%) 0 (0%)
พ.ศ. 2561
(0 ราย)
0 (%) 0 (%) 0 (%)
พ.ศ. 2563
(1 ราย)
1 (100%) 0 (0%) 0 (0%)