ข่าวประชาสัมพันธ์
องค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน จะดำเนินการออกให้บริการจัดเก็บค่าธรรมเนียมบำรุง อบจ. จากผู้พักในโรงแรม ตามโครงการ To Door Service ปีที่ 4 ออกจัดเก็บห้วงเดือน กุมภาพันธ์ - เมษายน 2562
วันที่ 10 เมษายน พ.ศ. 2562
องค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน จะดำเนินการออกให้บริการจัดเก็บค่าธรรมเนียมบำรุง อบจ. จากผู้พักในโรงแรม ตามโครงการ To Door Service ปีที่ 4 ออกจัดเก็บห้วงเดือน กุมภาพันธ์ - เมษายน 2562 อ่านต่อ ...
ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน เรื่อง เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2562
วันที่ 31 มกราคม พ.ศ. 2562
ด้วย สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน ได้มีมติกำหนดสมัยประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2562 มีกำหนด 45 วัน ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2562 ถึงวันที่ 17 มีนาคม 2562 อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 22 และมาตรา 24 แห่งพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. 2540 รวมทั้งฉบับแก้ไขเพิ่มเติม และระเบียบกระทรวมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 2547 และฉบับแก้ไขเพิ่มเติม ข้อ 22 สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน จึงขอประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน ประกาศ ณ วันที่ 25 มกราคม พ.ศ. 2562 (ลงชื่อ) นายบุญสม ชูสวรรค์ ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน
เปิดเมิงไต ชิมอาหารไทยใหญ่ ชมสินค้าท้องถิ่น คร้ังที่ 11 พบกัน 6-10 ธันวาคม 2561 ณ ศูนย์ไทใหญ่ศึกษา ตำบลจองคำ อำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน
วันที่ 7 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561
ภายในงานพบกับกิจกรรมต่าง ๆ มากมาย อาทิ การแสดงวิถีวิชีวิตชนเผ่าที่หลากหลายทางชาติพันธุ์ การแสดงศิลปวัฒนธรรม การชิมอาหารไทยใหญ่ การจำหน่ายอาหารไทยใหญ่จากผู้ประกอบการและการออกร้านของผู้ผลิตสินค้าชุมชน เชื่อมโยง ...
ประชาสัมพันธ์การออกให้บริการรับชำระค่าธรรมเนียมบำรุง อบจ.จากผู้พักในโรงแร ออกจัดเก็บห้วงเดือน สิงหาคม 2561 - ตุลาคม 2561
วันที่ 19 ตุลาคม พ.ศ. 2561
ประชาสัมพันธ์การออกให้บริการรับชำระค่าธรรมเนียมบำรุง อบจ.จากผู้พักในโรงแร ออกจัดเก็บห้วงเดือน สิงหาคม 2561 - ตุลาคม 2561
... อ่านทั้งหมด