ข่าวประชาสัมพันธ์
ประชาสัมพันธ์การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดระนอง สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2561
วันที่ 11 กันยายน พ.ศ. 2561
เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสาร พ.ศ.2540
วันที่ 5 กันยายน พ.ศ. 2561
อ่านต่อ ...
ประกาศ เรื่อง กำหนดให้ประกาศเชิญชวนทั่วไป ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง และสัญญาที่ได้มีการอนุมัติสั่งซื้อหรือสั่งจ้าง เป็นข้อมูลข่าวสารที่ต้องจัดไว้ให้ประชาชนเข้าตรวจดูได้ ตามมาตรา 9 วรรคหนึ่ง (8) แห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540
วันที่ 3 สิงหาคม พ.ศ. 2561
อ่านต่อ ...
ประชาสัมพันธ์ การเปิดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดระนอง สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2561
วันที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
อ่านต่อ ...
เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540
วันที่ 23 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
อ่านต่อ ...
... อ่านทั้งหมด