ข่าวประชาสัมพันธ์
องค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน #รับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหาเป็นคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน 3 – 7 กุมภาพันธ์ 2563
วันที่ 29 มกราคม พ.ศ. 2563
ด้วย ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้ง ว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. 2562 ข้อ 231 กำหนดให้ภายหลังระเบียบนี้มีผลบังคับใช้ ให้หัวหน้าพนักงานส่วนท้องถิ่น ดำเนินการสรรหาบุคคลเป็นคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้แล้วเสร็จก่อนประกาศให้มีการเลือกตั้ง อาศัยอำนาจตามข้อ 231 ประกอบข้อ 34 ของระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. 2562 จึงประกาศรับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหาเป็นคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน ระหว่างวันที่ 3 - 7 กุมภาพันธ์ 2563 ตั้งแต่เวลา 08.30 น. - 16.30 น. ผู้สนใจสามารถสมัครได้ด้วยตนเองที่ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS) องค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน ถนนขุนลุมประพาส ตำบลจองคำ อำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน ผู้สมัครจะต้องยื่นใบสมัครตามแบบพิมพ์ที่คณะกรรมการการเลือกตั้งกำหนด ด้วยตนเองต่อปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน พร้อมเอกสารหลักฐาน ดังนี้ 1. ใบสมัคร 2. รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวก ไม่ใส่แว่นตาดำ ขนาด 2 นิ้ว จำนวน 1 รูป 3. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือสำเนาบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ 4. สำเนาทะเบียนบ้าน หรือหลักฐานที่แสดงว่ามีภูมิลำเนา 5. ใบรับรองแพทย์ ที่แสดงว่าไม่เป็นบุคคลวิกลจริต หรือจิตฟั้นเฟือนไม่สมประกอบ และติดยาเสพติดให้โทษ 6. สำเนาหลักฐานที่แสดงวุฒิการศึกษาสูงสุด (ถ้ามี) เช่น สำเนาปริญญาบัตร หรือ สำเนาหลักฐานอื่นใด ที่แสดงว่าเป็นผู้สำเร็จการศึกษา อนึ่ง ผู้สมัคร ต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามมิให้ใช้สิทธิสมัครตามระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้ง ว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. 2562 ผู้สนใจสามารถดาวน์โหลดใบสมัครได้ตามลิ้งค์ที่แนบมานี้ หรือติดต่อขอรับใบสมัคร / สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ กองกิจการสภาฯ องค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน (อาคารศาลากลางจังหวัดหลังเก่า ชั้น 2) ถนนขุนลุมประพาส ตำบลจองคำ อำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน โทรศัพท์/โทรสาร : 0-5361-4508 ในวัน-เวลาราชการ ??ดาวน์โหลดเอกสารได้ที่นี่ https://drive.google.com/open?id=100Hu0ZjSsd8vhd7ZwESlSpBhBaN58CN0
ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน เรื่อง กำหนดสมัยประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน
วันที่ 29 มกราคม พ.ศ. 2563
ด้วยในการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๒ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๒๕ มิถุนายน ๒๕๖๒ ที่ประชุมมีมติกำหนดสมัยประชุมสภาองค์การบริหาร ส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน สมัยสามัญ สมัยที่ ๑ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๓ มีกำหนด ๔๕ วัน ตั้งแต่วันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ ถึงวันที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๖๓ อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๒๒ แห่งพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ.๒๕๔๐ และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประขุมสภาท้องถิ่น พ.ศ,๒๕๔๗ และฉบับแก้ไขเพิ่มเติม ข้อ ๒๑ สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน จึงขอประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน ลงชื่อ นายบุญสม ชูสวรรค์ ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน อ่านต่อ ...
ประชาสัมพันธ์การออกให้บริการจัดเก็บค่าธรรมเนียมบำรุง อบจ.จากผู้พักในโรงแรม นอกสถานที่ ตามโครงการ To Door Sercice ปีที่ 5 (ห้วงจัดเก็บเดือนพฤศจิกายน - ธันวาคม 2562)
วันที่ 17 ธันวาคม พ.ศ. 2562
ประชาสัมพันธ์การออกให้บริการจัดเก็บค่าธรรมเนียมบำรุง อบจ.จากผู้พักในโรงแรม นอกสถานที่ ตามโครงการ To Door Sercice ปีที่ 5 (ห้วงจัดเก็บเดือนพฤศจิกายน - ธันวาคม 2562) อ่านต่อ ...
องค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน ขอประชาสัมพันธ์การออกให้บริการจัดเก็บค่าธรรมเนียมบำรุง อบจ.จากผู้พักในโรงแรม ระหว่างวันที่ 1 - 12 พฤศจิกายน 2562 (ห้วงจัดเก็บเดือน สิงหาคม - ตุลาคม 2562)
วันที่ 16 ตุลาคม พ.ศ. 2562
องค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน ขอประชาสัมพันธ์การออกให้บริการจัดเก็บค่าธรรมเนียมบำรุง อบจ.จากผู้พักในโรงแรม ระหว่างวันที่ 1 - 12 พฤศจิกายน 2562 (ห้วงจัดเก็บเดือน สิงหาคม - ตุลาคม 2562) อ่านต่อ ...
แผนพัฒนาศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
วันที่ 15 ตุลาคม พ.ศ. 2562
แผนพัฒนาศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เชื่อมโยง ...
... อ่านทั้งหมด