ข่าวประชาสัมพันธ์
เผยแพร่บทความเกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540
วันที่ 5 เมษายน พ.ศ. 2561
ประชาสัมพันธ์เลื่อนวันประมูลขายทอดตลาดแผ่นป้ายทะเบียนรถที่หมดความจำเป็นในการใช้งานและขายทอดตลาดเอกสารครบอายุเก็บรักษา ครุภัณฑ์เสื่อมคุณภาพ
วันที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561
สำนักงานขนส่งจังหวัดระนองขอเลื่อนวันประมูลขายทอดตลาด จากวันพฤหัสบดีที่ 1 มีนาคม 2561 เป็นวันศุกร์ที่ 2 มีนาคม 2561 อ่านต่อ ...
ขายทอดตลาดรถยนต์ราชการ
วันที่ 20 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดระนอง มีความประสงค์จะดำเนินการขายทอดตลาดรถยนต์ราชการ จำนวน 2 รายการ อ่านต่อ ...
ประชาสัมพันธ์ ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวภาคใต้ จังหวัดสงขลา เปิดรับสมัครเข้ารับการฝึกอบรมอาชีพในสาขาต่างๆ รุ่นที่ 55 ตั้งแต่ วันที่ 19 เมษายน 2561 ถึงวันที่ 28 กันยายน 2561
วันที่ 19 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561
ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวภาคใต้ จังหวัดสงขลา เปิดรับสมัครเยาวสตรี สตรี และประชาชนทั่วไป ในเขตพื้นที่ 14 จังหวัดภาคใต้ ซึ่งมีอายุระหว่าง 14 - 60 ปี เข้ารับการฝึกอบรมอาชีพในสาขาต่างๆ รุ่นที่ 55 ซึ่งให้บริการสวัสดิการด้านปัจจัยสี่ และวัสดุฝึกอาชีพตลอดหลักสูตร โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ระยะเวลาการดำเนินการฝึกอบรมอาชีพ ตั้งแต่ วันที่ 19 เมษายน 2561 ถึงวันที่ 28 กันยายน 2561 สอบถามรายละเอียดและสมัครได้ที่ ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวภาคใต้ โทร 074-584111-3 หรือ www.southwomencenter.com อ่านต่อ ...
บทสรุปสำหรับผู้บริหาร การสำรวจภาวะการทำงานของประชากรจังหวัดระนอง ปี 2560
วันที่ 14 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561
อ่านต่อ ...
... อ่านทั้งหมด